Oriel Mycelium 3 - National Theatre Wales

Oriel Mycelium 3

Widad

Widad, 14 @__widy__

Helo fy enw i yw Widad ac rwy’n 14 oed. Yn fy llun cynrychiolais blentyn du yn meddwl: ” efallai yn y ddinas hon na fyddant yn fy lladd oherwydd lliw fy nghroen”. Penderfynais dynnu’r llun hwn oherwydd, waeth pa liw croen sydd gennych, rydym i gyd yn gyfartal. Mae plant yn haeddu cael eu magu mewn dinas heddychlon fel Caerdydd.

Ethyn

Ethyn, 14 @ethyn_ishooman

Helo, Ethyn ydw i, rwy’n 14 oed. Dw i’n dod o Gaerdydd ac rydw i’n astudio Celf ar gyfer TGAU. Mae fy nghelf fel arfer yn bortreadau, a defnyddio pensiliau yn unig. Rydw i am fod yn artist enwog pan fyddaf yn tyfu i fyny gyda phawb eisiau prynu fy nghelfyddyd ac ysbrydoli plant eraill i dynnu lluniau fel dwi’n ei wneud. Dydw i ddim y gorau ac mae llawer o le i wella o hyd ond dwi’n dysgu’n gyflym. Gobeithio eich bod yn hoffi fy llun o Gastell Caerdydd.

Nouhaila Charhabil

Nouhaila Charhabil, 19 @nhl_c 

Helo, fy enw i yw Nouhaila, rwy’n 19 oed ac rwy’n dod o Gaerdydd. Penderfynais dynnu llun nyrs i anrhydeddu ein harwyr iechyd. Yn y llun hwn, mae gan y nyrs faner Caerdydd yn ei mwgwd, er mwyn cynrychioli cymuned Cymru.

Sara Hussnain

Sara Hussnain, 16 @sara.hussnain.21 

Fy enw i yw Sara ac rwy’n 16 oed. Rwy’n mwynhau peintio ac felly penderfynais gymryd rhan yn y gystadleuaeth drwy beintio rhai o’r atyniadau yng Nghaerdydd. Dwi wir yn hoffi’r cestyll yn ogystal â Doctor Who felly penderfynais gynnwys y tardis hefyd! Rwyf hefyd yn hoffi lliwiau cryf ac felly roeddwn yn teimlo y byddai steilio fy narn fel wal graffiti yn gweithio orau!

Meg Jones

Meg Jones, 21 @toomuch.meg

Helo, Meg ydw i ac rwy’n 21 oed. Penderfynais ddathlu’r her artistiaid ifanc hon drwy anrhydeddu artist wnaeth arwain y ffordd i ni bobl greadigol o ardal Caerdydd. Creodd Roald Dahl sbectrwm mawr o gymeriadau yn ei gyfnod, felly penderfynais ddarlunio dau o’i gymeriadau ifanc sy’n cynrychioli “drwg a da”.

Chloe Davies

Chloe Davies, 19 @chloe_davies._

Helo, fy enw yw Chloe ac rwy’n 19. Rwy’n astudio Arferion Celf yn PDC ar hyn o bryd. Rwyf bob amser wedi cael fy ysbrydoli gan Gastell Caerdydd, o ymweld fel plentyn ifanc i wylio digwyddiad ymryson i fynychu cyngerdd cerddoriaeth yn ddiweddar. Rwyf wedi mwynhau creu’r darn hwn, gobeithio y gallwch ei fwynhau hefyd.

Jenise Thomas

Jenise Thomas, 18 @_jennyradiant_ 

Helo fy enw i yw Jenise Thomas ac rwy’n 18 oed. Yn anffodus, roeddwn i wedi colli fy angerdd am gelf ychydig amser yn ôl ac yn ddiweddar, rwy’n ceisio ei gael yn ôl drwy gynhyrchu darnau sy’n dod o’r galon ac mae’n rhywbeth yr wyf yn wirioneddol eisiau ei wneud. Yng ngoleuni’r protestio torfol a’r symudiad BLM nid yn unig ar draws y byd, ond hefyd ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, yr wyf am dynnu sylw trigolion Caerdydd at yr hyn a elwid unwaith yn Tiger Bay.

Fel POC (person croenliw), mae’n bwysig i mi addysgu fy hun am y rheini a digwyddiadau sydd wedi cyfrannu at gadw gorthrwm, gwahaniaethu a hiliaeth yn fyw ym mhob cymdeithas. Felly y dyfyniad, “You are personally responsible for becoming more ethical than the society you grew up in.” Mae Tiger Bay a’r ‘Terfysgoedd Hil’ ym 1919 yn aml yn cael eu cofio â thristwch ac empathi, fel y dylai, ond roeddwn am fanteisio ar y cyfle hwn i ddathlu a gwerthfawrogi’r amrywiaeth bryd hynny a nawr gan fod y gymuned yn amlwg yn gryf ac yn llwyddiannus i fod yma o hyd heddiw.

@loose02_

@loose02_ , 18

Dw i bron yn 18, dw i’n byw yn Butetown a dwi’n gobeithio bod yn dditectif ond gan wneud gwaith celf hefyd. Yn anffodus oherwydd gwaith coleg, dydw i ddim wedi gallu gwneud llawer o waith sy’n troi o gwmpas Caerdydd ar wahân i un darn.

Rwy’n gomiwnydd-sosialydd. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn hanes. Dw i’n hoffi darllen, yn enwedig gwaith Marx a Lenin. Ar gyfer y llun cyntaf a wnes i, mae’n seiliedig ar Butetown. Y fflatiau a’r mosg yn y llun yw’r fflatiau a’r mosg yma yn Butetown ac mae’r dyfyniad ar y brig yn rhan o farddoniaeth ar ddarn o gelf stryd yma yn Butetown. Roedd y llun a wnes o Stalin yn ddim ond ar gyfer hwyl ac mae’r dyfyniad Rwsiaidd ar y gwaelod yn dod o gân Sofietaidd, Армия моя, sy’n golygu Fy Myddin. A hefyd, dyn Pacistanaidd ydw i. Cefais fy ngeni a’m magu yma yng Nghaerdydd.

Hamda

Hamda, 17 @hxmdxx_15 

Fy enw i yw Hamda, dwi’n 17 oed a dwi’n mwynhau celf. Penderfynais dynnu llun o Gastell Caerdydd gan mai dyna yw calon Cymru. Rydw i wedi byw yng Nghymru ar hyd fy oes a dwi’n meddwl ei fod yn bwysig iawn ein bod ni i gyd yn cydweithio i frwydro yn erbyn hiliaeth felly roeddwn i’n meddwl y byddwn yn seilio fy narn ar hynny!

G

@capcochcosplay

Felly fy nghysyniad i oedd creu darn celf cyhoeddus gyda hanes Cymru a Chaerdydd yn sail iddo.

Mae gennyf gariad dwfn at y mythau a’r chwedlau sy’n ffurfio cymaint o Gymru a’r diwylliant a ddaw yn ei sgil a theimlais fod y pethau hynny’n atseinio’n ddwfn mewn bywyd modern. Mae Caerdydd hefyd wedi’i thrwytho mewn hanes ac mewn chwedlau ac erbyn hyn mae cynifer o bobl yn gwneud atgofion, yn gwneud eu bywydau yng Nghaerdydd felly roeddwn i eisiau darn sy’n uno cariad at yr hen a’r dirgel gyda chariad newydd ac atgofion newydd.

Yna fe wnes i sylweddoli nad oedd gennyf y deunyddiau angenrheidiol gartref oherwydd y cyfnod cloi, hynny a’r ffaith nad wyf erioed wedi gweithio ar ddarn metel mawr o’r blaen ond yr wyf wedi syrthio dros fy mhen a’m clustiau â’r syniad.

Cragen o fenyw, un o’r menywod sy’n wylo o’r chwedlau a gafodd eu gwahardd gan ei thad, a oedd yn aml yn arglwydd ar y tir, rhag gweld ei chariad, dyn tlawd o’r pentref ond a addawodd ei chariad iddo ef a neb arall, sydd erbyn hyn yn cael eu dyfynnu mewn straeon am ysbrydion.

Mae’r wisg sy’n llifo wedi’i gwneud o fetel gyda phatrymau sydd hefyd mewn metel i ganiatáu i’r cyhoedd gysylltu eu cloeon caru eu hunain, gan gloi yn eu lle atgofion newydd a chariad newydd at y cerflun i uno’r hen gyda’r newydd ym mhrifddinas a chalon Cymru.

Tudalen nesaf

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon