Festival UK* 2022 - ein datganiad - National Theatre Wales

Festival UK* 2022 – ein datganiad

View over Swansea town at early evening (toward Mumbles Head) Swansea South Towns and Villages

Mawrth 24, 2021

Mae’r cyhoeddiad heddiw am ein cais llwyddiannus ar gyfer Festival UK* 2022 yn ganlyniad llawer iawn o waith a dychymyg; alcemi cyfoethog o feddyliau a safbwyntiau creadigol yn dod ynghyd i freuddwydio gweledigaeth o rywbeth anhygoel.

Dros y tri mis diwethaf rydym wedi cael y fraint o weithio gyda grŵp o bobl a sefydliadau arbennig ar draws disgyblaethau, profiadau bywyd ac ardaloedd yng Nghymru. Gyda’n gilydd rydym wedi archwilio sut y gallem ailfeddwl ac ail-lunio sut y gallai prosiect creadigol cenedlaethol ar y raddfa hon gael ei greu ar gyfer pobl Cymru. Gyda phartneriaid yn amrywio o lawr gwlad i lywodraeth; gyda chymunedau, artistiaid, gwyddonwyr a thechnolegwyr yn ganolog iddo, mae hwn yn brosiect ar gyfer cynulleidfaoedd lleol, cenedlaethol a byd-eang. O’r cychwyn cyntaf mae’r broses o ffurfio tîm a rhwydwaith ehangach i gyflawni’r cam Ymchwil a Datblygu wedi bod yn hynod gyfoethog. Mae wedi ein cysylltu â phartneriaid, arferion, safbwyntiau a phrofiadau byw newydd mewn ffyrdd rhyfeddol ac egnïol.

Mae’r brîff ar gyfer ein cam Ymchwil a Datblygu wedi ein hannog i wneud pethau’n wahanol, wedi’n cefnogi gan ysbryd agored a heriol. Mae’r trylwyredd, yr uchelgais a’r cymhlethdod y mae’r holl bartneriaid wedi’u cyflwyno i’r prosiect wedi bod yn ysbrydoledig, ac rydym yn llawn cyffro o ran datblygu’r partneriaethau hyn ymhellach. Mae posibiliadau prosiect o’r math hwn yn enfawr ac rydym yn anelu at ymgorffori a thynnu ar ysbryd a hunaniaeth radical, gydweithredol a blaengar Cymru fel cenedl.

Fel National Theatre Wales, rydym am ddefnyddio’r foment hon i gydnabod y bydd y cyhoeddiad heddiw yn arwain at wrthdaro neu siom i lawer o bobl. Rydym yn deall ac yn parchu’r amheuon sydd gan lawer ynglŷn â tharddiad yr Ŵyl, y cyd-destunau gwleidyddol y mae wedi tyfu ac esblygu ohonynt ac yn cydnabod bod y rhain i lawer yn gysylltiedig â naratifau gwrth-fewnfudwyr annerbyniol sy’n ymwneud â Refferendwm yr UE.  Mae’r amheuon hyn wedi’u lleisio o fewn ein Cwmni, a thrwy ein teulu ehangach trwy TEAM, yn ogystal ag aelodau o’r sector creadigol ehangach. I bawb sydd wedi estyn allan atom ni i rannu eu pryderon am ein penderfyniad i gyflwyno cais, diolch i chi am ddod â didwylledd a gonestrwydd i’n trafodaethau. Maent wedi ein helpu i feddwl yn ddwfn am sut y gall y prosiect hwn ymateb i’r hinsawdd sydd ohoni a byddant yn parhau i fod yn hanfodol wrth lunio dull NTW tuag at y gwaith hwn.  Mae’r sgyrsiau hyn, ar brydiau, wedi bod yn anghyfforddus ac yn heriol, ond yn y pen draw bob amser yn gysylltiol, ac wedi eu cynnal gyda dealltwriaeth o gymhlethdodau’r rôl rydym ni’n ei chwarae fel Cwmni Cenedlaethol. Mae’n hanfodol bod y cyfathrebu hwn yn parhau wrth inni symud ymlaen, felly daliwch ati i gysylltu a rhannu eich barn gyda ni.

Yr hyn sydd wedi bod yn gwbl clir ynghanol y sgyrsiau hyn, yw’r gred gref bod theatr, yn wyneb rhannu a pholareiddio, yn meddu ar y pŵer i ddod â phobl ynghyd i geisio cysylltiad, ac empathi.  Mae uno cymunedau mewn cyd-ddealltwriaeth ac ymdeimlad cyffredin o berthyn yn gam tuag at frwydro yn erbyn yr elyniaeth a’r ymraniad y mae llawer o bobl wedi’i brofi ers refferendwm yr UE. Rydym ni’n credu y gall theatr wneud hyn. Mae honno’n rôl rydym ni’n teimlo y gallwn ni ei chwarae fel National Theatre Wales.

Ochr yn ochr â phosibiliadau cadarnhaol enfawr y math hwn o brosiect, mae ein cred yn ein cyfrifoldebau fel Cwmni Cenedlaethol wedi gyrru ein cais i arwain un o ddeg prosiect Festival UK* 2022.  Dros y 12 mis diwethaf mae’r sector celfyddydau a diwylliannol yng Nghymru wedi wynebu argyfwng parhaus o ganlyniad i Covid-19, gyda’r gymuned lawrydd greadigol – ffynhonnell fyw ein diwydiant – yn cael ei tharo galetaf. Mae cynulleidfaoedd a chymunedau Cymru wedi colli cyfleoedd i gymryd rhan mewn enydau a rennir o weithgarwch diwylliannol a mynegiant creadigol.  Ni allwn ragweld yn llawn effeithiau meddyliol a chymdeithasol parhaus y pandemig mewn blynyddoedd i ddod, ond gall un peth fod yn sicr; ni fu mynediad at ddiwylliant a chreadigrwydd erioed yn fwy hanfodol i gydnerthedd ac adferiad meddyliol ac emosiynol ein cenedl. Mae buddsoddiad o’r maint hwn yn rhoi cyfle i helpu i adfywio ein tirwedd ddiwylliannol ar adeg dyngedfennol, ac mae arwain ar y prosiect Cymru gyfan hwn yn cyflawni’r hyn y credwn y dylai rôl Theatr Genedlaethol fod i’w chynulleidfaoedd a’i chymuned greadigol. Yn sgil y buddsoddiad hwn daw cyfleoedd am gyflogaeth a datblygiad creadigol, y cyfle i roi llwyfan i leisiau heb gynrychiolaeth ddigonol wrth ehangu cyfleoedd i bobl Cymru gymryd rhan mewn profiadau creadigol cysylltiol, creadigol a rennir. Byddwn yn dathlu ein hamrywiaeth gyfoethog, yn dod â phobl ynghyd i ymladd syniadau a naratifau rhwygol a dychmygu dyfodol tecach, mwy cyfartal gyda’n gilydd. Mae datblygu cwmpas ein sector ar gyfer partneriaethau traws-sector ac adeiladu mwy o gyfleoedd ar gyfer trawsffrwythloni yn amcanion allweddol y gwaith hwn.

Wrth wraidd y cyfan mae cynnig i bobl Cymru weld eu hunain, eu cymunedau a’u dyfodol unigol a chyfunol yn cael eu hadlewyrchu trwy lens o optimistiaeth greadigol, yn fodd i ddatgloi dychymyg a gobeithio am y dyfodol gorau posibl gyda’n gilydd.

Darganfod mwy am Festival UK* 22 a Casgliad Cymru dan arweiniad NTW, yma.

 

* teitl dros dro

Delwedd: Sugar Collective.

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon