Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

 • A
 • A
 • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales
2014 - 2016
Cymru

Y PROSIECT DEMOCRATIAETH MAWR

Gellid dadlau bod ein system wleidyddol ar fin chwalu. Mae rhai’n ddweud bod gwleidyddion yn gweithredu er budd corfforaethau yn hytrach na’r bobl. Dros y byd i gyd ymddengys bod ymdeimlad o anfodlonrwydd. 

Mae rhaglen Gynulliadau National Theatre Wales wedi datblygu rhaglen tair blynedd newydd o waith o’r enw’r Prosiect Democratiaeth Mawr, sy’n edrych ar sut gall celfyddyd a chreadigrwydd chwarae rhan wrth helpu cymunedau ar draws Cymru i ail-ymgysylltu â’r broses ddemocrataidd. Rydym eisoes wedi dechrau gofyn i Gymru beth yw’r cwestiynau mawr ar gyfer y dyfodol – a sut y dylem fynd ati i wneud  newidiadau. Sgroliwch i lawr i weld sut bydd y chwilio hyn yn ein harwain at wraidd Llywodraeth Cymru i ddewis y mater pwysicaf sy’n wynebu’r wlad – ac i benderfynu pa fath o gynhyrchiad theatr y dylem ei wneud amdano.

Y Maniffesto

Trwy ei brosiect Democratiaeth Mawr, nod National Theatre Wales yw...

 • gofyn cwestiynau mawr am ein democratiaeth;
 • helpu Cymru i ddychmygu’r dyfodol y mae’n ei ddymuno;
 • gwneud newid gwirioneddol i fywydau pobl yng Nghymru a thu hwnt; ac
 • ysgogi gweithredu trwy gelfyddyd.

Cefnogir y Prosiect Democratiaeth Mawr gan y Rayne Foundation.

Cam 1: Cynulliadau Rhanbarthol

Rydym nawr yn dod at derfyn cyfnod cyntaf y Prosiect Democratiaeth Mawr, lle mae pedwar digwyddiad a ddewiswyd yn ddemocrataidd yn cael eu cynnal yng ngogledd, de, canolbarth a gorllewin Cymru.

Yn yr un modd â gyda’n cynulliadau (digwyddiadau perfformio/trafod), mae Cynulliadau Rhanbarthol y Prosiect yn cael eu cynnig a’u trefnu gan gymunedau lleol, gyda’r cyhoedd yn pleidleisio drostynt, ac wrth eu gwraidd fydd trafodaeth am sut y gallwn greu’r Gymru yr ydym yn dymuno ei chael. Ond lle yr oedd modd i Gynulliadau blaenorol fod ar unrhyw bwnc oedd yn bwysig i’r cynigydd, bydd y Prosiect Democratiaeth Mawr yn canolbwyntio ar faterion gwleidyddol lleol sy’n berthnasol yn genedlaethol, neu hyd yn oed yn fyd-eang. Ac yn hollbwysig, bydd pwyslais ar weithredu – beth gall pob un o’r pedair cymuned ei wneud i’n symud yn agosach at y Gymru yr ydym yn dymuno ei chael?

Cynhaliwyd y Cynulliad Rhanbarthol cyntaf ym Mangor ym mis Hydref 2014, ar ôl i ni wahodd cynigion o ar draws Gogledd Cymru. Cyflwynodd y bardd o Fethesda, Martin Dawes y syniad o edrych ar Apathi Pleidleiswyr.

Cynhaliwyd yr ail yng Nghaerdydd ym mis Mawrth 2015, gan gynrychioli de Cymru. Gofynnodd Canolfan Lloches a Ffoaduriaid Oasis pam mae hunaniaeth yn bwysig.

Gofynnodd y trydydd, a gynigiwyd gan Celf o Gwmpas sy’n gweithio gydag artistiaid anabl,  ‘A yw pobl anabl yn darged hawdd ar gyfer toriadau?’, a chafodd ei gynnal yn  Llandrindod ym mis Mehefin 2015.

 

Cam 2: Digwyddiad yn y Senedd

Cynhelir digwyddiad arbennig ddydd Sadwrn 19 Mawrth 2016, i ddod â cham cyntaf y Prosiect Democratiaeth Mawr i ben, a lansio’r ail gam. Bydd hwn yn ddigwyddiad diwrnod cyfan a gynhelir yn adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd ac o’i gwmpas yn rhan o ddathliadau pen-blwydd Cynulliad Cymru yn 10 oed.  Bydd y digwyddiad yn y Senedd yn cynnwys dadleuon a thrafodaethau, a bydd yn dod i ben gyda Chynulliad yn y cyntedd gyda’r nos.

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle unigryw i ddod ag aelodau’r cyhoedd, artistiaid, gweithredwyr a dadansoddwyr gwleidyddol a gwleidyddion prif ffrwd ynghyd i drafod y pynciau llosg sy’n wynebu Cymru a’r dirwedd wleidyddol, a hynny’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.   

Bydd tri phwynt ffocws ar gyfer y dydd:

 1. Creu llwyfan a chyfle ar gyfer dadl a thrafodaeth wleidyddol. Gall hwn fod ar ffurf cornel siaradwyr neu sgyrsiau/cyflwyniadau sy’n dod o dan thema gyffredinol democratiaeth.   Gallai gynnwys perfformio, cerddoriaeth, celf ac ati.
 2. Creu digwyddiad perfformio/trafod sy’n archwilio’r pedair thema a drafodwyd yn y pedwar Cynulliad rhanbarthol.
 3. Adnabod y mater neu’r thema fawr y byddai Cymru’n hoffi ei thrafod fwyaf – y thema hon fydd ffocws trydydd cam y Prosiect Democratiaeth Mawr.

 

Cam 3: 2016-2017

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn gweithio ar draws Cymru gydag artistiaid a chymunedau i ddatblygu darn mawr o waith ar y thema fawr a ddewisir yn nigwyddiad y Senedd, i’w gynhyrchu yn 2017.

 

MELIN DRAFOD Y BOBL

Trwy’r Prosiect Democratiaeth Mawr i gyd: Melin Drafod y Bobl

Grŵp amlddisgyblaeth o bobl sy’n datrys problemau yw Melin Drafod y bobl; artistiaid, aelodau TEAM NTW, aelodau cymunedau Cymru

Nodau’r Felin Drafod yw:

 • rhoi llais ar y cyd i bobl Cymru, ynghylch materion megis democratiaeth a gwleidyddiaeth, celfyddydau a diwylliant;
 • ceisio canlyniadau pendant o’r Prosiect Democratiaeth Mawr;
 • annog llais ar y cyd newydd; a
 • helpu i lunio cam nesaf y Prosiect Democratiaeth Mawr.

Byddant yn gwneud hyn drwy:

 • weithio o fewn y Prosiect Democratiaeth Mawr i wrando a chyfrannu at y sgwrs;
 • dysgu, dadansoddi a rhannu syniadau ar-lein;
 • cynnal trafodaethau ar-lein rheolaidd;
 • cyflwyno rhai o’r canfyddiadau i’r Cynulliad Cenedlaethol ym mis Mawrth 2016;
 • ymateb i bolisi, cynigion, papurau ac argymhellion y Llywodraeth; a
 • dylanwadu ar gyfeiriad y Prosiect Democratiaeth Mawr.

Nid oes unrhyw feini prawf – gall unrhyw un fod yn aelod, unrhyw le yng Nghymru.

West Wales: Rhestr Fer

A Small World Theatre

Cardigan

'Democratiaeth Mawr cydlynus'

You're about to vote for "A Small World Theatre"

Please complete the form below to cast your vote or text 502 to 029 2009 1507

Mess Up The Mess

Rhydaman

Ai tic arall yn y wal ydym yn unig? 

AI PRAWF O’CH COF YW ARHOLIADAU?

You're about to vote for "Mess Up The Mess"

Please complete the form below to cast your vote or text 501 to 029 2009 1507

West Coast Arts

Sir Benfro

"Yr Oedrannus, yr Eiddil a’u gofalwyr"

You're about to vote for "West Coast Arts"

Please complete the form below to cast your vote or text 503 to 029 2009 1507