Buddsoddi yng Nghenedlaethau'r Dyfodol - National Theatre Wales

Buddsoddi yng Nghenedlaethau’r Dyfodol

Eich rhodd i genedlaethau’r dyfodol. Manylion am sut y gallwch gefnogi National Theatre Wales yn eich ewyllys.

Fel un o’r cwmnïau theatr cenedlaethol ieuengaf yn y byd, mae National Theatre Wales wedi bod yn dod â theatr i gynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt ers 2010. Rydym yn creu cynyrchiadau sy’n cwestiynu rôl theatre yn ein cymdeithas, ac yn gwthio’r ffiniau o ran yr hyn y gellid ei gyflawni trwy’r celfyddydau. Rydym yn elusen gofrestredig – sy’n golygu ein bod yn sefydliad nid er elw ac yn dibynnu ar haelioni unigolion, ymddiriedolaethau a sefydliadau ac arian statudol i allu creu’r gwaith a wnawn.

Mae rhoi trwy etifeddiaeth yn creu cynaliadwyedd hirdymor i NTW, gan sicrhau ein bod yn parhau i rannu a chefnogi theatr ledled Cymru am flynyddoedd i ddod.  Rydym yn anelu at fod yn wirioneddol genedlaethol ym mhob peth a wnawn, gan archwilio tirlun Cymru a gweithio gydag artistiaid Cymreig i wneud gwaith sy’n berthnasol ac yn gyffrous i’n cynulleidfaoedd. Mae rhodd etifeddiaeth i NTW yn golygu y gallwn gyrraedd mwy o gynulleidfaoedd a chael mwy o ddylanwad arnynt yn y dyfodol, gwneud mwy o waith, cwrdd â mwy o artistiaid a gwneud y gorau o’n cefnogaeth i’r sector celfyddydau yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym yn gwybod bod siarad am ewyllysiau a phenderfynu beth fyddwch yn gadael ar eich ôl yn gallu bod yn broses anodd, fodd bynnag gall fod cysur mawr mewn gwybod eich bod wedi gwneud yn siŵr y gallwch barhau i gefnogi eich teulu ac elusen sy’n bwysig i chi, fel National Theatre Wales, gyda’n cynllun etifeddiaeth – Buddsoddi yn y Genhedlaeth Nesaf.

Rydym am ddweud diolch yn fawr iawn i bawb sydd eisoes wedi penderfynu gadael rhodd etifeddiaeth i NTW neu’n sy’n ystyried gwneud hynny.

Clive Jones

Cadeirydd – National Theatre Wales

Yn National Theatre Wales (NTW) rydym yn deall bod gadael rhodd yn eich ewyllys i elusen yn benderfyniad mawr a phersonol dros ben, ac rydych am wybod bod y bobl a’r lleoedd sy’n bwysig i chi yn gallu parhau i lwyddo am flynyddoedd i ddod. Os yw’r theatr wedi dod yn rhan bwysig o’ch bywyd a’ch bod am weld theatre yng Nghymru yn parhau i ffynnu, meddyliwch am adael rhodd i NTW a’n cefnogi ni i barhau i ysbrydoli a chefnogi cenhedloedd y dyfodol.

Gallai dim ond 1% o’ch ystâd wneud gwahaniaeth enfawr, gan helpu i ddiogelu NTW ar gyfer y dyfodol gan ein gwneud yn fwy cynaliadwy er mwyn i ni barhau â’n gwaith am flynyddoedd i ddod. Yn NTW rydym yn cwestiynu’n barhaus yr hyn yw theatr a’r hyn y gallai fod, yn creu cynyrchiadau safle-benodol ledled tirlun Cymru a chyrraedd cymunedau ym mhob cornel o’r wlad. Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd y celfyddydau o fewn cymuned a’r effaith gadarnhaol y gall hyn ei chael ar fywydau pobl. Trwy adael etifeddiaeth i NTW gallwch gefnogi’r genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr theatre, actorion, artistiaid, cynulleidfaoedd a chyfranogwyr yng Nghymru. Mae gennym gysylltiadau cryf gyda theatrau, artistiaid, sefydliadau addysgol, elusennau a chymunedau ledled Cymru, sy’n ein galluogi i fynd â’ch cefnogaeth ymhellach fyth. Trwy NTW, gall eich rhodd feithrin talent Gymreig a dangos i fwy o bobl ifanc y posibiliadau ym myd y theatr.

Rydym bob amser yn edrych ar weithio mewn ffyrdd newydd, deinamig a chyffrous. Mae angen arian arnom er mwyn newid, cynyddu ac arloesi ac i barhau â’r twf a’r cryfder yn y sector celfyddydau perfformio yng Nghymru. Rydym yn falch o bopeth yr ydym wedi’i gyflawni ers 2010, fodd bynnag rydym yn gwybod bod cymaint mwy y gallwn ei wneud a byddai eich cefnogaeth yn hynod werthfawr i’n helpu i gyflawni ein huchelgeisiau.

Mae tri maes gwaith craidd o’n gwaith y byddai eich etifeddiaeth yn eu cefnogi:

Cenhadaeth Artistig NTW yw  –

Arddangos talent Gymreig eithriadol ar draws y byd

Cenhadaeth Cydweithredu/Addysg (TEAM) NTW yw –

Cefnogi rhwydwaith cenedlaethol o bobl amrywiol ar draws cymunedau ein gwlad i weithredu fel catalydd er newid cadarnhaol, grymuso ac arweinyddiaeth yn y celfyddydau ar draws Cymru

Cenhadaeth Datblygu Creadigol NTW yw –

Datblygu talent artistig Gymreig sy’n hyderus ac yn arloesol

I drafod cefnogi NTW, cysylltwch â Michelle Carwardine-Palmer i glywed am y meysydd gwaith y gallwch eu cefnogi a’r hyn y byddai eich etifeddiaeth yn ei olygu i NTW.

Hoffem awgrymu eich bod yn siarad â gweithiwr cyfreithiol proffesiynol ynghylch eich ewyllys, gan y bydd yn gallu eich arwain trwy’r broses a’ch cynghori am y manteision y gall rhodd elusennol yn eich ewyllys eu cynnig  ynghylch treth etifeddiaeth.

Tra ein bod ni’n aros i wefan newydd sbon danlli NTW gyrraedd ei llawn dŵf a medru derbyn rhoddion ar-lein, byddem yn falch iawn o glywed oddi wrthych beth bynnag. Felly er mwyn cael sgwrs bellach ynghylch sut y medrech gefnogi National Theatre Wales, cysylltwch os gwelwch yn dda â Michelle Carwardine-Palmer, y Rheolwr Gyfarwyddwr trwy ffonio 029 2035 3070. Ynteu e-bostiwch: development@nationaltheatrewales.org

Blogiau

  • MAE NTW WEDI CHWARAE RHAN HOLLBWYSIG YN FY NATBLYGIAD FEL ARTIST
  • ERS FY NGHAMAU CYNTAF GYDA NATIONAL THEATRE WALES…
  • ROEDD NATIONAL THEATRE WALES YN GALLU DARPARU CYMORTH ARIANNOL PAN WNES I’R LLEOLIAD RHEOLI LLWYFAN
  • NEIDIO I MEWN I FY ARFER FY HUN AM BYTHEFNOS
  • I NEVER THOUGHT I WOULD EVER GET A PROFESSIONAL JOB IN THE ARTS.
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast