About Treantur (Kidstown)

Mae’n amser chwarae.

Gwahoddir plant 6-11 oed i Dreantur gan yr artistiaid Nigel a Louise gyda’r dylunydd Amy Pitt.

Gêm fawr ydy Treantur, a’r plant eu hunain sy’n ei dyfeisio hi.

Ar ôl cael pasbort, bydd y plant yn cael mynediad i ardal chwarae fawr yn yr awyr agored. Bydd pethau yno i chwarae â nhw, i’w hadeiladu ac i’w gwisgo. Bydd cynorthwywyr wrth law i helpu'r plant i wireddu'u dychymyg.

Gwahoddir oedolion i gael hoe, i ymlacio ac i wrando ar y newyddion am yr hyn sy’n digwydd y tu mewn.

Ymunwch â ni yn Treantur:

26-29 Gorffennaf, Y Drenewydd
Y tu allan i Oriel Davies, Y Parc, Y Drenewydd, Powys SY16 2NZ

5-12 Awst, Eisteddfod Genedlaethol Cymru,
Ar y maes, Llŷn ac Eifionydd, Boduan, Gwynedd LL53 6DW
Yn yr Eisteddfod, cyflwynir Treantur yn Gymraeg.

18-21 Awst, Glyn Ebwy
Clwb Pêl-droed Beaufort Colts, Teras Brynteg, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent NP23 6NE

Hygyrchedd
Rydyn ni'n cynnig Saesneg gyda chymorth arwyddion, darlunwyr byw, cymorth cymorthyddion radio, sesiynau hamddenol, a theithiau cyffwrdd. Mae gan bob safle fynediad heb risiau ac mae'n hygyrch i gadeiriau olwyn. Darganfyddwch fwy am bob lleoliad isod.

Yr hyn y mae angen i oedolion fod yn ymwybodol ohono

Mae diogelwch plant yn flaenoriaeth i ni.
  • Mae angen i oedolion aros ar y safle tra bod y plentyn/plant y maen nhw'n gyfrifol amdano yn Treantur. Pan fyddi di'n dod â dy blentyn/plant i Treantur, byddi di'n cael swnyn tebyg i'r hyn a geir mewn bwyty i ddal gafael ynddo fydd yn gwneud sŵn pan fydd angen i ti gasglu dy blentyn. Mae seddau i oedolion lle y gelli di aros a gwrando ar y darllediad byw o'r hyn sy'n digwydd y tu mewn i Treantur, ynghyd â thoiledau a lluniaeth yn y cyffiniau (gweler y Cwestiynau Cyffredin am fanylion).

  • Mae plant yn rhydd i fynd a dod, ac nid yw National Theatre Wales yn gyfrifol am blant ar ôl iddyn nhw adael y safle.

  • Rydyn ni wedi cydweithio ag arbenigwr diogelu a fydd yn bresennol ym mhob lleoliad. Rydyn ni wedi datblygu Polisi Diogelu ac Asesiad Risg pwrpasol ar gyfer Treantur.

  • Mae’r holl staff, artistiaid a gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn Treantur wedi cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac wedi derbyn hyfforddiant diogelu gan ein Harweinydd Diogelu Dynodedig.

Cwrdd â'r creaduriaid

Prosiect yw Treantur rydyn ni wedi’i greu gyda Nigel Barrett a Louise Mari gyda’r dylunydd Amy Pitt.

I’r rheini sydd heb glywed am Nigel a Louise, maen nhw’n creu “perfformiadau gwyllt, beiddgar, gweledol i bobl nad ydyn nhw’n rhy hoff o’r theatr, a phrofiadau theatrig anarferol i’r bobl sydd”.

Ymhlith eu gwaith diweddar mae Dog Ballet (cŵn yn gynwysedig) a Party Skills for the End of the World.

Mae rhagor o wybodaeth amdanyn nhw fan hyn.


Mynediad

Gwybodaeth gyffredinol

Gwyliwch y trelar BSL

Gwrandewch ar ein taflen sain

Rydyn ni'n gweithio'n galed i wneud Treantur yn hygyrch i bob plentyn trwy gyfrwng Saesneg â chymorth arwyddion, darlunwyr byw, cymorth cymorthyddion radio, sesiynau hamddenol a theithiau cyffwrdd. Defnyddia'r toglau isod i weld beth sydd ar gael ym mhob lleoliad.

Os hoffet gadw lle yn unrhyw un o'r sesiynau hyn, rho wybod i ni yn kidstown@nationaltheatrewales.org. Er nad oes angen archebu lle, bydd hyn yn ein galluogi i arbed lle i dy blentyn. Byddwn yn dilyn i fyny gyda ffurflen fer i ti ei llenwi i rannu manylion ychwanegol. Bydd unrhyw wybodaeth y byddi di'n ei rhannu yn ein helpu i wella dy brofiad.

Y Drenewydd

28 Gorffennaf
Saesneg â chymorth arwyddion rhwng gan Hafwen Parry a Charlotte Coley 13:00 - 16:00
Darlunydd byw rhwng 13:00 - 16:00
Trosglwyddyddion cymorth radio rhwng 13:00 - 16:00

29 Gorffennaf
Sesiwn hamddenol rhwng 09:30 - 11:00
Taith gyffwrdd gan dywyswyr sy'n gweld am 13:00
Tywyswyr sy'n gweld ar y safle rhwng 13:00 - 16:00

Eisteddfod

7 Awst
Darlunydd byw rhwng 13:00 - 16:00
Trosglwyddyddion cymorth radio rhwng 13:00 - 16:00

8 Awst
Taith gyffwrdd gan dywyswyr sy'n gweld am 13:00
Tywyswyr sy'n gweld ar y safle rhwng 13:00 - 16:00

9 Awst
Sesiwn hamddenol rhwng 09:30 - 11:00

Ebbw Vale

20 Awst
Saesneg â chymorth arwyddion rhwng gan Nez Parr, Dawn Baker ac Angela Shipp 13:00 - 16:00
Darlunydd byw rhwng 13:00 - 16:00
Trosglwyddyddion cymorth radio rhwng 13:00 - 16:00

21 Awst
Sesiwn hamddenol rhwng 09:30 - 11:00
Taith gyffwrdd gan dywyswyr sy'n gweld am 13:00
Tywyswyr sy'n gweld ar y safle rhwng 13:00 - 16:00

Cafodd sylfeini Treantur eu gosod yn y Drenewydd ym mis Awst 2022. Dros bythefnos, bu artistiaid lleol a’r gymuned yn ein helpu i greu prototeip o’r syniad.

Yn ystod haf 2023 yn y Drenewydd, yr Eisteddfod a Glyn Ebwy, rydyn ni'n casglu cyfweliadau a straeon gan gyfranogwyr ifanc Treantur er mwyn creu sioe epig yn 2024.

Cwestiynau Cyffredin

A allaf i adael fy mhlentyn yma?

Na. Mae angen i oedolion aros ar y safle tra bod y plant y maen nhw'n gyfrifol amdanyn nhw yn Treantur. Byddi di'n cael swnyn tebyg i'r hyn a geir mewn bwyty fydd yn gwneud sŵn pan fydd angen i ti gasglu dy blentyn. Bydd ein tîm yn rhannu mwy o fanylion wrth fynedfa Treantur ar yr hyn y dylai oedolion ei wneud a lle y galli di ymlacio ac aros tra bod dy blentyn yn cymryd rhan.

Mae fy mhlentyn yn 8. Gall gerdded adref o'r ysgol ar ei ben ei hun, pam fod angen i mi aros?

Mae angen i oedolion aros am resymau diogelu.

Mae fy mhlentyn yn eithaf pryderus, a fydd yn iawn ar ei ben ei hun?

Mae ein tîm o fewn Treantur yn cynnwys pobl sydd â phrofiad o weithio gyda phlant 6-11 oed. Maen nhw wrth law i gefnogi unrhyw blentyn a allai fod angen cymorth.

Mae gennym ni hefyd sesiynau hamddenol os byddai'n well ganddyn nhw chwarae pan fydd ychydig yn dawelach:

  • Y Drenewydd - 29 Gorffennaf o 09:30 - 11:00

  • Eisteddfod - 9 Awst o 09:30 - 11:00

  • Glyn Ebwy - 21 Awst o 09:30 - 11:00

A fydd bwyd a diod ar gael?

Yn y Drenewydd a Glyn Ebwy, rydyn ni'n darparu cinio ar gyfer 100 o blant a byddwn yn ei weini i'r rhai sydd y tu mewn i Treantur o 12pm. Bydd bagiau cinio gyda brechdanau caws, ac opsiynau fegan a heb glwten ar gael, ynghyd â diod, darn o ffrwyth a phecyn o greision. Ni allwn ni gymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw alergeddau.

Bydd dŵr ar gael i blant yn Treantur.

Pa mor hir y gall fy mhlentyn aros?

Cyhyd ag y mae'n dymuno. Gallan nhw fynd a dod fel y mynnan nhw os oes angen iddyn nhw dy weld di neu ddefnyddio'r toiledau. Bydd dy swnyn yn gwneud sŵn pan fydd angen i ti gasglu dy blentyn.

Ble mae'r arian yn mynd?

Rydyn ni'n elusen felly bydd dy gefnogaeth yn ein helpu i wneud mwy o brosiectau theatr fel hyn ledled Cymru. Cofrestra ar gyfer ein cylchlythyr i ddarganfod mwy mewn ychydig o gliciau.

Mae fy mhlentyn bron yn 6 oed / dim ond newydd droi'n 12 oed, a all ddod i mewn?

Yn anffodus, na. Mae Treantur wedi ei greu yn arbennig ar gyfer plant 6-11 oed. Os bydd oedolion yn dod â phlant hŷn neu iau, bydd rhai gemau y tu allan ger y seddi iddyn nhw eu mwynhau tra byddan nhw'n aros.

Sut mae dod o hyd i Treantur yn yr Eisteddfod?

Rydyn ni ym Pentref Plant. Dyma fap o'r safle. Mae Treantur ar agor rhwng 11am a 4pm bob dydd.

Sut ydw i'n dod o hyd i Treantur yng Nglyn Ebwy?

Cyrraedd ar droed - mae Treantur yn cael ei gynnal ar gaeau pêl-droed Clwb Pêl-droed Beaufort Colts, yn 69 Teras Brynteg.

Cyrraedd mewn car - Mae parcio am ddim ar gael drws nesaf i Glwb Pêl-droed Glynebwy RTB, sydd ar ôl Clwb Pêl-droed Beaufort Colts ar Deras Brynteg. Mae un lle parcio anabl y tu allan i Glwb Pêl-droed Beaufort Colts.

Cyrraedd ar feic - Mae ffens o amgylch y clwb pêl-droed y gellir gosod beiciau'n sownd iddi.

Cyrraedd ar fws/trên - Mae gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ar gael yn Traveline Cymru.

Mae gorsaf drenau Tref Glynebwy tua 23 munud ar droed o Deras Brynteg. Mae’r bws E1 yn rhedeg o Swyddfeydd Cyffredinol Corus, taith gerdded 3 munud o orsaf drenau Tref Glynebwy, i Ganolfan Siopa Hilltop, sydd 5 munud ar droed o Glwb Pêl-droed Beaufort Colts.

What3words - husky.imagined.fame

Cast

Y Wasg
Nigel Barett
Y Wasg
Louise Mari
Y Wasg
Mirain Fflur
Y Wasg (Eisteddfod)
Aaron William-Davies
Y Wasg (Eisteddfod)
Ceri Ashe

Y tîm creadigol

Dylunydd
Amy Pitt