Compliance Plan - National Theatre Wales

Compliance Plan

Sut rydym yn anelu at gydymffurfio â safonau’r Gymraeg
Cyflwynwyd safonau newydd a roddodd fframwaith cyfreithiol yn ei le i sicrhau hawliau i bobl gael mynediad i wasanaethau penodol yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynwyd y safonau fel rhan o Fesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011, a wnaeth hefyd greu rôl Comisiynydd y Gymraeg. National Theatre Wales (NTW) yw un o’r sefydliadau y disgwylir iddynt gydymffurfio â’r safonau iaith newydd.

 

Mae yna bum categori o safonau:

1. Darparu Gwasanaethau

Mae’r rhain yn cyfeirio at y modd yr ydym yn cyfathrebu â chwsmeriaid a chyflwyno ein gwasanaethau

2. Gweithredol

Mae’r safonau hyn yn cyfeirio at y ffordd yr ydym yn gweithredu fel sefydliad a’r hawliau sydd gan ein staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith

3. Gwneud Polisi

Mae’r safonau hyn yn sicrhau ein bod yn ystyried y Gymraeg pan fyddwn yn datblygu unrhyw bolisïau

4. Cadw cofnodion

Mae’r safonau hyn yn sicrhau ein bod yn monitro ac yn adrodd ar ein cynnydd o ran cydymffurfiaeth a chyflwyno ein gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

5. Atodol

Mae’r safonau hyn yn sicrhau ein bod yn adrodd ar ein cynnydd bob blwyddyn i Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ac yn sicrhau bod y wybodaeth ar gael i’r cyhoedd

Mae’r ddogfen hon yn egluro sut mae NTW yn anelu at gydymffurfio â safonau’r Gymraeg.

 

1.  DARPARU GWASANAETHAU

Ysgrifennu atom ni

 1. Os ydych chi’n ysgrifennu llythyr neu e-bost atom ni, gallwch wneud hynny yn Gymraeg a byddwn yn ateb yn Gymraeg.
 2. Os byddwn yn ysgrifennu atoch am y tro cyntaf neu os nad ydym yn gwybod pa iaith yr hoffech i ni ei defnyddio i ohebu â chi, byddwn yn ysgrifennu atoch yn ddwyieithog.
 3. Byddwn yn gofyn i chi pa iaith yr hoffech dderbyn gohebiaeth gennym ni ynddi yn y dyfodol ac yn cofnodi hyn.
 4. Pan fyddwn yn ysgrifennu at nifer o bobl ar yr un pryd, bydd yn Gymraeg ac yn Saesneg.
 5. Ni fyddwn yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg pan fyddwn yn anfon llythyrau neu e-byst at y cyhoedd.
 6. Rydym yn datgan yn glir yn ein cyfathrebiadau ein bod yn croesawu gohebiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cysylltu â ni dros y ffôn

 1. Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 2. Bydd ein staff yn eich cyfarch yn ddwyieithog pan fyddant yn ateb y prif rif ffôn.
 3. Pan fyddwn yn eich ffonio byddwn yn gofyn am eich dewis iaith ac yn cofnodi hyn ar gyfer y tro nesaf y byddwn yn cysylltu â chi.
 4. Os ydych chi’n ffonio rhif llinell uniongyrchol aelod o staff nad yw’n siaradwr Cymraeg ac yr hoffech chi gynnal y sgwrs yn Gymraeg, byddant yn cynnig trosglwyddo’r alwad i gydweithiwr sy’n gallu darparu’r gwasanaeth hwn.

Cyfarfodydd a Digwyddiadau

 1. Os gwahoddir aelod o’r cyhoedd i gyfarfod, byddwn yn gofyn a ydynt am gynnal y sgwrs yn Gymraeg a byddwn yn trefnu cyfieithydd os ydynt am wneud hynny.
 2. Os ydym yn gwahodd grŵp o bobl i gyfarfod, byddwn yn gofyn i’r rhai sy’n mynychu os ydynt am gyfrannu yn y Gymraeg a byddwn yn trefnu cyfieithydd os yw deg y cant neu fwy yn dweud wrthym eu bod am wneud hynny.
 3. Pan fyddwn yn trefnu neu’n ariannu dros 50% o ddigwyddiad i’r cyhoedd, byddwn yn ei hysbysebu ac yn anfon gwahoddiadau yn ddwyieithog.
 4. Os ydych chi’n mynychu digwyddiad cyhoeddus yr ydym wedi’i drefnu, mae croeso i chi gyfrannu yn Gymraeg a byddwn yn darparu cyfleusterau cyfieithu.
 5. Bydd deunyddiau a gwybodaeth am unrhyw ddigwyddiadau cyhoeddus ar gael yn ddwyieithog cyn ac yn ystod y cyfarfod.

Cyhoeddiadau a deunydd ysgrifenedig

 1. Bydd yr holl ddogfennau, deunydd hyrwyddo a hysbysebion a gynhyrchwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac ni fyddwn yn trin un yn llai ffafriol na’r llall.
 2. Byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth a’r deunyddiau a arddangoswn yn Gymraeg ac yn Saesneg.
 3. Bydd unrhyw arwyddion a godwn yn gyhoeddus yn ddwyieithog.
 4. Bydd dogfennau cyhoeddus a gynhyrchwn yn ddwyieithog – os nad yw hyn yn bosibl oherwydd maint, bydd fersiwn Gymraeg ar gael ar yr un pryd â’r fersiwn Saesneg. Nid yw hyn yn berthnasol i’n papurau bwrdd.
 5. Bydd unrhyw ffurflenni sydd ar gael i’r cyhoedd ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Digidol ac ar-lein

 1. Mae ein gwefan yn ddwyieithog a byddwn yn diweddaru’r tudalennau Cymraeg ar yr un pryd ag y byddwn yn diweddaru’r rhai Saesneg.
 2. Byddwn yn hyrwyddo ein gwasanaethau Cymraeg ar ein gwefan.
 3. Mae yna adran ar ein gwefan sy’n cynnwys yr holl wybodaeth am sut rydym yn cydymffurfio â’r safonau iaith – byddwn yn diweddaru’r adran hon yn rheolaidd.
 4. Byddwn yn defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.
 5. Os byddwch yn anfon neges atom ar gyfryngau cymdeithasol, byddwn yn ateb yn iaith y neges wreiddiol.

Wyneb yn wyneb

 1. Byddwn yn sicrhau bod staff sy’n siarad Cymraeg ar gael yn y Swyddfa Docynnau neu’r ddesg flaen yn ystod ein perfformiadau fel ein bod yn darparu gwasanaeth dwyieithog i’r rhai sy’n mynychu ein cynyrchiadau.
 2. Os ydym wedi trefnu cyfarfod gyda chi a dywedwch wrthym ymlaen llaw eich bod chi eisiau gwasanaeth Cymraeg, byddwn yn trefnu hyn.
 3. Bydd ein staff yn y Swyddfa Docynnau neu ddesg flaen sy’n siarad Cymraeg yn gwisgo bathodyn iaith gwaith fel y gellir eu hadnabod yn hawdd.

 

2.  GWNEUD POLISI

Creu polisïau

 1. Pan fyddwn yn adolygu neu’n datblygu polisïau newydd, byddwn yn ystyried unrhyw effaith y gall fod gan y polisi ar yr iaith Gymraeg a chyfleoedd i ddefnyddio’r iaith.
 2. Byddwn yn meddwl am ffyrdd y gallai polisi gael effaith gadarnhaol ar gyfleoedd pobl i ddefnyddio’r Gymraeg.
 3. Os byddwn yn mynd allan i ymgynghori neu gynnal ymchwil er mwyn datblygu unrhyw bolisïau, byddwn yn ceisio barn am effaith y polisi ar yr iaith Gymraeg.

 

3.  GWEITHREDOL

Fel cyflogwr

 1. Rydym wedi ymrwymo i’r egwyddor y gall ein staff fyw eu bywydau gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg fel y’u nodir yn y safonau – o gais am swydd a chyfweliad, i drafod materion sy’n ymwneud â chyflogaeth.
 2. Wrth recriwtio, byddwn yn ystyried yr angen am sgiliau Cymraeg ar gyfer pob swydd newydd neu swydd wag, a phan fyddwn yn hysbysebu swydd sy’n mynnu sgiliau Cymraeg, byddwn yn nodi hyn ac yn hysbysebu yn Gymraeg.
 3. Gallwch wneud cais am swydd gyda NTW trwy gyfrwng y Gymraeg a byddwn yn cyfathrebu â chi am eich cais yn Gymraeg os dymunwch.
 4. Ni fyddwn yn trin ceisiadau swydd a gyflwynir yn Gymraeg yn llai ffafriol.
 5. Bydd y polisïau a restrir o fewn y safonau sy’n ymwneud ag amodau gwaith ein staff ar gael yn Gymraeg a Saesneg.
 6. Byddwn yn cefnogi staff i ddysgu Cymraeg trwy ddarparu cyfleoedd i ddysgu Cymraeg. Er mwyn cyflawni gofynion y safonau byddwn hefyd yn:
 • Creu maniffesto ar ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith
 • Sicrhau bod staff yn derbyn sesiynau ymwybyddiaeth iaith a hyfforddiant ar ofynion safonau iaith
 • Darparu meddalwedd a thempledi i staff i’w helpu i gydymffurfio â’r safonau
 • Cynnig cefnogaeth cyfieithu a phrawfddarllen

 

4.  CADW COFNODION AC ATODOL

Monitro a goruchwylio

Bydd NTW yn monitro cydymffurfiad yn barhaus yn erbyn y safonau, yn enwedig yn y cyfnod cynnar. Byddwn yn cynorthwyo staff allweddol i gasglu tystiolaeth gydymffurfio, a bydd y Tîm Gweithredol a’r Uwch Dîm Rheoli yn arwain y broses fonitro a goruchwylio yn gyffredinol. Bydd cwynion yn cael eu monitro’n agos ac fe fydd unrhyw batrymau sy’n dod i’r amlwg yn ein helpu i ddeall a nodi meysydd i’w gwella. Fel sy’n ofynnol, byddwn yn sicrhau bod gwybodaeth berthnasol ar gael i Gomisiynydd y Gymraeg.

Cadw cofnodion ac adrodd yn flynyddol

Yn unol â’r safonau, byddwn yn paratoi adroddiad blynyddol ar gyfer Comisiynydd y Gymraeg a’i gyhoeddi ar ein gwefan. Bydd yr adroddiad yn esbonio sut yr ydym wedi cydymffurfio â’r safonau, gyda thystiolaeth o sut yr ydym wedi cyflawni’r gofynion. Bydd yr adroddiad hefyd yn dangos a ydym wedi methu â bodloni unrhyw rai o’r safonau ac os yw rhywun wedi cwyno am ein darpariaeth Gymraeg. Byddwn hefyd yn cofnodi faint o aelodau o staff sydd wedi mynychu cyrsiau hyfforddi yn Gymraeg, swyddi sydd wedi’u hysbysebu gyda’r Gymraeg yn ofyniad, a nifer y staff sydd â sgiliau Cymraeg.

Cwynion

Mae gennym bolisi cwynion am y Gymraeg, a gallwch chi gwyno wrthym os ydych yn teimlo nad ydym wedi cyflawni ein dyletswyddau yn unol â’r safonau.

 

I gael rhagor o wybodaeth

Fe welwch restr o’r holl safonau a osodir arnom ar ein gwefan ac ar wefan Comisiynydd y Gymraeg comisiynyddygymraeg.cymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn Gymraeg neu Saesneg:
Dros y ffôn              029 2035 3070
Drwy e-bost            admin@nationaltheatrewales.org
Drwy lythyr             National Theatre Wales 30 Arcêd y Castell, Caerdydd CF10 4BZ

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast