NTW
Dyddiad cau: 07.08.2020
Galwad am Athrawon – Gofod Dysgu Gweithredol Ystorfa

Tuag at Gwricwlwm Newydd

Yn 2022, bydd Cymru yn gweld y newid mwyaf yn y cwricwlwm ers dros 30 mlynedd ac wrth wraidd hyn mae dull creadigol o ran sut rydym yn dysgu, er mwyn cefnogi oes o wybodaeth, sgiliau a phrofiad.

Yma yn National Theatre Wales, rydym yn credu yng ngwerth dychymyg ac yn adleisio’r dyhead am ddysgu sy’n galluogi pobl ifanc i ddod yn ddysgwyr galluog, yn gyfranwyr mentrus, creadigol ac yn unigolion gwybodus, hyderus.

TEAM yw rhwydwaith amrywiol, byd-eang NTW o bobl sy’n cydweithio gyda’r cwmni, yn creu gwaith yn eu cymunedau, yn rhoi adborth am waith NTW ac yn llywio ei benderfyniadau.  Mae TEAM yn ymgysylltu â chymunedau drwy gyfrwng rhaglenni penodol o rymuso, actifedd creadigol ac ymgysylltu hirdymor dwys.  Mae addysg yn ganolog i TEAM ac yn rhedeg drwy ein holl waith.  Mae TEAM NTW yn ceisio ymestyn allan ac ymgysylltu â phobl ifanc ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol, drwy brosiectau ymgysylltu penodol gyda chyfranogwyr iau tra’n darparu cefnogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd i athrawon ac addysgwyr creadigol.

Rydym am gefnogi addysgwyr a dysgwyr i symud tuag at y cwricwlwm newydd, gan gynnig cyfleoedd i gael eu hysbrydoli gan y meddylwyr creadigol mwyaf cyffrous yng Nghymru.

Y prosiect cyntaf yw datblygu deunyddiau sy’n ymwneud â’n cynhyrchiad sydd ar ddod, Go Tell the Bees.  Mae Go Tell the Bees yn sioe ar raddfa fawr mewn lleoliad sy’n adrodd stori ein cysylltiad â natur a’n gilydd.  Wedi ei rhannu dros benwythnos yn erbyn cefndir hudolus Sir Benfro, bydd hon yn ddathliad ar ffurf gŵyl o gydweithredu creadigol rhwng TEAM NTW, Counterpoint Arts a phobl Sir Benfro, sy’n cynnig llawer o gyfleoedd dysgu thematig ar draws Cyfnodau Allweddol 2 a 3.

Sbardun ar gyfer Dysgu

Wrth wraidd Go Tell the Bees yw’r gobaith y gallwn, drwy wneud, ddysgu oddi wrth ein gilydd, y gallwn adeiladu hyder a sgiliau ac y gallwn brofi drwy’r synhwyrau i gyd. Rydym am i’r cynhyrchiad hwn gael effaith gadarnhaol ar gymunedau. Mae dysgu mewn ffordd weithgar a llawn dychymyg yn hanfodol i hyn.

Mae TEAM NTW am greu ystorfa o wybodaeth,  gweithgarwch ac ysbrydoliaeth er mwyn i bobl ifanc allu defnyddio’r gofod hwn fel sbardun ar gyfer dysgu.

Rydym wedi bod yn gweithio ar y cyd â Counterpoints Arts, sy’n arwain y ffordd o ran newid canfyddiadau o ffoaduriaid drwy eu cynllun Gweithredoedd Syml. Mae Gweithredoedd Syml yn weithredoedd bach bob dydd i ysbrydoli newid a chael gwared ar rwystrau. Rydym yn rhannu’r un gred y gall celfyddyd ysbrydoli newid cymdeithasol ac mewn ymgynghoriad â’n panel TEAM rydym wedi cydweithio i greu Saith Gweithred Syml sydd wedi’u cysylltu’n uniongyrchol â’r syniadau sy’n sail i Go Tell the Bees.

Bydd y Saith Gweithred Syml yn cael eu hanimeiddio a’u rhannu ar-lein ac rydym am gael casgliad o adnoddau dysgu digidol i gyd-fynd â’r gwaith hwn. Rhagwelir y bydd Ystorfa yn ofod y byddwn yn ei ail-greu yn rhaglen yr Ŵyl ar gyfer y cynhyrchiad ei hun.

Galwad am Feddylwyr Creadigol

Rydym yn chwilio am dîm o ymarferwyr i nodi cyfleoedd dysgu o amgylch y Saith Gweithred Syml i ddatblygu cyfres o weithgareddau, adnoddau a thasgau i gyd-fynd â hyn.

Galwad am Athrawon

Hoffem weithio gyda thîm o athrawon y gallwn ymgynghori â hwy ynglŷn â’r adnoddau yr ydym yn eu datblygu i gefnogi gweithio tuag at gwricwlwm newydd.

Mae hwn yn gyfle DPP cyffrous i athrawon ar unrhyw gam o’u gyrfa. Hoffem weithio gydag athrawon i dreialu gweithgareddau ac i fireinio’r adnoddau digidol fel eu bod yn hawdd eu defnyddio ac yn ymatebol i weithio tuag at gwricwlwm newydd.

Rydym yn chwilio am dri arbenigwr uwchradd a thri arbenigwr cynradd – i gynnwys SENCO ac athro cyfrwng Cymraeg. Gofynnwn i bob athro roi cyfwerth ag 1.5 diwrnod gwaith o’u hamser, fydd yn cynnwys 2 sesiwn Zoom 2 awr gyda’r grŵp ehangach ynghyd ag adborth ysgrifenedig ac awgrymiadau ar gyfer gwelliannau yn seiliedig ar yr adnoddau a grëwyd.

Rydym yn gallu talu am 1.5 diwrnod o amser athrawon os oes angen cyflenwi neu gynnig hwn fel rhodd i’r ysgol.

Sut i wneud cais

Anfonwch e-bost yn datgan eich diddordeb, eich meysydd arbenigedd a’r hyn y credwch y gallech ddod ag ef i’r prosiect hwn trwy e-bost i Naomi Chiffi at team@nationaltheatrewales.org erbyn dydd Gwener 7 Awst.

Bydd sgyrsiau Zoom anffurfiol yn cael eu cynnal ddydd Iau 13eg a dydd Gwener 14eg Awst.

Cyfleoedd Diweddaraf

 • Closing date: 31.07.2020
  Galwad am Ymarferwyr
 • Closing date: 26.07.2020
  Bwrsarïau Artistiaid Amser = Arian
 • Closing date: 01.07.2020
  ‘It Takes a Town’: GALWAD AM GYFRANOGWYR
 • Closing date: 19.06.2020
  Cystadleuaeth Go Tell The Bees
 • Closing date: 18.05.2020
  Comisiynau Digidol Newydd
 • Closing date: 20200330
  Pennaeth Datblygu – Cyfnod Mamolaeth
 • Closing date: 11.03.2020
  Cyfarwyddwr Cymunedol
 • Closing date: 29.01.2020
  Hyfforddiant Capsiynu NTW – Wedi’i archebu’n llawn
 • Closing date: 27.01.2020
  Hyrwyddwr Lleol: Hail Cremation!
 • Closing date: 11.12.2019
  Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast