Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM - National Theatre Wales

Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Mae National Theatre Wales yn cael ei ysgogi gan anelu at gysylltiad. Rydym yn gweld theatr fel arf i ddod â phobl ynghyd i fyfyrio, archwilio a chael ein hysbrydoli gan straeon ein cenedl. Rydym am i bawb yng Nghymru weld eu hunain, eu cymunedau, eu profiadau a’u dyfodol yn cael eu dychmygu yn y gwaith yr ydym yn ei wneud. Mae ein tîm staff wrth wraidd cyflawni’r pwrpas hwnnw.

Ynglŷn â’r swydd

Mae Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i raglen TEAM National Theatre Wales (NTW). Byddwch yn perfformio ystod o dasgau, o drefnu teithio a llety, diweddaru cofnodion aelodau TEAM, marchnata a gweithio digwyddiadau, cydlynu a hwyluso cyfarfodydd, cysylltu staff NTW ag aelodau TEAM, hybu model TEAM yn allanol, a chynnal llwyfannau cyfryngau cymdeithasol TEAM.

Gallech dreulio eich diwrnod yn trefnu digwyddiad yn Wrecsam, cymryd cofnodion yng nghyfarfod Panel TEAM, trafod prosiect newydd posibl, wrth ddrafftio negeseuon a rheoli ffrydiau cymdeithasol TEAM.

Ynglŷn â TEAM

Mae TEAM yn rhwydwaith cymunedol Cymru gyfan a gydnabyddir yn rhyngwladol, sy’n ymgysylltu â phob lefel o weithgareddau NTW, wedi’i wreiddio mewn model o arweinyddiaeth gymunedol leol. Mae aelodau TEAM yn cyfrannu at bob lefel o waith NTW, yn eirioli dros y cwmni yn eu cymunedau, ac yn cymryd rhan mewn digwyddiadau artistig gyda phrosesau cynhyrchu, dadlau a gwerthuso.

Pwy rydym yn meddwl yr ydych chi o bosibl…

Rydym yn credu y gallech fod yn rhywun galluog a brwdfrydig, gydag angerdd am bŵer cymunedol ac ymrwymiad i oresgyn rhwystrau i alluogi cyfleoedd sy’n newid bywyd. Ni fydd gennych brofiad o weithio yn y sector theatr o reidrwydd, ond bydd gennych sgiliau o feysydd eraill o’ch bywyd neu waith, yn cynnwys gwirfoddoli ac addysg a fydd yn drosglwyddadwy ac yn hynod werthfawr wrth gysylltu ac ymgysylltu â chymunedau.

Mae angen gweithlu arnom sy’n cynrychioli sbectrwm cyfan o brofiad byw. Po fwyaf amrywiol yw’r safbwyntiau sydd gennym yn dylanwadu ar yr hyn a wnawn, y cryfaf a’r mwyaf ystyrlon fydd ein gwaith. Rydym yn annog ceisiadau gan bob cymuned, ffydd, cefndir a chan unrhyw un sy’n profi hiliaeth, neu alluaeth. Rydym yn cydnabod y model cymdeithasol o anabledd ac rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’n gweithwyr i gael gwared ar rwystrau i gynhwysiant.

Cyflog: £21,000 y flwyddyn, pro rata

Oriau: 2 ddiwrnod yr wythnos (isafswm o 14 awr, i gynnwys awr o egwyl cinio gorfodol, gan fynd â’r cyfanswm i 16 awr). Byddwn yn ystyried trefniadau gweithio hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd iawn.

Gwyliau: 25 diwrnod, pro rata (ac eithrio Gwyliau Banc statudol)

Cyfnod: Dyma gontract rhan-amser, cyfnod penodol (tan fis Rhagfyr 2022)

Dyddiad cau: Dydd Gwener 9 Gorffennaf, 12pm

  • Rhestr fer: w/c 12 Gorffennaf
  • Cyfweliadau: w/c 19 Gorffennaf

Swydd Ddisgrifiad

Sut i wneud cais

Gallwch naill ai ysgrifennu llythyr eglurhaol heb fod yn fwy na 2 dudalen NEU ffilmio fideo ohonoch eich hun heb fod yn fwy na 5 munud – derbynnir y naill fformat, ac ni ffafrir un dros y llall, felly dewiswch yr hyn sydd orau i chi. Yn eich llythyr eglurhaol neu fideo, dywedwch wrthym amdanoch chi, eich profiadau, sgiliau a phriodoleddau sy’n berthnasol i’r swydd, a’ch dyheadau bywyd. Ymhle yr hoffech fod mewn 3 blynedd? Pa newidiadau yr hoffech eu gwneud i’n cymdeithas? Beth ydych chi’n mwynhau ei wneud? Beth ydych chi’n credu ynddo? Anfonwch eich llythyr eglurhaol neu fideo gyda’ch CV, heb fod yn fwy na 2 dudalen ynghyd â geirdaon, i: work@nationaltheatrewales.org erbyn 12pm ar 9 Gorffennaf 2021.

Os cewch eich rhoi ar y rhestr fer, byddwch yn cael gwahoddiad i gyfweliad dros zoom, mae’n debyg yn ystod yr wythnos yn dechrau 19 Gorffennaf 2021. Mae’r rhain yn sgyrsiau 30 munud o hyd anffurfiol a chyfeillgar gan fwyaf gyda thri o bobl yn cynnwys aelodau o adran Gydweithio NTW ac aelod o banel TEAM. Byddwn yn anfon amlinelliad bras o’r cwestiynau y byddwn yn eu gofyn i chi, a bywgraffiadau byr am yr uchod atoch ymlaen llaw.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais

Os gwelwch yn dda cwblhewch y ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech siarad am a allai’r swydd hon fod yn addas i chi, cysylltwch â work@nationaltheatrewales.org

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast