Ai chi fydd ein Cadeirydd newydd?

Rydym yn credu bod y theatr yn ysgogi newid ar gyfer yr holl bobl a chymunedau amrywiol yng Nghymru.

Mae arnom angen rhywun i herio a'n hyrwyddo ar ein taith. Mae arnom angen ymgeiswyr o bob cwr o Gymru sy'n gallu cynnig eu safbwyntiau a phrofiadau unigryw ac angerdd dros newid cymdeithasol i'r rôl.

A ydych chi'n canolbwyntio ar newid?

A oes gennych chi brofiadau go iawn a fyddai'n cynnig safbwynt newydd i NTW?

A ydych chi’n teimlo’n frwd dros y gymuned?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

A oes gennych chi ddiddordeb? Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod

Sut i wneud cais

I wneud cais, gallwch naill ai ysgrifennu llythyr eglurhaol heb fod yn fwy na 2 dudalen NEU ffilmio fideo o'ch hun heb fod yn hirach na 5 munud. Nid ydym yn ffafrio un ffordd dros y llall, a byddwn yn fodlon derbyn unrhyw ffurf. Mae croeso i chi ddewis y ffurf sydd fwyaf addas i chi.

Yn eich llythyr eglurhaol neu fideo, soniwch am eich hun a'ch profiadau sy'n berthnasol i fod yn Gadeirydd. Yn ogystal â hynny, soniwch ychydig am eich dyheadau o ran bywyd. Beth sy'n bwysig i chi? Beth ydych chi'n credu ynddo? Ble hoffech chi fod ymhen 3 blynedd? Pa newidiadau hoffech chi eu gwneud i'n cymdeithas? Beth ydych chi'n mwynhau ei wneud?

Anfonwch eich llythyr eglurhaol neu fideo gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau a'ch CV (heb fod yn fwy na 3 dudalen ynghyd â geirdaon) i work@nationaltheatrewales.org erbyn 5pm (17.00.GMT) ddydd Llun 19 Rhagfyr.

Camau nesaf...

Cam 1 cyfweliad

Er mai'r Bwrdd sy'n penodi'r Cadeirydd, mae'n benderfyniad sy'n cael ei wneud gyda'r tîm cyfan, felly bydd aelodau TEAM a staff yn cymryd rhan fel cynghorwyr drwy gydol y broses.

Os cewch eich rhoi ar y rhestr fer, byddwn yn eich gwahodd i gyfweliad dros Zoom, a fydd, mae'n debyg, yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 9 Ionawr 2023.

Mae'r rhain yn sgyrsiau cyfeillgar, eithaf anffurfiol, 45 munud o hyd gyda thua 5-6 person, gan gynnwys Ymddiriedolwyr NTW, aelodau TEAM, y Cyfarwyddwr Artistig / Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwr Gweithredol / Dirprwy Brif Weithredwr.

Byddwn yn anfon amlinelliad bras o'r cwestiynau y byddwn yn eu gofyn i chi, a bywgraffiadau byr am aelodau'r panel ymlaen llaw.

Cam 2 cyfweliad

Os credwn fod bod potensial gwirioneddol ichi fod yn Gadeirydd, byddwn yn gofyn i chi ymuno â ni unwaith eto am ail gyfweliad, gyda grŵp gwahanol o thua 5-6 person, gan gynnwys Ymddiriedolwyr NTW, aelodau TEAM, y Cyfarwyddwr Artistig / Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwr Gweithredol / Dirprwy Brif Weithredwr.

Mae'n debygol y cynhelir y cyfweliadau hyn yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 16 Ionawr 2023, a bydd y cyfweliad yn cael ei gynnal wyneb yn wyneb, a hyd yn oed yn llai ffurfiol na'r cyfweliad blaenorol. Ni fydd gennym unrhyw gwestiynau penodol ar eich cyfer chi - mae gennym fwy o ddiddordeb mewn archwilio cwmpas y rôl gyda chi a'n huchelgais fel Cwmni.

Yn ystod eich cyfnod gyda ni, byddwn hefyd yn gofyn ichi gael paned o de neu goffi sydyn gyda 3-4 aelod o staff. Byddem wrth ein bodd petaech yn cwrdd â nhw ac yn rhannu eich syniadau ynghylch sut allai theatr newid y byd.