Go Tell the Bees

Sir Benfro

Go Tell The Bees

Mae’r blaned hon mewn argyfwng. Yn ddigidol, rydym yn fwy cysylltiedig nag erioed o’r blaen, ac eto mae cynifer ohonom yn sôn am ymdeimlad cynyddol o ddatgysylltu oddi wrth eraill a’r byd naturiol o’n cwmpas …

Mae gwreiddiau’r syniad o rannu newyddion cymunedol a theuluol pwysig gyda gwenyn yn nhraddodiadau gwerin a mytholegol Cymru ac ar draws y byd. Yn ôl y stori, pryd bynnag y byddwn yn methu â gwneud hynny, bydd y gwenyn yn gadael eu cychod ac yn diflannu o’n hardal …

Dros y pedair blynedd diwethaf mae TEAM NTW wedi ymwreiddio yng nghymunedau Sir Benfro, gan archwilio’r pethau allweddol sydd bwysicaf i bobl y sir.  Ar ôl penderfynu ar newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd fel y mater mwyaf brys, Go Tell the Bees yw’r ymateb a gyd-grëwyd gyda’r gymuned – gwaith newydd beiddgar sy’n ailddiffinio’r ffordd y gwneir theatr tra’n adrodd stori fyd-eang am ein cysylltiad dynol â byd natur ac â’n gilydd.

Rydym yn gobeithio gallu cyhoeddi mwy o fanylion yn fuan iawn, felly cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am fanylion. Yn y cyfamser, gallwch archwilio rhai o’r cenadaethau y mae pobl leol wedi bod yn cymryd rhan ynddynt isod ac, os oes gennych rai bach gartref, edrychwch ar ein hystorfa ddysgu o adnoddau addysgol ar gyfer CA2 a CA3.

Sea Empress 25

Mae amser yn cael ei atalnodi gan eiliadau. Eiliadau sy’n newid pethau. Eiliadau sy’n gwneud inni stopio.

Roedd 8.07pm ar noson y 15fed o Chwefror, 1996, yn un o’r eiliadau hyn. 25 mlynedd yn ddiweddarach, mae arllwysiad olew y Sea Empress yn dal i fod yn ffres yng nghof Sir Benfro.

O syrffwyr i bysgotwyr, gweithwyr purfa olew i gapteiniaid llongau, cadwraethwyr i wleidyddion, dewch i glywed y straeon personol gan y bobl a oedd yno. Gyda delweddau breuddwydiol a cherddoriaeth atmosfferig gan John Lawrence o Gorky’s Zygotic Mynci, mae Sea Empress 25 yn adrodd hanes trychineb amgylcheddol y mae ei heffaith yn dal i gael ei theimlo heddiw.

Mae Sea Empress 25 yn ffilm gan Gavin Porter, a wnaed mewn cydweithrediad â Postcards and Podcasts.

Gwylio Sea Empress 25

Credydau Sea Empress 25

 • Cyfarwyddwyd gan Gavin Porter
 • Camera Wayne Boucher, Rowan Chitania, Mei Lewis
 • Golygwyd gan Gavin Porter
 • Dylunio Di Ford
 • Ysgrifennwyd gan Naomi Chiffi
 • Adroddiant Phil Okwedy
 • Cerddoriaeth John Lawrence, Kosta T, Alejandro Remeseiro
 • Cyfweliadau Naomi Chiffi, Rachel John
 • Cynhyrchwyr Naomi Chiffi, Devinda De Silva
 • Gyda diolch i bobl Sir Benfro a TEAM NTW
 • Diolch yn arbennig i Nick Ainger, Abigail Beck, Captain Philip Bray, Tommy Bowler, Blaise Bullimore, Gareth Davies, Shirley Draper, Captain Hans Hansen, David Hawthorne, Rachel Holland, Phil Newman, Brigitte Osborne, Lucy Paice, David Perry, James Purchase, Abigail Sidebotham, Peter “Chippy” Thomas, Stuart Walder, The Castle Inn, Manorbier, a Postcards & Podcasts

Cenhadaeth 1: Creu Blodyn Haul

Phil Okwedy - tasgau adrodd straeon

Cenhadaeth 2: Phil Okwedy - tasgau adrodd straeon

Gwnaethoch flodau haul, a rhoi paent wyneb, a gwisgo dillad llachar, a dawnsio a dathlu ar gyfer ein Gorymdaith Rithwir. Os ydym o ddifrif am ddeall ein lle ym myd natur, mae angen i ni oedi a chymryd anadl. Clywed yr adar, y coed, gwylio’r blodau’n blodeuo a gwrando ar y môr gyda’r gweithgareddau diweddaraf fel rhan o Go Tell the Bees gyda #ntwTEAM

Mae’r storïwr Phil Okwedy yn mynd â chi drwy gyfres o bum stori, pob un â’u gweithgareddau eu hunain i chi eu cwblhau gartref.

Archwiliwch rym dychymyg a stori a chofiwch – ychydig o ddychymyg yn unig sydd ei angen i helpu i newid y byd.

Mae’r ail stori yn cynnwys themâu y gallai rhai eu cael yn annifyr. Efallai y byddai’n syniad da i rieni, gwarcheidwaid neu athrawon wylio’r adran hon yn gyntaf cyn ei rhannu gyda’u plant neu eu disgyblion er mwyn iddynt fod yn barod ar gyfer unrhyw gwestiynau a allai godi o ganlyniad i’r stori hon.

Beth fyddwch chi'n ei ddweud wrth y gwenyn?

Cenhadaeth 3: Beth fyddwch chi'n ei ddweud wrth y gwenyn?

Beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth y gwenyn?

Mae gan Frenhines y Gwenyn neges i ni fodau dynol, neges i’n helpu ni i adfer y cydbwysedd gyda natur.

Yn y gorffennol, roedd bodau dynol yn gweld gwenyn fel cysylltiad â’n hynafiaid a natur; yn y traddodiad Celtaidd, hwy oedd y negeswyr rhwng ein byd ni a byd yr ysbrydion ac felly roeddem yn arfer dweud ein newyddion wrth y gwenyn drwy straeon, drwy farddoniaeth a thrwy gelfyddyd er mwyn i’r gwenyn aros yn agos.  Roedden ni’n gwybod y bydden ni’n colli popeth hebddynt.

Mae National Theatre Wales bellach yn eich gwahodd unwaith eto i ddweud wrth y gwenyn eich hanesion, eich newyddion, i helpu i’w cadw’n agos. Sut ydych chi’n cysylltu â natur? Pa wersi yr ydych chi wedi eu dysgu oddi wrth eich hynafiaid? Beth yw eich gobeithion ar gyfer y dyfodol? Beth yw eich neges chi i’r gwenyn?

Pan fyddwch wedi creu eich neges, anfonwch hi atom drwy’r ffurflen hon

Ar ôl i ni gasglu eich caneuon, eich straeon, eich barddoniaeth a’ch fideos byddwn yn eu hymgorffori yn ein sioe Go Tell The Bees, sy’n cael ei chynnal ym Mhenfro a Maenorbŷr yn 2021. Byddwn hefyd yn defnyddio rhai ohonynt ar-lein ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol dros y 12 mis nesaf – cadwch lygad allan am eich un chi!

Gweithred Syml

Cenhadaeth 4: Gweithred Syml

Rydym wedi gwneud ein blodau haul, wedi creu ein straeon ac wedi siarad â’r gwenyn. Nawr, gydag ychydig o weithredoedd syml gallwn newid sut rydym yn rhyngweithio â’n hamgylchedd, a sut rydym yn rhyngweithio â’n gilydd. Mae ein cenhadaeth nesaf, fel rhan o Go Tell the Bees, yn gofyn i bob un ohonom berfformio saith gweithred syml yn ein bywydau bob dydd.

Cliciwch ar y delweddau isod i gael mwy o syniadau ac ysbrydoliaeth ar bob Gweithred Syml.

Datblygwyd mewn cydweithrediad â Counterpoints Arts. Cefnogir gan Little Green Grant a Bluestone Foundation.

 

 

Fideo

Fideo â disgrifiad sain

Tîm Creadigol

Naomi Chiffi Profile Photo

Naomi Chiffi

Mae Naomi Chiffi yn Gydlynydd TEAM yn National Theatre Wales, ar ôl ymuno â'r cwmni yn 2015 fel Cynorthwyydd Addysg TEAM. Mae Naomi yn angerddol am weithio gyda phobl ifanc i helpu datblygu artistiaid y dyfodol ac am ddarparu cyfleoedd creadigol o fewn cymunedau ledled Cymru a thu hwnt. Rwyf wedi bod yn rhan o NTW TEAM ers 2010 sydd wedi rhoi amryw o gyfleoedd i mi ddod yn rhan o waith NTW. Ers gadael addysgu, rwyf wedi bod wrth fy modd yn cymryd mwy o ran ym myd TEAM a'i raglen graidd o arweinyddiaeth, gweithredu creadigol, ymgysylltu dwys a dysgu gan gyfoedion, gweithio ar y cyd gyda grwpiau ac unigolion ledled Cymru ac yn rhyngwladol.
Gavin Porter Profile Photo

Gavin Porter

Helo, Gavin ydw i, Cydlynydd The Agency, rhaglen entrepreneuriaeth greadigol i bobl ifanc 15-25 oed. Gweithiais yn y gorffennol i National Theatre Wales lle, gyda chymorth gan eraill, datblygais y Brosiect Democratiaeth Mawr,  a chyn hynny roeddwn yn gyd-gyfarwyddwr menter gymdeithasol yn ymwneud â’r celfyddydau o’r enw Community Helps Itself, yn Butetown, Caerdydd. Yn ogystal â gweithio ar The Agency rwy’n gwneud Theatr a Ffilm.  
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast