Am Ddrama: Cyfnewidfa Ddrama Cymru / Play On: The Wales Play Exchange - National Theatre Wales
Dyddiad cau: 13.07.2022
Am Ddrama: Cyfnewidfa Ddrama Cymru / Play On: The Wales Play Exchange

Mae Theatr Clwyd, National Theatre Wales, a Theatr Genedlaethol Cymru wedi ymuno â’i gilydd er mwyn darganfod, datblygu a chynhyrchu’r dramâu newydd gorau yng Nghymru.

Bydd Am Ddrama / Play On yn galluogi dramodwyr yng Nghymru i gysylltu’n uniongyrchol, ac ar yr un pryd, â thri o’n cwmnïau cynhyrchu theatr mwyaf.

Ers Mawrth 2022, rydym yn cynnull panel eiddgar o chwech o ddarllenwyr, yn cynnwys gweithwyr llawrydd yn ogystal â chynrychiolwyr o’r tri chwmni, i roi adborth ar waith Cymraeg a Saesneg newydd ac i baru’r sgriptiau a’r dramodwyr mwyaf addawol gyda’r cwmni sydd yn y sefyllfa orau i ddatblygu, comisiynu a chynhyrchu eu gwaith.

Bydd yr ail gohort o ddarllenwyr yn ymuno â’r cynllun am dymor o chwe mis a bydd y panel yn dod at ei gilydd yn fisol (ar-lein) i drafod y dramâu a gyflwynwyd. Cefnogir darllenwyr gydag arweiniad a chyflwyniad llawn ar y gwaith o ddarllen ac ysgrifennu adroddiadau ar gyfer Am Ddrama / Play On.

Bydd pob darllenydd llawrydd yn derbyn ffi o £200 y mis am hyd at ddau ddiwrnod o’u hamser, gan gynnwys cyfarfod misol y darllenwyr. Mae’n bosibl y bydd angen mwy o amser ar y darllenwyr o dro i dro (a thelir am yr amser hwnnw) a byddwn yn adolygu’n rheolaidd hyd a lled yr ymrwymiad o fis i fis (e.e., o ran nifer y dramâu a derbynnir).

Am bwy yr ydym yn chwilio?

Byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda darllenwyr o bob rhan o Gymru, gydag amrywiaeth o brofiadau bywyd a phrofiadau proffesiynol. Rydym yn chwilio am ddarllenwyr dramâu yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Os ydych chi’n mwynhau gwylio, darllen a siarad am ddramâu, os ydych chi’n adnabod stori wych wrth ei darllen, os oes gennych chi deimlad greddfol am ddeialog da a lleisiau gwreiddiol, rydym ni am glywed gennych chi.

Bydd gennych ddiddordeb mewn datblygu eich gwybodaeth o ran storïo, ffurfiau dramataidd a datblygu sgriptiau a syniadau i’w perfformio. Efallai bod gennych brofiad mewn adran lenyddol cwmni theatr, fel golygydd sgript, fel swyddog datblygu syniadau neu fel dramodydd. Efallai eich bod chi’n gyfarwyddwr llwyfan, yn athro drama, neu’n fyfyriwr theatr neu lenyddiaeth. Efallai eich bod chi’n actor, yn ddylunydd set a gwisgoedd, yn gynhyrchydd neu gyfansoddwr, neu’n rhywun sydd â chwaeth ddiflino am ddramâu eithriadol. Efallai eich bod chi’n gweithio ym maes cyhoeddi, hysbysebu neu greu cynnwys a bod gennych angerdd am straeon anhygoel ar y llwyfan.

Fe ddylech chi fod yn 18+, yn Gymro/Cymraes, neu’n byw neu’n gweithio yng Nghymru.

Er mwyn mynegi diddordeb, e-bostiwch un dudalen o A4, yn y Gymraeg neu’r Saesneg, neu fideo heb fod yn hwy na 2 funud, i post@amddrama-playon.cymru gan esbonio pam yr hoffech gael eich ystyried i fod yn ddarllenydd i Am Ddrama / Play On.

Os ydych eisoes wedi mynegi diddordeb fel rhan o’r alwad agored diwethaf, nid oes angen i chi gyflwyno cais o’r newydd ond mae croeso i chi ail gyflwyno eich cais gwreiddiol. Am drafodaeth anffurfiol, e-bostiwch un o’r cydlynwyr yn y tri sefydliad sef Alice alicerush@nationaltheatrewales.org neu Sam sam.longville@theatrclwyd.com (os am sgwrs yn y Saesneg) neu Gavin gavin.richards@theatr.com (os am sgwrs yn y Gymraeg).

Mae’r ffenestr ar gyfer fynegi diddordeb bellach wedi cai.

Cyfleoedd Diweddaraf

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon