Blog Cyfarwyddwr sy’n dod i’r amlwg – Lisa Diveney

Awst 22, 2019

8 Gorffennaf 2019

Mae wedi bod yn ddiwrnod o bethau am y tro cyntaf. Hwn yw fy mlog cyntaf, sy’n teimlo’n adass rhywsut â mi ar fy niwrnod cyntaf fel cyfarwyddwr sy’n dechrau dod i amlygrwydd gyda NTW a’m swydd go iawn gyntaf fel cyfarwyddwr cynorthwyol.

Mae’n ddiwedd y diwrnod cyntaf o ymarferion ar gyfer For All I Care ac ar yr un pryd rwyf wrthi’n chwilio trwy Google am ddelweddau i rannu gyda’r tîm fory, ac yn chwilio hefyd am flogiau o’r gorffennol tra ar yr un pryd yn ceisio ‘sgrifennu un. 

Hyd yma roedd gweithio fel cyfarwyddwr theatr yn rhywbeth at y dyfodol – pan oeddwn yn hŷn ac yn fwy doeth, ond doedd neb am gynnig swydd cyfarwyddwr i mi heb ‘mod i yn cymryd camau i wireddu hynny. 

Rwy’n hynod falch i NTW am roi’r cyfle hwn i mi. Prin iawn yw’r cwmnïau sy’n cynnig bwrsariaethau ar gyfer cyfarwyddwr ar ddechrau gyrfa ac mae’n hynod gystadleuol. 

Anfonwyd y ddrama ataf ar ôl i mi dderbyn y cynnig. Ar ôl ei darllen roedd gwen fawr ar fy wyneb ac ambell ddeigryn yn fy llygaid hefyd. 

PHOTO

Mae For All I Care yn ddarn hynod brydferth o waith wedi ei lunio gan Alan Harris ac yn edrych ar y GIG a bywyd y cymoedd trwy lygaid claf a nyrs. Mae’n llawn hiwmor a chalondid. Pan glywais mai Hannah Daniel oedd y cast, lledodd fy ngwen hyd yn oed yn lletach. Roeddwn wedi gweld Hannah o’r blaen yn gweithio gyda Chippy Lane Productions ac wedi ei gweld yn Y Gwyll. Castio i’r dim. 

Ond yn ôl â ni at ddiwrnod cyntaf yr ymarferion …

Dechreuodd pethau gyda sgwrs dros frecwast â Jac Ifan Moore, cyfarwyddwr For All I Care – a bu hynny’n ddechrau da, gan mod i’n credu y dylai pob cyfarfod gynnwys bwyd. Doeddwn i ddim wedi cwrdd â Jac o’r blaen ond roeddwn yn adnabod ei waith. Mae Jac yn eithriadol o hael ac yn gweithio mewn ffordd gydweithredol, gan ddefnyddio’r lleisiau creadigol sydd yn yr ystafell. Mae’n gyfarwyddwr gweledol iawn. Roedd hyn yn fêl ar fy mysedd. Ar ôl brecwast, cwrddais â gweddill y tîm a darllen trwy’r sgript. 

Dyma fy nhro cyntaf yn gweithio ar sioe un fenyw. Mae gennym bythefnos ar gyfer ymarferion.

Fory byddwn yn parhau â gwaith bwrdd, yn archwilio’r cymeriad ac yn rhoi dechrau ar gael y sioe ar waith. Amdani! Gobeithiaf eich gweld yn Chapter ynteu yn Summer Hall, Caeredin.

27 Gorffenaf 2019

Rwyf ar drên gorlawn, gyda llu o grewyr theatr a chynulleidfaoedd eraill sy’n rhan o’r bererindod i Gaeredin ar gyfer Gŵyl y Cyrion eleni. Dyma’r ail dro i mi fod i Ŵyl y Cyrion Caeredin ond y tro hwn byddaf â phas i’r Summer Hall, sy’n fy ngalluogi i weld y sioeau o fewn y lleoliad am ddim. 

Hyd yma rydym wedi cael pythefnos o ymarfer, diwrnod a hanner technegol, 2 ymarfer gwisg a dau ragolwg. 

Rhan fawr o’r broses fu datblygu’r cymeriad, gan bod angen i Hannah ysgwyddo sawl cymeriad a neidio i mewn ac allan o bob un. Ymhlith y technegau yr ydym wedi eu defnyddio yw’r saith lefel tensiwn (a ddatblygwyd yn wreiddiol gan Jacques Lecoq a’i weithredu gan Complicité) a rydym wedi archwilio’n lleisiol dempo mewnol y cymeriadau – sut mae hyn yn cael effaith ar y ffordd y maent yn siarad, symud a lle maen nhw’n edrych. Yn ogystal rhoddodd Jac ofod i mi gynnal gwaith lleisiol gyda Hannah – lle’r wyf wedi dysgu rhoi gofod i actorion archwilio pethau o fewn ymarferiad. 

Mae’r adborth o’r rhagwelediadau wedi esgor ar ambell newid yn y llwyfannu, datblygu pellach ar y cymeriad a bu ambell doriad er mwyn cadw o fewn yr amser ar ei gyfer (mae ‘na reol 1 awr bendant yn yr ŵyl). Mae’n esblygu yn barhaus. Pan ydych chi wedi bod yn yr ymarferion ac yn gyfarwydd â’r stori mae’n hawdd datblygu dallineb eira (i ddwyn un o linellau Jac) a bu cael llygaid gwahanol yn gweld y sioe o’r newydd yn amhrisiadwy.

Trwy gydol y broses ymarfer, mae Jac wedi cael amser i ddod ata i er mwyn i mi ei holi. Dyma restr o’r cyngor defnyddiol yr wyf wedi ei lunio wrth wneud y gwaith hwn: 

 • Cofnodwch a threfnu ymarferion fel bod ‘na focs offer gennych chi i alw arno.
 • Yn ogystal â phori trwy’r llefydd arferol (Swyddi Celfyddydol /JMK/Rhaglen Cyfarwyddwr Ifanc yr Young Vic /twitter) canolbwyntiwch ar feithrin perthynas gyda chrewyr theatr a thai cynhyrchu.
 • Mae yn ddieithriad yn well i chi gwrdd wyneb yn wyneb nag anfon e-bost. 
 • Ewch i gael paned gyda’r bobl yr hoffech weithio gyda nhw achos does dim dal i bel y bydd y sgyrsiau rheini yn arwain. 
 • Un peth yr awgrymodd David Evans, ein rheolwr cynhyrchu yw ei bod hi’n werth ceisio cael nawdd oddi wrth fusnesau lleol fel ffordd o ariannu gwaith. 

Y lle nesaf, fydd Caeredin …

3 Awst 2019

Rwyf wedi cyrraedd adref ar ôl treulio wythnos yng Nghaeredin ar gyfer agoriad For All I Care yn y Summer Hall. 

Rwyf wedi bod yng Ngŵyl Caeredin unwaith o’r blaen am ddiwrnod neu ddau, ond hwn oedd y tro cyntaf i mi fod yn rhan o gynhyrchiad. Mae llety yn brin a roeddem yn aros mewn ystafell gysgu i lawer.  

Ar ôl cael mynediad i’r lleoliad roedd gennym dair awr i baratoi offer y sioe. Roedd ‘na drefn ychydig yn wahanol gyda’r goleuadau, felly collwyd amser yn ceisio datrys hynny.  

 

Y diwrnod canlynol cafwyd ymarferion gwisg cefn wrth gefn ar gyfer Cotton Fingers (sioe NTW sy’n rhedeg ochr yn ochr â For All I Care; y naill ddrama a’r llall yn deillio o ŵyl NHS70) ac fe wnaethom roi cynnig ar y trawsnewidiad 15 munud tynn sydd rhwng y naill a’r llall.

Mae yna gwmnïau lu yn rhannu lleoliadau yng Nghaeredin, pob un gyda gofynion technegol gwahanol. Rhaid i’r cyfan fod yn syml, effeithiol ac, yn anochel, bydd ‘na gyfaddawdu!

Mae yna un gofod cynhesu mewn ystafell oer yn y seler, y mae pawb yn y Summer Hall â mynediad iddo, felly fe wnaethom ddefnyddio honno i weithio ar ein nodiadau perfformio. Roedd cyfarfodydd cynhyrchu yn cael eu cynnal yn y buarth.

Mae marchnata yn allweddol yng Nghaeredin, cael posteri ar y wal ac adolygiadau ar bapur, dosbarthu taflenni a lledu’r stori trwy’r cyfryngau cymdeithasol ac ar lafar.  

Ar ôl cael cip ar app gŵyl y cyrion rwy’n gweld fod ‘na 4,267 o sioeau. Mae’r sioe yn orlawn ond ma ‘na deimlad cryf ymhlith y cwmnïau o fod yn rhan o frawdoliaeth. 

Mae yna ambell ddigwyddiad gwych yn cael ei gynnal yn Fringe Central, sgyrsiau di-rifedi ac am ddim ar gyfer y diwydiant. Felly os y’ch chi yn ei throi hi am ŵyl y cyrion ac â diddordeb mewn creu gwaith, yna mae hwn yn le gwych i gychwyn ynddo. Jyst cofiwch archebu eich lle!

Rwy’n dychwelyd i Gaeredin ymhen pythefnos er mwyn ail-ymweld â’r ddrama, manteisio mwy fyth ar fy mhás i ar gyfer y  Summer Hall a gweld cynifer â fedraf o’r 4,267 o sioeau! 

Pan fyddaf yn ôl, byddaf yn edrych tua’r dyfodol, ac yn casglu fy meddyliau, a’m nodiadau ynghyd er mwyn eu rhannu gyda’r cyfarwyddwr eraill sy’n dechrau dod i amlygrwydd yn labordai NTW. Rwy’n edrych ymlaen.

Blogiau

 • Gorffennaf 10, 2020
  Mycelium
 • Gorffennaf 8, 2020
  Carys Eleri’n rhyddhau Go Tell the Bees – Dod Nôl at fy Nghoed i godi arian ar gyfer Maint Cymru
 • Mehefin 19, 2020
  Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees – Cwestiynau a Holir yn Aml
 • Mehefin 10, 2020
  Weithiau rydym yn edrych i fyny ac yn ei chael yn anodd credu ein bod yn byw drwy’r foment hon …
 • Mai 29, 2020
  “Rwyf wedi bod yn byw gyda breuddwydion ers 3 wythnos bellach.” Emily Laurens
 • Mai 29, 2020
  Chwe pheth a ddysgais yn ystod fy mhreswyliad chwe mis gyda’r BBC…
 • Mai 22, 2020
  Llythyr agored i wneuthurwyr theatr a pherfformio
 • Mai 15, 2020
  “Mae gen i ddiddordeb mewn gweld sut mae’r ddrama’n eistedd yn y byd sydd ohoni”
 • Ebrill 7, 2020
  National Theatre Wales yn cyhoeddi Network
 • Mawrth 27, 2020
  Helo chwilfrydig… Gan ein Cyfarwyddwr Artistig newydd
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast