ERS FY NGHAMAU CYNTAF GYDA NATIONAL THEATRE WALES…

Chwefror 23, 2018

Lle y daeth diwrnod a dreuliwyd yn ysgrifennu barddoniaeth Somali ar ffenestri siop â llaw, Artist am ddiwrnod,  yn wythnos galed o waith yn gorchuddio teip dau fetr o uchder mewn trydar perffaith, drwy brosiectau yn perffeithio fformatau papur ac argraffu, trwy graffeg fewnol, hunaniaeth weledol a chodio HTML; trodd hyn yn fisoedd o deithio drwy Gymru, gan weithio gyda chorau Dementia, tynnu lluniau o wenau a chaneuon, yn barod i ddechrau ar ddatblygu App llawn.

… mae elfen gyson wedi bod y tu ôl i bob cam o’r daith; parodrwydd i fuddsoddi mewn syniadau newydd. Yr eiliadau ysbrydoledig hynny pan fydd syniadau yn taro, sydd ynddynt eu hunain yn goleuo llwybrau newydd, cyfleoedd newydd a mwy fyth o syniadau newydd.

Mae National Theatre Wales bob amser wedi dangos brwdfrydedd go iawn am feithrin ac annog talent greadigol leol, o bob ffurf, o bob cefndir.*

* Hyd yn oed bechgyn bywiog, ac weithiau’n gegog, y Cymoedd, o bentrefi glofaol bach, gydag ychydig o gysylltiadau ond llawer o syniadau.

Mae ganddynt chwilfrydedd go iawn am anturiaethau creadigol newydd, ac maent yn rhoi hynny ar waith drwy roi cyfle i bobl greadigol ddisgleirio. Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i elwa o’r anogaeth, yr haelioni a’r gefnogaeth hynny ar fy nhaith greadigol fy hun; ni allwn fod yn fwy diolchgar am y cyfle.

I mi, mae dylunio o unrhyw fath, bob amser ar ei orau pan yn cael ei lywio gan ddealltwriaeth drylwyr, empathi go iawn, ac empathi go iawn. Mae cael y cyfle i weithio mor agos â National Theatre Wales wedi profi ein bod i gyd y dysgu, yn tyfu ac yn rhagori trwy wneud y gorau o’n angerdd a’n arbenigedd ein gilydd. Mae’n amgylchedd arbennig sy’n meithrin syniadau newydd o bersbectif ffres. Mewn cydweithio creadigol, mae yna gred bod popeth yn bosibl ac unrhyw beth yn gyraeddadwy.

Y prosiect sy’n dangos orau y pethau rhyfeddol y gellir eu cyflawni, pan fydd pob un o’r nodweddion hyn yn dod at ei gilydd, yw I’ll Sing This Song. Prosiect llawn dynoliaeth, calon ac empathi cadarn; gyda chymuned a chysylltiadau wrth ei wraidd.

Dechreuon ni gyda syniad mawr, uchelgeisiau oedd yr un mor uchel, ac ychydig yn unig o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl. Ond cafodd y prosiect dderbyniad gwresog, a’i groesawu gyda chymaint o frwdfrydedd, a chafodd effaith gadarnhaol ar unwaith ar fywydau a llesiant pawb dan sylw.

“Dydw i erioed wedi teimlo’n well nag yn awr wrth i mi ganu o flaen pobl.”

– Aelod Côr, Singing for the Brain, Wrecsam.

A hyd yn oed yn awr, mae’r prosiect yn dal i dyfu, addasu a datblygu; gan ragori ar ein holl ddisgwyliadau a chyrraedd mwy a mwy o bobl. Adnodd nid yn unig i helpu’r rhai sy’n byw gyda’r Dementia, ond ar gyfer poblogaeth mewn angen dybryd o well dealltwriaeth o iechyd meddwl. Gan amlygu grym iacháu mynegiant creadigol a’r rôl hanfodol sydd gan y Celfyddydau i’w chwarae wrth gynnal ein llesiant.

Mae’n enghraifft wych o sut y gall buddsoddi ychydig o bunnoedd mewn bisgedi a the helpu pobl i ymlacio a dechrau sgwrs. Sut y gall ychydig yn fwy o bunnoedd gludo grŵp o bobl greadigol o un pen o’r wlad i’r llall, i fynd â’r gwaith i’r lle y mae ei angen fwyaf. Sut mae buddsoddiad pellach eto yn caniatau creu App iPad, i rannu’r stori hon gyda’r byd a chreu adnodd y gall pawb elwa ohono, am flynyddoedd i ddod.

A’r cyfan yn bosibl oherwydd ymrwymiad National Theatre Wales i fuddsoddi mewn syniadau newydd, i gyflawni’r gorau posibl gyda’r adnoddau wrth law, a’r cyfleoedd cydweithredu a ddarperir gan eu dull cymunedol. Catalydd go iawn ar gyfer creadigrwydd, gyda beiddgarwch, dyfeisgarwch a dychymyg.

Paul Thomas
Bwtîc

Blogiau

 • Chwefror 16, 2019
  Castio STORM.3
 • Chwefror 15, 2019
  Gadael Oily Cart – Francesca Pickard
 • Chwefror 11, 2019
  The Agency – Cylch 2 – Gavin Porter
 • Rhagfyr 5, 2018
  The Agency – Y Diweddaraf – Gavin Porter
 • Tachwedd 14, 2018
  Year One in Pembrokeshire – Robbie Price
 • Tachwedd 14, 2018
  Year One in Wrexham – Lizzie Glazier
 • Tachwedd 12, 2018
  Neges gan gadeirydd bwrdd National Theatre Wales, Clive Jones
 • Tachwedd 9, 2018
  TEAM ledled Cymru a Cip olwg yn ôl dros Gwyl NHS70
 • Hydref 19, 2018
  Ychydig o feddyliau a myfyrdodau
 • Mehefin 25, 2018
  Dewch am sgwrs!
Font Resize
Contrast