Datblygiad Creadigol
Dyddiad cau: 28.05.2019
Cyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg 2019

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod ar hyn o bryd yn bwriadu penodi tri Chyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg i weithio ar ein tymor nesaf.

Ers dyddiau cynnar NTW, rydym wedi bod yn cynorthwyo cyfarwyddwyr i ddatblygu ac ehangu eu hymarfer drwy ein cyfleoedd ‘Cyfarwyddwr sy’n dod i’r Amlwg’; p’un a ydynt yn dechrau ar eu gyrfaoedd cyfarwyddo neu’n fwy sefydledig ac eisoes wedi cyfarwyddo eu cynyrchiadau eu hunain, mae swydd y Cyfarwyddwr sy’n dod i’r Amlwg wedi arwain at newid sylweddol yng ngyrfaoedd y rhai sydd wedi cymryd rhan.

 

Beth yw ‘Cyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg’?
Mae gennym Gyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg ar lawer o’n cynyrchiadau. Maent yn gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr(wyr) ac Artistiaid Blaen ein cynyrchiadau. Maent yn eu cefnogi i wireddu’r weledigaeth ar gyfer y gwaith tra’n ennill gwybodaeth hollbwysig am y broses o lunio cynhyrchiad ar raddfa fawr, yn aml mewn cyd-destun gwaith sydd wedi’i leoli ar safle a chyda chysylltiadau pwysig â chymunedau lleol. Mae rôl y Cyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg yn elfen allweddol o’r tîm ac mae angen bod yn bresennol yn ystod ymchwil, ymarferion, yr wythnos gynhyrchu a rhai perfformiadau.

Gall y cyfrifoldebau gynnwys: gwneud gwaith ymchwil ar ran y cyfarwyddwr; cefnogi castio; presenoldeb mewn cyfarfodydd dylunio, cynhyrchu neu gynllunio; gwneud nodiadau yn yr ystafell ymarfer ar ran y cyfarwyddwr; ymarfer llinellau gydag actorion; cefnogi’r rheolwyr llwyfan gyda pharatoi amserlenni ymarferion a thasgau cymorth sylfaenol eraill, gan gynnwys rhedeg. Yn dibynnu ar y prosiect efallai y bydd cyfleoedd hefyd i gyfarwyddo rhannau penodol o’r cynhyrchiad neu gyfarwyddo castiau cymunedol.

Bydd pob Cyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn cyfarfodydd grŵp a Lab Cyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg cyntaf NTW.

 

Grŵp a Lab Cyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg
Mae’n bwysig i ni bod pob Cyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg yn cael profiad anhygoel a phersonol ond credwn hefyd ei bod yn bwysig rhannu eich profiadau gydag eraill ac wrth wneud hynny ddysgu mwy am y profiad eich hun. Yn ogystal â bod yn rhan uniongyrchol o un cynhyrchiad NTW, bydd y Cyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg yn nhymor 2019 yn ffurfio carfan unigryw a chefnogol a fydd yn cyfarfod sawl gwaith ar draws y tymor (o leiaf dri chyfarfod) i drafod eu profiadau a rhannu’r hyn y maent wedi’i ddysgu gyda gweddill y grŵp. Bydd y grŵp hefyd yn ceisio dod o hyd i ffyrdd diddorol o rannu eu profiadau gyda’r gymuned artistig ehangach hefyd. Bydd y grŵp yn cael ei arwain gan Julia Thomas, Cyfarwyddwr Cyswllt a Simon Coates, Pennaeth Datblygiad Creadigol.

Byddwn hefyd yn cynnal Lab Cyfarwyddwyr. Bydd disgwyl i’r holl Gyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg gymryd rhan yn y gofod datblygu hwn sy’n canolbwyntio ar sgiliau. Bydd rhagor o wybodaeth am y Lab yn cael ei chyhoeddi maes o law (gweler isod am ddyddiadau).

Erbyn diwedd y tymor, bydd pob Cyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg yn gadael gyda sgiliau, technegau a dulliau newydd, amrywiaeth o gysylltiadau newydd o fewn y diwydiant, cipolwg unigryw ar y prosesau gwneud gyda NTW a chynllun datblygiad personol ar gyfer y dyfodol. Rhagwelir y bydd y grŵp yn cyfarfod yng Nghaerdydd.

 

Dyddiadau:
Mae presenoldeb yn ystod y cyfnod ymarfer a chynhyrchu yn bwysig iawn. Ein bwriad yw y bydd y Cyfarwyddwyr sy’n Dod i’r Amlwg yn gallu mynychu cyfarfodydd creadigol a chynhyrchu allweddol drwy gydol y broses gynhyrchu, lle bo hynny’n bosibl. Gweler isod am amserlenni penodol y cynyrchiadau.

Mae hefyd yn hanfodol bod y Cyfarwyddwyr sy’n Dod i’r Amlwg yn mynychu sesiynau’r Grŵp Cyfarwyddwyr sy’n Dod i’r Amlwg. Bydd y dyddiadau ar gyfer y rhain yn cael eu gosod gyda’r grŵp ar ddechrau’r tymor.

Cynhelir Lab Cyfarwyddwyr sy’n Dod i’r Amlwg NTW rhwng 23 – 25 Hydref 2019 yng Nghaerdydd.

 

Bwrsariaeth, teithio a llety
Mae bwrsariaeth yn cael ei thalu i bob Cyfarwyddwr sy’n Dod i’r Amlwg i gefnogi eu rôl yn y cynhyrchiad a bydd yn cael ei phennu yn ôl gofynion pob amserlen gynhyrchu unigol (gweler isod am ragor o wybodaeth).

Bydd NTW yn ceisio helpu i ddod o hyd i’r ateb gorau o ran teithio a llety ar gyfer pob Cyfarwyddwyr sy’n Dod i’r Amlwg tra’n gweithio ar y cynhyrchiad ac i gefnogi eu cyfranogiad yn y cyfarfodydd grŵp a’r Lab os nad ydynt wedi’u lleoli yng Nghaerdydd.


Pwy all gymryd rhan?
Mae NTW wedi ymrwymo i ddatblygu’r celfyddydau yng Nghymru. Drwy’r cynllun Cyfarwyddwyr sy’n Dod i’r Amlwg, rydym yn edrych yn benodol ar gefnogi datblygiad Cyfarwyddwyr sydd wedi eu lleoli yng Nghymru ac sydd wedi ymrwymo i wneud gwaith yng Nghymru.

Mae’r cyfle hwn yn agored i artistiaid o unrhyw oedran, rhyw, ethnigrwydd, tueddfryd rhywiol a statws anabledd. Byddwn yn ymdrechu i wneud unrhyw ddarpariaethau gofynnol, yn y clyweliad ac yn y gwaith, er mwyn sicrhau bod pawb yn cael mynediad cyfartal at y cyfle hwn. Os hoffech drafod eich anghenion, mae croeso i chi gysylltu â mi.

Gweler yr amserlenni cynhyrchu isod am ragor o wybodaeth.

 

Cynyrchiadau wedi’u cynnwys yn Cyfarwyddwyr sy’n Dod i’r Amlwg 2019:

FOR ALL I CARE
Awdur Alan Harris
Cyfarwyddwyd gan Jac Ifan Moore

Clara a Nyri. Dwy fenyw wahanol iawn. Dau fywyd cymhleth. Y ddwy yn cael diwrnod gwael iawn.

Mae’r nyrs iechyd meddwl Nyri wedi deffro â phen mawr gyda dyn iau. Yn y cyfamser, mae Clara wedi datblygu winc cymhellol ac nid yw’n gallu cofio os yw wedi cymryd ei meddyginiaeth.

Mae angen i Nyri fynd i Ysbyty Glynebwy gan alw yn Greggs, ac mae  Clara yn osgoi arwyddion – rhai anghwrtais iawn – sy’n dweud wrthi am ladd ei hun, fel y gall hi fwrw iddi gyda’i rhestr siopa i’r Diafol.

Mae cysylltiadau annisgwyl sy’n gweu at ei gilydd yn gwrthdaro yn y sioe un fenyw deimladwy a doniol hon sy’n symud yn gyflym, gan Alan Harris.

D.S: Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan gyfarwyddwyr sydd â diddordeb mewn mynd â gwaith i Ŵyl Ymylol Caeredin yn y dyfodol.

 

ON BEAR RIDGE
National Theatre Wales a The Royal Court
Awdur Ed Thomas
Cyd-gyfarwyddwyd gan Vicky Featherstone ac Ed Thomas

“Un funud Roedd gennym gwsmeriaid, y funud nesaf doedd neb yma.”

Mewn pentref coll, lle aneglur ers ail-lunio’r ffiniau, yn cuddio o dan briwsionyn ar y map, mae Bear Ridge Stores yn dal i sefyll.

Ar ôl can mlynedd, mae’r cigyddion a’r siop groser deuluol – lle ar gyfer manion bywyd, nwyddau gwaharddedig, a’r pwmp petrol olaf  am 30 milltir – yn awr yn ddistaw.

Ond nid yw’r perchnogion John Daniel a Noni yn mynd i unman.

Y tu allan yn y tywyllwch, mae ffigur yn symud tuag atynt…

Mae Ed Thomas, un o brif ddramodwyr Cymru a chyd-grëwr y gyfres deledu boblogaidd Y Gwyll, yn dychwelyd i’r llwyfan gyda’r ddrama newydd sbon hon.

MISSION CONTROL
Hijinx a National Theatre Wales
Wedi’i gyfarwyddo gan Kully Thiarai a Ben Pettit-Wade 
Crëwyd gyda Seiriol Davies a Tim Rhys-Evans gydag Only Boys Aloud

Hanner canrif ar ôl glanio ar y lleuad am y tro cyntaf, mae Mission Control yn archwilio ochr dywyll y lleuad.

Wedi’i berfformio gan gast o actorion proffesiynol, niwro-amrywiol a rhai ag anableddau dysgu, ac y cynnwys aelodau o gorau Only Boys Aloud, bydd y wledd weledol ymdrochol hon yn ail-greu’r awyrgylch o ofn, paranoia ac optimistiaeth a arweiniodd at ddau bŵer mawr yn credu mai nhw ddylai fod gyntaf i roi dyn ar y lleuad. Cynhyrchiad newydd sbon yn archwilio natur gwirionedd, propaganda, ysbïo, dylanwadu ar bobl ac angenrheidrwydd chwedlau a’u grym achubol.

D.S: Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan gyfarwyddwyr sydd â diddordeb mewn gweithio gydag actorion niwro-amrywiol a’r rhai ac anableddau dysgu a/neu mewn prosesau dyfeisiedig

 

I wneud cais:

Anfonwch gopi o’ch CV diweddar atom (uchafswm dwy ochr o A4) gyda:

  • manylion cyswllt llawn a linc i’ch proffil NTW Cymuned
  • manylion am eich profiad cyfarwyddo/gwneud theatr – yn gweithio gyda chastiau proffesiynol ac amatur
  • manylion cyswllt dau ganolwr sy’n gyfarwydd â’ch gwaith

Hefyd, llythyr eglurhaol (uchafswm un ochr o A4) yn nodi:

  • pam rydych chi’n meddwl mai dyma’r cyfle iawn i’ch cefnogi chi a’ch datblygiad ar hyn o bryd a’r hyn rydych yn gobeithio ei gael allan o’r profiad;
  • Pa ddau gynhyrchiad y mae gennych chi’r diddordeb mwyaf mewn gweithio arnynt a pham, gan ddefnyddio unrhyw brofiad perthnasol a allai fod gennych
  • datganiad am eich cysylltiad â Chymru: rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu theatr a gwneud theatr yng Nghymru.

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen Cyfle Cyfartal
Ewch i: http://bit.ly/2zoWvOe

Anfonwch yr uchod at: submissions@nationaltheatrewales.org

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner dydd ar 28ain Mai.

Cynhelir y cyfweliadau ar 5ed Mehefin (Caerdydd).


Amserlenni Cynhyrchu:


FOR ALL I CARE

Ymarferion
8 – 20 Gorffennaf (Caerdydd)

Technegol a Rhagddangosiadau
W/d 22 Gorffennaf (Caerdydd)

Gosod, Technegol a Rhagddangosiadau
28 Gorffennaf (Caeredin)

Rhagddangosiadau a Pherfformiadau
31 Gorffennaf – 2 Awst (Caeredin)

Bwrsariaeth
£2500

D.S. Bydd gan y Cyfarwyddwr sy’n dod i’r Amlwg gyfle hefyd i ddychwelyd i’r Ŵyl ymylol i ailgysylltu â’r sioe ac ymgymryd ag ymchwil ar yr hyn sydd gan yr Ŵyl i’w gynnig

 

ON BEAR RIDGE
Ymarferion
19 Awst – 14 Medi (Caerdydd)

Technegol a Rhagddangosiadau
w/d 16 Medi (Caerdydd)
22 Hyd – (Llundain)

Perfformiadau:
20 Medi – 5 Hyd (Caerdydd)
24 – 28 Hyd (Llundain)

Bwrsariaeth
£3000

 

MISSION CONTROL
Ymarferion
28 Hyd – 16 Tach

Wythnos Dechnegol
w/d 11 Tach

Perfformiadau:
22 – 24 Tach

Lleoliad
Caerdydd

Bwrsariaeth
£2000

Sylwch: bydd rhai cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn achlysurol ar y safle/yn swyddfeydd NTW fel rhan o’r holl weithgarwch a amlinellir uchod.

 

Cyfleoedd Diweddaraf

Font Resize
Contrast