Mycelium

Gorffennaf 10, 2020

Dywedwch wrthym am eich prosiect: 

Enw ein prosiect yw Mycelium, a grëwyd dan The Agency yn National Theatre Wales. Mae’n cael ei redeg gan 3 artist ifanc sy’n paru gweithwyr creadigol ifanc gyda gofodau ar draws Caerdydd. Rydym yn gobeithio defnyddio ardaloedd segur fel arosfannau bysiau a mannau gwag mewn siopau drwy osod gwaith celf y gweithwyr creadigol ifanc yno. Bydd hyn yn gwneud y gofodau hyn yn fwy apelgar tra’n creu cyfle i artistiaid ifanc fynegi eu gwaith. Mae hefyd yn caniatáu i ni adeiladu perthynas rhwng artistiaid a busnesau sefydledig a dod i adnabod mwy o bobl yn ein cymuned!
Ar hyn o bryd rydym wedi bod yn cynnal cystadleuaeth ar ein @mycelium_art Instagram ac rydym nawr yn y broses o sefydlu’r gweithiau ar draws Caerdydd.

Beth wnaeth eich ysgogi i wneud hyn?: 

Deilliodd llawer o’n hysgogiad o The Agency sy’n brosiect sy’n darparu hyfforddiant, cymorth ac arian i bobl ifanc er mwyn iddynt ddatblygu eu brwdfrydedd yn brosiectau. Fel artistiaid ifanc ein hunain, roeddem yn awyddus i greu cyfle i eraill yn ein cymuned arddangos eu talentau, boed yn dwdlan bach neu’n gelfyddyd ar raddfa fwy. Nawr ein bod wedi cael cyllid, rydym yn llawn cyffro i arddangos y dalent sydd wedi’i chyflwyno hyd yn hyn! 

Sut mae eich gwaith wedi’i lywio/effeithio gan y cwarantîn?:

Prif amcan ein syniad oedd arddangos y gelfyddyd mewn mannau cyhoeddus o amgylch Caerdydd, fodd bynnag, oherwydd bod llawer o’r lleoedd hyn ar gau o ganlyniad i’r cwarantîn, rydym wedi gorfod dod o hyd i ffyrdd eraill o arddangos y gelfyddyd. Yn lle hynny, gwnaethom gynnal cystadleuaeth ar-lein a nawr rydym yn ei throi’n arddangosfa tra’n dal i ddefnyddio mannau cyhoeddus. Ar yr ochr bositif, mae gweithio ar-lein oherwydd cwarantîn wedi ein galluogi i ehangu i gynulleidfa greadigol ehangach ac mae wedi bod yn wych gweld busnesau a chwmnïau creadigol yn frwdfrydig am ein prosiect ac mor barod i helpu. 

Sut beth yw bod yn rhan o The Agency? Sut mae wedi helpu’r prosiect?

Mae The Agency wedi bod yn gyfle gwych i fod yn rhan ohono. Er bod The Agency wedi rhoi cyfle i ni adeiladu ein prosiect Mycelium ein hunain, rydym yn dal wedi cael ein cefnogi bob cam o’r ffordd gan ein mentoriaid. Mae pobl wedi gwrando arnom yn ofalus a chawsom ein cymryd o ddifrif fel gweithwyr creadigol ifanc, yn enwedig yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf pan fu’n rhaid i ni ail-lunio ein prosiect. Roedd hyn yn ein herio i feddwl am bopeth o sut i wthio ein syniad cychwynnol, gweithio fel tîm, rheoli cyllideb a chael contractau!  Mae wedi bod yn brofiad dysgu gwych i ni, mae gallu cwrdd â phobl newydd a gweld eu prosiectau’n tyfu ar y cyd â’ch un chi wedi bod yn ysbrydoledig ac rydyn ni mor falch o fod wedi bod yn rhan ohono.

Yr wynebau y tu ôl i Mycelium: O’r chwith i’r dde – Kashiv , Tahlia and Juliette 

Dyddiau cynnar Mycelium, yn ceisio gwerthu ein prosiect i’r cyhoedd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru:

Ein tro cyntaf yn cyflwyno yr hyn fyddai’n datblygu i fod yn Mycelium:

Diwrnod panel The Agency:

Poster a logos ein cystadleuaeth Mycelium. Dyluniadau gan Setch Wise:

Blogiau

 • Awst 3, 2020
  National Theatre Wales Pull Up : Shut Up
 • Gorffennaf 30, 2020
  Mae fy mhrofiad gyda National Theatre Wales wedi bod yn ysbrydoledig.
 • Gorffennaf 24, 2020
  “Peidiwch â phoeni, os aethoch chi ar goll neu os wnaethoch golli pethau – fe maen nhw’n dweud does dim ffyrdd yn yr awyr.”
 • Gorffennaf 21, 2020
  “Des i ar draws stori Balloon Girl bron i 10 mlynedd yn ôl, wedi’i chuddio mewn pamffled, mewn ffolder llychlyd, ar lawr uchaf Llyfrgell Ganolog Caerdydd.”
 • Gorffennaf 8, 2020
  Carys Eleri’n rhyddhau Go Tell the Bees – Dod Nôl at fy Nghoed i godi arian ar gyfer Maint Cymru
 • Mehefin 19, 2020
  Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees – Cwestiynau a Holir yn Aml
 • Mehefin 10, 2020
  Weithiau rydym yn edrych i fyny ac yn ei chael yn anodd credu ein bod yn byw drwy’r foment hon …
 • Mai 29, 2020
  “Rwyf wedi bod yn byw gyda breuddwydion ers 3 wythnos bellach.” Emily Laurens
 • Mai 29, 2020
  Chwe pheth a ddysgais yn ystod fy mhreswyliad chwe mis gyda’r BBC…
 • Mai 22, 2020
  Llythyr agored i wneuthurwyr theatr a pherfformio
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast