Go Tell the Bees

Sir Benfro

Go Tell The Bees

Mae’r blaned hon mewn argyfwng. Yn ddigidol, rydym yn fwy cysylltiedig nag erioed o’r blaen, ac eto mae cynifer ohonom yn sôn am ymdeimlad cynyddol o ddatgysylltu oddi wrth eraill a’r byd naturiol o’n cwmpas …

Mae gwreiddiau’r syniad o rannu newyddion cymunedol a theuluol pwysig gyda gwenyn yn nhraddodiadau gwerin a mytholegol Cymru ac ar draws y byd. Yn ôl y stori, pryd bynnag y byddwn yn methu â gwneud hynny, bydd y gwenyn yn gadael eu cychod ac yn diflannu o’n hardal …

Dros y pedair blynedd diwethaf mae TEAM NTW wedi ymwreiddio yng nghymunedau Sir Benfro, gan archwilio’r pethau allweddol sydd bwysicaf i bobl y sir.  Ar ôl penderfynu ar newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd fel y mater mwyaf brys, Go Tell the Bees yw’r ymateb a gyd-grëwyd gyda’r gymuned – gwaith newydd beiddgar sy’n ailddiffinio’r ffordd y gwneir theatr tra’n adrodd stori fyd-eang am ein cysylltiad dynol â byd natur ac â’n gilydd.

Gweithred Syml

Cenhadaeth 4: Gweithred Syml

Rydym wedi gwneud ein blodau haul, wedi creu ein straeon ac wedi siarad â’r gwenyn. Nawr, gydag ychydig o weithredoedd syml gallwn newid sut rydym yn rhyngweithio â’n hamgylchedd, a sut rydym yn rhyngweithio â’n gilydd. Mae ein cenhadaeth nesaf, fel rhan o Go Tell the Bees, yn gofyn i bob un ohonom berfformio saith gweithred syml yn ein bywydau bob dydd.

Cliciwch ar y delweddau isod i gael mwy o syniadau ac ysbrydoliaeth ar bob Gweithred Syml.

Datblygwyd mewn cydweithrediad â Counterpoints Arts. Cefnogir gan Little Green Grant a Bluestone Foundation.

 

 

Beth fyddwch chi'n ei ddweud wrth y gwenyn?

Cenhadaeth 3: Beth fyddwch chi'n ei ddweud wrth y gwenyn?

Beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth y gwenyn?

Mae gan Frenhines y Gwenyn neges i ni fodau dynol, neges i’n helpu ni i adfer y cydbwysedd gyda natur.

Yn y gorffennol, roedd bodau dynol yn gweld gwenyn fel cysylltiad â’n hynafiaid a natur; yn y traddodiad Celtaidd, hwy oedd y negeswyr rhwng ein byd ni a byd yr ysbrydion ac felly roeddem yn arfer dweud ein newyddion wrth y gwenyn drwy straeon, drwy farddoniaeth a thrwy gelfyddyd er mwyn i’r gwenyn aros yn agos.  Roedden ni’n gwybod y bydden ni’n colli popeth hebddynt.

Mae National Theatre Wales bellach yn eich gwahodd unwaith eto i ddweud wrth y gwenyn eich hanesion, eich newyddion, i helpu i’w cadw’n agos. Sut ydych chi’n cysylltu â natur? Pa wersi yr ydych chi wedi eu dysgu oddi wrth eich hynafiaid? Beth yw eich gobeithion ar gyfer y dyfodol? Beth yw eich neges chi i’r gwenyn?

Pan fyddwch wedi creu eich neges, anfonwch hi atom drwy’r ffurflen hon

Ar ôl i ni gasglu eich caneuon, eich straeon, eich barddoniaeth a’ch fideos byddwn yn eu hymgorffori yn ein sioe Go Tell The Bees, sy’n cael ei chynnal ym Mhenfro a Maenorbŷr yn 2021. Byddwn hefyd yn defnyddio rhai ohonynt ar-lein ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol dros y 12 mis nesaf – cadwch lygad allan am eich un chi!

Phil Okwedy - tasgau adrodd straeon

Cenhadaeth 2: Phil Okwedy - tasgau adrodd straeon

Gwnaethoch flodau haul, a rhoi paent wyneb, a gwisgo dillad llachar, a dawnsio a dathlu ar gyfer ein Gorymdaith Rithwir. Os ydym o ddifrif am ddeall ein lle ym myd natur, mae angen i ni oedi a chymryd anadl. Clywed yr adar, y coed, gwylio’r blodau’n blodeuo a gwrando ar y môr gyda’r gweithgareddau diweddaraf fel rhan o Go Tell the Bees gyda #ntwTEAM

Mae’r storïwr Phil Okwedy yn mynd â chi drwy gyfres o bum stori, pob un â’u gweithgareddau eu hunain i chi eu cwblhau gartref.

Archwiliwch rym dychymyg a stori a chofiwch – ychydig o ddychymyg yn unig sydd ei angen i helpu i newid y byd.

Mae’r ail stori yn cynnwys themâu y gallai rhai eu cael yn annifyr. Efallai y byddai’n syniad da i rieni, gwarcheidwaid neu athrawon wylio’r adran hon yn gyntaf cyn ei rhannu gyda’u plant neu eu disgyblion er mwyn iddynt fod yn barod ar gyfer unrhyw gwestiynau a allai godi o ganlyniad i’r stori hon.

Cenhadaeth 1: Creu Blodyn Haul

Ynglŷn â’r sioe

CREU CYMUNEDOL …

Yr haf hwn roeddem wedi gobeithio y byddem yn gadael i’n dychymyg redeg yn rhemp gyda phobl Sir Benfro ar eu traethau, mynyddoedd, fforestydd, cestyll a threfi hardd, gan lunio a chreu’r cynhyrchiad byw yn yr hydref. Byddwn yn dal i wneud hynny … ond ddim eto.

Am y tro, mae’n amser ailfeddwl ac ymdrin â phethau’n wahanol ac rydym am i chi ein helpu.  Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn cyhoeddi cyfres o genadaethau creadigol arbennig i’r teulu cyfan eu gwneud gyda’i gilydd, er mwyn ein helpu i baratoi ar gyfer y dathliad. . Mae’n amser gweithredu. Dewch i greu, gwneud, ymgynghori ac archwilio gyda ni.

Bydd Go Tell The Bees yn cael ei rannu dros benwythnos yn erbyn cefndir hudolus Sir Benfro; dathliad mewn arddull gŵyl o greu rhwng TEAM National Theatre Wales, Celfyddydau Counterpoint a chymunedau lleol, gan gynnig y cyfle i ddod at ein gilydd i gydnabod ein cysylltiad â’n gilydd a’r byd naturiol yr ydym yn ei rannu.

MEWN YMATEB I NAWR … 

Gwyddom fod y syniad o gasgliadau mawr o bobl ar hyn o bryd yn arwain at gymysgedd anghyson o obaith a disgwyliad, ansicrwydd a phryder. Yn yr un modd â phob peth sy’n ymwneud â’n dull o weithredu gyda Go Tell The Bees, byddwn yn cymryd ein harweiniad o’r gymuned. Hyd yn oed pan fernir ei bod yn ddiogel i fod mewn lle awyr agored gyda’n gilydd eto, byddwn yn gweithio gyda chi i benderfynu a yw’n teimlo’n iawn.

Byddwn yn defnyddio ein holl gyfleoedd i gysylltu â sut mae pobl yn teimlo am hyn drwy ein gweithgareddau ymchwil a datblygu yr haf hwn a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein cynllunio o gwmpas penwythnos yr ŵyl ar hyd y ffordd …

Gweithgareddau (fideo)

cyfansoddwr fideo – Ben Mason

cyfansoddwr fideo – John Lawrence

crëwr fideo – Gemma Green-Hope

adroddwr fideo – Ioan Hefin

Fideo

Fideo â disgrifiad sain

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast