Datblygiad Creadigol
Dyddiad cau: 01.12.2020
Cyfarwyddwr Cyswllt (Common Wealth and National Theatre Wales)

A ydych chi’n ddarpar gyfarwyddwr theatr o gefndir dosbarth gweithiol?

A oes gennych chi ddiddordeb yn y modd y mae theatr yn cael ei gwneud? Gan bwy? Ac ar gyfer pwy?

A ydych chi’n gwneud i newid ddigwydd o’ch cwmpas? A ydych chi am wneud i newid ddigwydd?

Mae Common Wealth a National Theatre Wales yn chwilio am gyfarwyddwr theatr / gwneuthurwr theatr yn gynnar yn ei yrfa, o unrhyw oedran, i weithio yn ein sefydliadau.

Mae’r swydd newydd hon, fydd yn para blwyddyn, yn rhan o raglen Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood sy’n ymdrechu i wneud y celfyddydau’n fwy cynrychioliadol o’r DU. Mae Common Wealth, National Theatre Wales a Jerwood Arts yn angerddol am wneud y sector yn lle mwy cynhwysol i weithio ynddo. Am y rheswm hwn, mae’r swydd hon wedi’i thargedu at rywun o gefndir economaidd-gymdeithasol is – rhywun a allai alw ei hun yn ddosbarth gweithiol.

Ynglyn â’r Rôl

Cyflog: £19,500

Math o Gontract: Blwyddyn, tymor penodol

Yn y rôl hon, byddwch yn gweithio ar draws Common Wealth a National Theatre Wales i:

 • Cefnogi creu, datblygu a darparu cynyrchiadau theatr wedi’u llwyfannu mewn adeiladau heblaw am theatrau 
 • Cychwyn a datblygu eich prosiect creadigol eich hun gyda chefnogaeth
 • Gweithio fel rhan o Common Wealth a National Theatre Wales i ddatblygu eich profiad a’ch sgiliau mewn cyfarwyddo, cynhyrchu ac arweinyddiaeth artistig

Bydd y Cyfarwyddwr Cyswllt yn gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr(wyr) ac Artistiaid Blaen ein cynyrchiadau. Bydd yn eu cefnogi i wireddu’r weledigaeth ar gyfer y gwaith tra’n ennill gwybodaeth hollbwysig am y broses o lunio cynhyrchiad ar raddfa fawr mewn cyd-destun gwaith sydd wedi’i leoli ar safle (yn cynnwys gofod digidol) a chyda chysylltiadau dilys â chymunedau lleol.

Yn ogystal, trwy raglen Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood, byddwch yn cymryd rhan mewn rhaglen datblygiad proffesiynol  bod yn rhan o rwydwaith o swyddi tebyg ledled y DU. 

Bydd y swydd hon yn cynnig i chi sgiliau, technegau a dulliau newydd, amrywiaeth o gysylltiadau newydd o fewn y diwydiant, a chipolwg unigryw ar brosesau gwneud gyda Common Wealth a National Theatre Wales.  Gall y sgiliau a enillir gynnwys gwneud perfformiad safle-benodol, dyfeisio, cyd-greu a chydweithio ag artistiaid a chymunedau, arweinyddiaeth artistig, hwyluso gweithdai a gweithio mewn sefydliadau ar raddfa fawr a bach.  

Mae’r manylion llawn a’r pecyn ymgeisio, gan gynnwys gwybodaeth bellach am yr hyn a olygir gan ‘gefndir economaidd-gymdeithasol is’ a manylion rhaglen Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood, ar wefan Common Wealth yma.

Dyddiad cau: Dydd Mawrth 1 Rhagfyr, 12pm

Cyfweliadau: w/d 14 Rhagfyr

Mae’r rôl hon wedi’i chynllunio ar gyfer rhywun ar ddechrau eu gyrfa, gyda rhwng dwy a phum mlynedd o brofiad ers gadael yr ysgol. Fe’i crëwyd gydag ymwybyddiaeth y gallech fod wedi wynebu rhwystrau i waith yn y gorffennol felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un nad ydynt efallai wedi cymryd llwybr traddodiadol.  

Mae Common Wealth a National Theatre Wales yn gyflogwyr cyfle cyfartal a gyda’n gilydd, rydym yn annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned, crefyddau a chefndiroedd. Yn benodol rydym am apelio at y rhai sydd wedi’u tangynrychioli ar hyn o bryd yn y celfyddydau a’r theatr – gan gynnwys pobl sy’n profi hiliaeth a phobl anabl. Yn y bôn, pwy bynnag ydych chi, rydyn ni am glywed gennych chi.  

Dyluniwyd a chynhyrchwyd rhaglen Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood 2020-2022 gan Jerwood Arts. Caiff ei hariannu a’i chefnogi gan Raglen Trawsnewid Arweinyddiaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr, Sefydliad Garfield Weston, Art Fund, Cyngor Celfyddydau Cymru, Creative Scotland, y Cyngor Prydeinig, Jerwood Arts a  Sefydliad PRS.

Cyfleoedd Diweddaraf

 • Closing date: 02.12.2020
  Galwad am Actorion
 • Closing date: 11.11.2020
  Ymddiriedolwyr
 • Closing date: 30.10.2020
  Cydlynydd Cyllid (Cyfnod Mamolaeth)
 • Gweithdy Adeiladu Capasiti yn y Celfyddydau a Digartrefedd
 • Closing date: 07.08.2020
  Galwad am Athrawon – Gofod Dysgu Gweithredol Ystorfa
 • Closing date: 31.07.2020
  Galwad am Ymarferwyr
 • Closing date: 26.07.2020
  Bwrsarïau Artistiaid Amser = Arian
 • Closing date: 01.07.2020
  ‘It Takes a Town’: GALWAD AM GYFRANOGWYR
 • Closing date: 19.06.2020
  Cystadleuaeth Go Tell The Bees
 • Closing date: 18.05.2020
  Comisiynau Digidol Newydd
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast