Neges gan gadeirydd bwrdd National Theatre Wales, Clive Jones - National Theatre Wales

Neges gan gadeirydd bwrdd National Theatre Wales, Clive Jones

Tachwedd 12, 2018

“Mae National Theatre Wales (NTW) yn cynllunio rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn nesaf fydd yn archwilio natur gwirionedd a’n hymdeimlad o gymuned sy’n chwalu, yn erbyn cefndir dyddiad terfyn Brexit y DU a hanner can mlwyddiant glanio ar y lleuad.

Bydd y cynyrchiadau, y bydd manylion pellach amdanynt yn cael eu datgelu yn ddiweddarach y mis hwn, yn digwydd mewn amrywiaeth o leoedd, ac yn cysylltu â chynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt. Bydd perfformiadau a digwyddiadau wedi’u lleoli mewn safleoedd yn y dirwedd, mannau a ganfyddir, theatrau, canolfannau trefol, lleoliadau gwledig ac ar-lein. Bydd y cwmni yn creu prototeipiau o syniadau newydd, yn ogystal â dod â gwaith newydd uchelgeisiol i ofodau theatr ffurfiol.

Yn gydnaws â hanes wyth mlynedd NTW, bydd doniau Cymreig yn flaenllaw yn nhymor 2019, fydd yn cynnwys artistiaid Cymreig sy’n enwog yn rhyngwladol, yn ogystal â chynnig cyfleoedd datblygiad creadigol ar gyfer y rhai sy’n dymuno datblygu eu harfer artistig ymhellach. Yn yr un modd ag erioed, bydd NTW yn gweithio ar draws Cymru gyfan.

Bydd cynyrchiadau o bob lliw a llun yn cael eu creu. Bydd trioleg o waith gan un o brif awduron Cymru, wedi’i leoli yn nhirwedd Cymru, mewn theatrau ac ar lwyfannau digidol. Bydd rhan mwyaf diweddar  The Storm Cycle, gafodd ei lansio llynedd, yn bwrw Cymru yn 2019, ac yn gweithio gyda phobl ifanc 16-25 – rhan o’r boblogaeth â buddion dwys yn y fantol yn stori Brexit – i fyfyrio ac archwilio ein hopsiynau ein hunain ar gyfer y dewisiadau rydym yn eu hwynebu.

Byddwn yn mynd ag ysgrifennu newydd, a gyflwynwyd am y tro cyntaf fel rhan o ŵyl NHS70 eleni ac a ddaeth â pherfformiadau i bob bwrdd iechyd yng Nghymru, i gynulleidfaoedd newydd a mwy o faint.

Bydd profiad theatr ymdrochol gyda dros 300 o gyfranogwyr yn nodi Blwyddyn Darganfod Cymru ac yn ymchwilio i syniadau ynghylch gwahaniaeth a dieithrwch.

Rhwng mis Mai a mis Tachwedd, bydd gosodiad yn cynnwys sawl ffurf ar gelfyddyd yn cysylltu Cymru a Fenis ac yn darparu buddion digidol cyfoethog ar gyfer ein cynulleidfaoedd.

Am yr ail flwyddyn yn olynol, ymgymerir â gwaith theatraidd sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn mewn cymunedau yn Wrecsam a Sir Benfro, a bydd NTW hefyd yn lansio prosiect Ewropeaidd newydd sbon dros ddwy blynedd gyda phartneriaid yn Ffrainc, Romania a Phortiwgal.

Bydd NTW TEAM, y mae ganddo dros 1,000 o aelodau ac sydd wedi’i ymroi i ymgysylltiad parhaus gydag artistiaid a chymunedau, yn dod hyd yn oed yn gryfach gan archwilio ffyrdd newydd i gyd-greu gwaith, ac anelu at gynyrchiadau gwreiddiol, newydd yn 2020 a 2021.

Yn ogystal â chyflawni un o’i raglenni mwyaf uchelgeisiol hyd yn hyn, bydd NTW yn cynnal cyfres o gyfarfodydd a chyfnewidfeydd creadigol fel rhan o’i adolygiad strategol tair blynedd nesaf, a deialog parhaus gydag artistiaid.

Yn yr un modd ag artistiaid Cymru, mae NTW yn credu mewn theatr sy’n lluosog a helaeth gyda meddwl agored. Un sy’n rhyngwladol ei naws ond â’i gwreiddiau yng Nghymru ac sy’n ceisio gwneud gwahanol fathau o theatr ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol Cymru. Mae’r cwmni yn croesawu’r drafodaeth hon, ond bydd yn barod iawn i wrthbrofi honiadau sy’n ffeithiol anghywir.

Mae’r awgrym bod allbwn y cwmni wedi lleihau’n sylweddol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn enghraifft o anghywirdeb o’r fath. Yn ystod arweinyddiaeth y Cyfarwyddwr Artistig cyntaf (2008-2015), llwyfannodd NTW 41 o gynyrchiadau. Yn ystod cyfnod Kully Thiarai fel Cyfarwyddwr Artistig (ers 2016), mae’r cwmni wedi llwyfannu 21 o gynyrchiadau mewn ychydig dros ddwy flynedd.

Mae gan y cwmni bolisi castio Cymru’n gyntaf. Golyga hyn y bydd NTW bob amser yn ymdrechu i gynnig rolau yn gyntaf ac yn bennaf i berfformwyr Cymreig sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’r cwmni, wrth geisio adlewyrchu amrywiaeth ddiwylliannol gyfoethog Cymru, ac yn unol â’i nodau a leisiwyd ar amrywiaeth, yn cadw’r hawl i gastio’n ehangach er mwyn cyflawni ei uchelgais artistig.

O’i ddiwrnod cyntaf mae’r cwmni wedi ceisio herio ac archwilio canfyddiadau o’r hyn y gall theatr fod a’r hyn y dylai fod. Mae wedi ceisio creu profiadau anhygoel ar gyfer cynulleidfaoedd a gwthio ffiniau’r ffurf ar gelfyddyd i sicrhau diwylliant theatr sy’n ffynnu ac yn esblygu, a bydd bob amser yn parhau i wneud hynny. Nid yw hynny wedi newid.

Mae NTW yn agored i drafodaeth adeiladol am rôl a chenhadaeth theatr genedlaethol, yn unol â’i bolisi o fod mor dryloyw â phosibl, sef un o werthoedd craidd y cwmni. Fel cwmni cenedlaethol, mae NTW yn cydnabod ac yn parchu ei fod mewn sefyllfa anghyffredin a breintiedig sy’n dwyn cyfrifoldeb enfawr. Mae’r cwmni’n cymryd y cyfrifoldeb hwnnw o ddifrif. Gwneir pob penderfyniad strategol gyda gofal ac ystyriaeth fawr. Nid yw’r rhain yn benderfyniadau hawdd neu syml i’w gwneud – ac ni ddylent fod felly.

Wyth mlynedd yn ôl aeth y cwmni ati i fod yn rym radical ac arloesol fel y theatr Saesneg ei hiaith i Gymru, gan ddefnyddio cenedl gyfan Cymru fel ei lwyfan, ac mae ei angerdd a’r nodau ac uchelgeisiau hynny mor wir heddiw ag yr oeddent bryd hynny.

Mae’r cwmni wedi ennill canmoliaeth uchel o sawl cyfeiriad am ei waith, gan gynnwys ei gynhyrchiad mwyaf diweddar, Tide Whisperer, wnaeth hoelio sylw pobl Dinbych-y-Pysgod ym mis Medi gyda’i straeon syfrdanol am ffoaduriaid ar dir a môr. Yn hynod boblogaidd gyda chynulleidfaoedd lleol, mae’r cynhyrchiad hefyd wedi cael ei weld gan mwy na 9,000 o bobl ar-lein, ym mwy na 28 gwlad ledled y byd.

Mae NTW yn edrych ymlaen at gyflawni amrywiaeth gyfoethog o waith yn 2019, wrth iddo baratoi ar gyfer blwyddyn ei ddeng mlwyddiant yn 2020 a thrafodaeth fywiog ond teg am y cyfleoedd a’r heriau sydd o’n blaenau.”

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast