Blog Cynhyrchydd sy'n dod i'r amlwg - Alice Rush - National Theatre Wales

Blog Cynhyrchydd sy’n dod i’r amlwg – Alice Rush

Medi 9, 2019

Helo!

I’r rhai nad ydynt yn gwybod, fy enw i yw Alice ac rwyf wedi bod yn gweithio fel Cynhyrchydd sy’n dod i’r amlwg ar gyfer sioeau Gŵyl Ymylol Caeredin National Theatre Wales. Mae llawer o bobl yn ansicr ynglŷn â rôl y cynhyrchydd, a dydw i ddim yn eu beio nhw; roedd fy nyletswyddau’n amrywio o ddiweddaru adroddiadau gwerthiant i gwrdd ag artistiaid rhyngwladol i ddosbarthu taflenni ledled Caeredin! Dyna fy ngŵyl ymylol gyntaf felly doeddwn i ddim yn gwybod yn iawn beth i’w ddisgwyl chwaith, ac roedd yn waith caled ond yn gwbl anhygoel, a byddwn i’n gwneud y cyfan eto.

Nawr bod y mis ar ben rydw i wedi cael amser i feddwl ychydig am fy mhrofiadau, ar ba gyngor y byddwn i’n ei roi i unrhyw un sy’n meddwl cymryd gwaith i’r ŵyl, ac yn gyffredinol y prif bethau a ddysgais o’m mis yng Nghaeredin. Rwy’n ddiolchgar iawn i NTW am roi’r cyfle hwn i mi, roedd yn brofiad dysgu enfawr ac roeddwn wrth fy modd yn gweithio ar y sioeau hyn. Rwy’n gobeithio y gall fy meddyliau a’m syniadau helpu pobl eraill a allai fod â chwestiynau am y bwystfil o’r enw Gŵyl Ymylol Caeredin.

Yr hyn dwi wedi’u ddysgu o’m tro cyntaf yng ngŵyl Caeredin

 1. Rydych yn haeddu bod yma
  • P’un a ydych chi’n chwarae i leoliad tafarn 20 sedd ac yn cael trafferth gwerthu tocynnau neu’n gwerthu allan yn y Pleasance, rydym i gyd ar yr un lefel. Mae pob un ohonom yn artistiaid, rydym i gyd yn gweithio’n galed, ac mae pob un ohonom yn haeddu bod yma
 2. Nid oes lle i ego
  • P’un ai ydych chi’n gynhyrchydd, yn gyfarwyddwr, yn actor, yn griw – does neb yn rhy bwysig i ymgymryd â thasgau arferol yr ŵyl. Ewch allan i ddosbarthu taflenni, siaradwch yn angerddol am eich sioe, helpwch y tîm technegol i osod eich set, gwnewch bopeth y gallwch i gefnogi pob agwedd. Cofiwch, dim osgoi yn y ŵyl.
 3. Mae cwmni eich sioe yn dod yn ail deulu i chi
  • Edrychwch ar ôl eich gilydd, gwiriwch fod pawb yn teimlo’n iawn yn gorfforol ac yn feddyliol; gall fod yn unig yma ac mae angen i ni gefnogi ein gilydd. Ewch am bryd o fwyd, gwnewch rywbeth gyda’ch gilydd nad yw’n theatr, ond hefyd gwnewch yn siŵr eich bod yn amserlennu peth amser ar eich pen eich hun; gall bod ym mhocedi pawb fod yn ddwys
 4. Mae staff eich lleoliad yn dod yn drydydd teulu i chi
  • Maent yma i gefnogi eich sioeau, ond mae ganddynt gannoedd o rai eraill hefyd; byddwch yn amyneddgar ac yn empathig, maent yn gweithio yr un mor galed â chi. Prynwch ddanteithion melys iddynt i’w helpu drwy ddiwrnod hir, sgwrsiwch am y sioeau y maent wedi’u gweld, dewch i’w hadnabod
 5. Peidiwch â gwneud popeth ar unwaith
  • Mae nifer aruthrol o sioeau a digwyddiadau cyffrous yn digwydd, ond os ydych chi’n ceisio gwneud y cyfan, rydych chi’n mynd i losgi allan. Peidiwch â gweld popeth yn ystod yr wythnos gyntaf, cynlluniwch pryd y gallwch gymryd amser i fwynhau bod yng Nghaeredin. Ond cofiwch, mae’n amhosib gweld y cyfan, felly peidiwch â theimlo’n euog am golli pethau
 6. Mae dosbarthu taflenni yn waith blinedig iawn, ond mae’n hanfodol
  • Dylech gario llond llaw yn eich bag bob amser. Ceisiwch baru gyda lleoliadau a sioeau tebyg. Beth am gyfnewid taflenni gydag artistiaid eraill; mae angen i ni gefnogi ein gilydd!
 7. Mae digwyddiadau ymylol yn gyfle gwych i gwrdd ag artistiaid a phobl a allai gefnogi eich gwaith
  • Edrychwch ar y llyfryn Fringe Central ar gyfer digwyddiadau penodol a allai fod yn ddefnyddiol i’ch taith artistig. Mae rhywbeth i bawb, o actorion a chyfarwyddwyr i gynhyrchwyr a rheolwyr cynhyrchu. Mae’r digwyddiadau hyn yn ymwneud ag addysg, ac yn gyfle gwych i gwrdd â’r bobl iawn
 8. Nid yw rhwydweithio cyn waethed ag yr ydych yn ei feddwl
  • Roeddwn i’n llawn braw ynghylch dod i’r ŵyl gyda chymaint o ddigwyddiadau rhwydweithio yn fy nyddiadur. Ond wrth i mi siarad mwy a mwy gyda gwahanol bobl, llawer ar yr un cam datblygu â mi fy hun, sylweddolais nad yw cwrdd â phobl newydd a siarad â nhw amdanyn nhw eu hunain a’u gwaith yn frawychus; mewn gwirionedd mae hynny wedi bod yn un o’r uchafbwyntiau i mi. Mae galw rhywbeth yn “rhwydweithio” yn creu llawer o ystrydebau, ac fe wnes i gyfarfod â chynifer o bobl a oedd wedi penderfynu peidio â mynd i unrhyw fath o ddigwyddiad cymdeithasol yn y diwydiant oherwydd pryder ynghylch y gair hwnnw. Wrth ei gwraidd, mae theatr a chelfyddyd yn ymwneud â chysylltu a sgwrsio. Nid oedd y “rhwydweithio” gorau a wnes i yn yr ŵyl yn cynnwys siarad am y sioeau yr oeddwn yn gweithio arnynt – roedd yn golygu cwrdd â phobl newydd, dod i’w hadnabod, gwneud ffrindiau, a darganfod siwrneiau pobl eraill.
 9. Rydym i gyd yn yr un cwch
  • A dydw i ddim yn golygu dim ond gwneud yn siŵr bod eich actorion yn aros yn gorfforol iach. Edrychwch ar ôl eich cyd-artistiaid. Ewch i weld y sioeau eraill yn eich lleoliad, siaradwch am yr hyn rydych chi wedi’i weld a’r hyn rydych chi wedi’i garu ar y cyfryngau cymdeithasol, cymerwch daflen gan rywun sydd wedi treulio 2 awr yn cerdded o gwmpas yn y glaw yn ceisio siarad â phobl am ei sioe, cofiwch ymateb i wahoddiadau pobl i fynychu eu. cynyrchiadau hyd yn oed os ydych yn dweud wrthynt na allwch chi fynd. Peidiwch â meddwl am y syniad fod yr ŵyl yn gystadleuaeth
 10. Daliwch i gredu
  • Gall yr ŵyl fod yn frwydr. Gall cael adolygiadau gwael, neu beidio â chael dim un, fod yn dorcalonnus iawn, a hefyd peidio â gwerthu cymaint o docynnau ag y byddech yn ei hoffi. Ond mae dod i’r ŵyl a bod yma yn gamp ryfeddol, ac ni ddylech golli golwg ar hynny. Mewn cyfnod lle mae’r celfyddydau yn arbennig yn dioddef o ddiffyg cyllid gan y llywodraeth, yn cael eu cau allan o’r cwricwlwm, a’u hystyried fel rhywbeth nad yw’n yrfa “go iawn”, rwyf wedi gweld bod yr ŵyl yn ddigwyddiad llawn ysbrydoliaeth. Miloedd o bobl, i gyd yn gweithio’n anghredadwy o galed ar eu celfyddyd, oherwydd eu bod yn credu ynddo; mae hyn yn ymroddiad yn wahanol i unrhyw fath arall, a dylid ei gymeradwyo, hyd yn oed os nad oes llawer o bobl yn gorfforol yn y gynulleidfa yn cymeradwyo. Gan fynd yn ôl at fy mhwynt cyntaf, rydym i gyd yn haeddu bod yma, ac os ydych chi yma gyda rhywbeth rydych chi wedi’i greu ac yn credu ynddo, rydych chi’n seren ac rwy’n eich caru. Rwy’n credu bod Lyn Garnder wedi geirio’r peth yn berffaith eleni mewn erthygl ysgrifennodd tra i fyny yma yn yr wyl; “Cadwch ffydd yn yr hyn yr ydych wedi’i wneud a theimlwch yn falch ohono.”

PECYN GOROESI

Tâp selo, stwfflwr, siswrn

Byddwch am ychwanegu adolygiadau/pethau neis at eich taflenni a’ch posteri

Côt law

Anghofiais fy un i…

Sanau ychwanegol, yna ychydig mwy

Mae’r glaw yn real iawn ac fe fyddwch allan ynddo YN AML

Cynhwysydd Tupperware

Peidiwch â bwyta prydau ar glyd bob dydd! Dewch â thwb a gwneud eich cinio eich hun yn eich llety

Eli haul –

Dwi’n gwybod, dwi’n gwybod, ond mae’r haul yn disgleirio yng Nghaeredin, a dydych chi ddim eisiau trawiad gwres a llosg haul drwy gydol eich cyfnod yno!

Marciwr parhaol

                  Marciwch eich holl gêr ar gyfer y sioeau – gall pethau fynd ar goll yn yr ŵyl!

Potel ddŵr y gellir ei hailddefnyddio

COFIWCH YFED DIGON. A gofalwch am y blaned.

Gwefrydd ffôn cludadwy

                  Oni bai eich bod yn dal i ddefnyddio’r hyfryd Nokia 3310, bydd angen pŵer arnoch chi. Peidiwch â dibynnu ar gael hyd i blygiau yn y lleoliadau/siopau, gwefrwch wrth fynd

DILLAD GYDA PHOCEDI

Fel y gallwch chi gario pob un o’r uchod gyda chi drwy’r amser a bod yn barod am UNRHYW BETH

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast