NTW
Dyddiad cau: 22.01.2021
CYFARWYDDWR GWEITHREDIADAU

Ydych chi’n rhywun sy’n credu mewn grym rhoi pobl a phrosesau wrth wraidd diwylliant sefydliad?

Ydych chi’n credu yn y rôl y mae diwylliant, yn benodol y celfyddydau a chreadigrwydd, yn ei chwarae wrth adeiladu cymdeithas gref a chynaliadwy sy’n gosod llesiant cenedlaethau’r dyfodol wrth graidd ei hunaniaeth gyfunol?

Mae National Theatre Wales yn chwilio am berson angerddol a deinamig, gydag ystod o naill ai brofiad byw, neu broffesiynol o adeiladu timau cydnerth, grymus ac effeithlon sy’n canolbwyntio ar bobl, i ymuno â’n huwch dîm arweinyddiaeth.

Nid yw’r rôl hon yn gofyn am brofiad uniongyrchol o’r sector celfyddydau a diwylliant. Y nod yw ceisio ymgysylltu â rhywun sydd â diddordeb a chred yn yr hyn y gellir ei gyflawni pan fydd diwylliant staff â chysylltiadau dwfn wedi’i danategu gan brosesau a systemau crefftus, yn cyfuno â grym stori, cysylltedd dynol a mynegiant i effeithio ar newid ac ymdrechu tuag at Gymru fwy cyfartal, myfyriol a chymdeithasol-gyfiawn.

Mae’r rôl hon wedi’i chreu ar adeg ddigynsail i’r celfyddydau. Mae’r dyfodol yn cyflwyno heriau enfawr, ond mae gobaith a chyfle hefyd yn yr ymrwymiad i gydnabod – a datgymalu yn y pen draw – yr anghydraddoldebau strwythurol sy’n bodoli ar draws ein sector. Yn eistedd fel rhan o uwch dîm arweinyddiaeth NTW, bydd y rôl hon yn rhan allweddol o yrru ein ffocws ar ail-gydbwyso’r pŵer a’r fraint sydd wedi bodoli ers rhy hir, ac sy’n rhwystr i gydraddoldeb, cynrychiolaeth a chynhwysiant. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned, crefyddau a chefndiroedd. Yn benodol rydym am apelio at y rhai sydd wedi’u tangynrychioli ar hyn o bryd yn y celfyddydau a’r theatr – gan gynnwys pobl sy’n profi hiliaeth, pobl anabl a/neu unrhyw un o gefndir dosbarth gweithiol. Pwy bynnag ydych chi, rydyn ni am glywed gennych chi.

Gweler y Swydd ddisgrifiad ar Ffurflen Gais isod.

Swydd Ddisgrifiad

Ffurflen Gais

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu i drafod y rôl, ebostiwch work@nationaltheatrewales.org

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 12pm, Dydd Gwener 22 Ionawr

I geisio ebostiwch eich ffurflen gais wedi ei gwblhau i work@nationaltheatrewales.org 

 

 

 

 

 

Cyfleoedd Diweddaraf

 • Closing date: 02.12.2020
  Galwad am Actorion
 • Closing date: 11.11.2020
  Ymddiriedolwyr
 • Closing date: 01.12.2020
  Cyfarwyddwr Cyswllt (Common Wealth and National Theatre Wales)
 • Closing date: 30.10.2020
  Cydlynydd Cyllid (Cyfnod Mamolaeth)
 • Closing date: 07.08.2020
  Galwad am Athrawon – Gofod Dysgu Gweithredol Ystorfa
 • Closing date: 31.07.2020
  Galwad am Ymarferwyr
 • Closing date: 26.07.2020
  Bwrsarïau Artistiaid Amser = Arian
 • Closing date: 01.07.2020
  ‘It Takes a Town’: GALWAD AM GYFRANOGWYR
 • Closing date: 19.06.2020
  Cystadleuaeth Go Tell The Bees
 • Closing date: 18.05.2020
  Comisiynau Digidol Newydd
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast