NTW
Dyddiad cau: 31.07.2020
Galwad am Ymarferwyr

Tuag at Gwricwlwm Newydd

Yn 2022, bydd Cymru yn gweld y newid mwyaf yn y cwricwlwm ers dros 30 mlynedd ac wrth wraidd hyn mae dull creadigol o ran sut rydym yn dysgu, er mwyn cefnogi oes o wybodaeth, sgiliau a phrofiad.

Yma yn National Theatre Wales, rydym yn credu yng ngwerth dychymyg ac yn adleisio’r dyhead am ddysgu sy’n galluogi pobl ifanc i ddod yn ddysgwyr galluog, yn gyfranwyr mentrus, creadigol ac yn unigolion gwybodus, hyderus.

TEAM yw rhwydwaith amrywiol, byd-eang NTW o bobl sy’n cydweithio gyda’r cwmni, yn creu gwaith yn eu cymunedau, yn rhoi adborth am waith NTW ac yn llywio ei benderfyniadau.  Mae TEAM yn ymgysylltu â chymunedau drwy gyfrwng rhaglenni penodol o rymuso, actifedd creadigol ac ymgysylltu hirdymor dwys.  Mae addysg yn ganolog i TEAM ac yn rhedeg drwy ein holl waith.  Mae TEAM NTW yn ceisio ymestyn allan ac ymgysylltu â phobl ifanc ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol, drwy brosiectau ymgysylltu penodol gyda chyfranogwyr iau tra’n darparu cefnogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd i athrawon ac addysgwyr creadigol.

Rydym am gefnogi addysgwyr a dysgwyr i symud tuag at y cwricwlwm newydd, gan gynnig cyfleoedd i gael eu hysbrydoli gan y meddylwyr creadigol mwyaf cyffrous yng Nghymru.

Y prosiect cyntaf yw datblygu deunyddiau sy’n ymwneud â’n cynhyrchiad sydd ar ddod, Go Tell the Bees.  Mae Go Tell the Bees yn sioe ar raddfa fawr mewn lleoliad sy’n adrodd stori ein cysylltiad â natur a’n gilydd.  Wedi ei rhannu dros benwythnos yn erbyn cefndir hudolus Sir Benfro, bydd hon yn ddathliad ar ffurf gŵyl o gydweithredu creadigol rhwng TEAM NTW, Counterpoint Arts a phobl Sir Benfro, sy’n cynnig llawer o gyfleoedd dysgu thematig ar draws Cyfnodau Allweddol 2 a 3.

Sbardun ar gyfer Dysgu

Wrth wraidd Go Tell the Bees yw’r gobaith y gallwn, drwy wneud, ddysgu oddi wrth ein gilydd, y gallwn adeiladu hyder a sgiliau ac y gallwn brofi drwy’r synhwyrau i gyd. Rydym am i’r cynhyrchiad hwn gael effaith gadarnhaol ar gymunedau. Mae dysgu mewn ffordd weithgar a llawn dychymyg yn hanfodol i hyn.

Mae TEAM NTW am greu ystorfa o wybodaeth,  gweithgarwch ac ysbrydoliaeth er mwyn i bobl ifanc allu defnyddio’r gofod hwn fel sbardun ar gyfer dysgu.

Rydym wedi bod yn gweithio ar y cyd â Counterpoints Arts, sy’n arwain y ffordd o ran newid canfyddiadau o ffoaduriaid drwy eu cynllun Gweithredoedd Syml. Mae Gweithredoedd Syml yn weithredoedd bach bob dydd i ysbrydoli newid a chael gwared ar rwystrau. Rydym yn rhannu’r un gred y gall celfyddyd ysbrydoli newid cymdeithasol ac mewn ymgynghoriad â’n panel TEAM rydym wedi cydweithio i greu Saith Gweithred Syml sydd wedi’u cysylltu’n uniongyrchol â’r syniadau sy’n sail i Go Tell the Bees.

Bydd y Saith Gweithred Syml yn cael eu hanimeiddio a’u rhannu ar-lein ac rydym am gael casgliad o adnoddau dysgu digidol i gyd-fynd â’r gwaith hwn. Rhagwelir y bydd Ystorfa yn ofod y byddwn yn ei ail-greu yn rhaglen yr Ŵyl ar gyfer y cynhyrchiad ei hun.

Galwad am Feddylwyr Creadigol

Rydym yn chwilio am dîm o ymarferwyr i nodi cyfleoedd dysgu o amgylch y Saith Gweithred Syml i ddatblygu cyfres o weithgareddau, adnoddau a thasgau i gyd-fynd â hyn. Fel Meddyliwr Creadigol, byddwch yn gyfarwydd â dadansoddi gwybodaeth, ffeithiau, prosesau, methodolegau, hanesion a ffynonellau a byddwch yn fedrus yn cynhyrchu adnoddau dysgu ymarferol sy’n ennyn diddordeb.

Ymarferwyr Cyfnod Allweddol 2

Rydym yn chwilio am dri Meddylwyr Creadigol i’w cyflwyno i Gyfnod Allweddol 2. Byddwch yn gweithio ar gynifer o feysydd dysgu a phrofiad â phosibl ac yn ymdrin â phob un o’r Saith Gweithred Syml. Bydd gan bob ymarferydd 4 diwrnod i baratoi, 1 diwrnod cysylltu gyda athrawon ac NTW TEAM a bydd angen 1 diwrnod pellach ar gyfer ailddrafftio. Dylid cynnig tasgau gwahaniaethol. Rhaid i’r pedwar diben fod wedi’u gwreiddio yn y meddylfryd o amgylch pob Gweithred Syml a byddwn yn rhannu cynnwys y rhain fel man cychwyn.

Ymarferwyr Cyfnod Allweddol 3

Rydym yn chwilio am dri Meddylwyr Creadigol i’w cyflwyno i Gyfnod Allweddol 3. Byddwch yn gweithio dros o leiaf ddwy feysydd dysgu a phrofiad ac yn ymdrin â phob un o’r Saith Gweithred Syml. Bydd gan bob ymarferydd 4 diwrnod i baratoi, 1 diwrnod cysylltu gyda athrawon ac NTW TEAM a bydd angen 1 diwrnod pellach ar gyfer ailddrafftio.  Dylid cynnig tasgau gwahaniaethol. Rhaid i’r pedwar diben fod wedi’u gwreiddio yn y meddylfryd o amgylch pob Gweithred Syml a byddwn yn rhannu cynnwys y rhain fel man cychwyn.

Y Chwe maes Dysgu a Phrofiad yw:

Mathemateg a Rhifedd

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Iechyd a Llesiant

Dyniaethau

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Celfyddydau Mynegiannol

Pedwar Diben

Nod y cwricwlwm yw cynorthwyo ei ddysgwyr i ddod yn:

 • dysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu bywydau
 • cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn yn eu bywyd a’u gwaith
 • dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd
 • unigolion iach, hyderus, sy’n barod i fyw bywydau llawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Ffi

Cyfradd ddyddiol o £200 y dydd. Sylwer, byddwch yn cynhyrchu cynnwys ac nid oes angen i chi fformatio’r gwaith, bydd templed i gefnogi sut i strwythuro eich meddwl. Nid yw’n ofynnol i chi greu cynlluniau gwersi, ond yn hytrach i ddatblygu gweithgareddau (ffilmiau, cyflwyniadau ac ati), adnoddau ac ysgogiadau digidol annibynnol, y gellid eu hintegreiddio mewn gwers.

Sut i wneud cais

Anfonwch lythyr eglurhaol yn nodi pam yr hoffech chi fod yn Feddyliwr Creadigol Ystorfa, gan nodi eich profiad a meysydd penodol o arbenigedd. Pa faes/feysydd o ddysgu yr ydych chi’n arbenigo ynddynt? Pa Gyfnod Allweddol y mae gennych y diddordeb mwyaf mewn gweithio arno?  Sut byddech chi’n creu modelau dysgu seiliedig ar brosiect sy’n caniatáu i ddisgyblion brofi rhyfeddod a mwynhad wrth archwilio pwnc tra’n bodloni gofynion pwnc-benodol hefyd?

O ystyried themâu Go Tell the Bees, sef ein cysylltiad â natur ac â’n gilydd, byddem hefyd yn hoffi i chi ddewis enghraifft o Weithred Syml o’r tri a restrir isod, a ddefnyddiwyd ar brosiectau blaenorol – ac o leiaf ddau faes dysgu y byddech yn anelu at eu cwmpasu, gan ganolbwyntio ar naill ai Cyfnod Allweddol 2 neu Gyfnod Allweddol 3.

Dywedwch wrthym sut y byddech yn mynd ati i ddatblygu adnodd ar gyfer y Weithred Syml honno dros fwy nag un maes dysgu gyda’r cyfnod allweddol penodol hwnnw. (Uchafswm o 500 o eiriau)

Dylech gynnwys eich CV ac anfon e-bost wedi’i gyfeirio at Naomi Chiffi i team@nationaltheatrewales.org. Bydd angen hefyd i chi lenwi ffurflen google ar fonitro cyfle cyfartal, drwy glicio yma.

Gweithredoedd Syml –

 1. Ail-wylltio
 2. Ystyried y Sêr
 3. Dychmygwch ffordd wahanol

Dyddiad cau:

Mynegiant o ddiddordeb erbyn 5 o’gloch, dydd Gwener 31ain Gorffenaf

Cynhelir cyflweliadau dydd Mercher 5ed a dydd Iau 6ed Awst trwy Zoom.

Bydd angen i’r cynnwys ar gyfer yr adnoddau digidol fod yn barod erbyn dydd Iau 10fed  Medi.

Cyfleoedd Diweddaraf

 • Closing date: 07.08.2020
  Galwad am Athrawon – Gofod Dysgu Gweithredol Ystorfa
 • Closing date: 26.07.2020
  Bwrsarïau Artistiaid Amser = Arian
 • Closing date: 01.07.2020
  ‘It Takes a Town’: GALWAD AM GYFRANOGWYR
 • Closing date: 19.06.2020
  Cystadleuaeth Go Tell The Bees
 • Closing date: 18.05.2020
  Comisiynau Digidol Newydd
 • Closing date: 20200330
  Pennaeth Datblygu – Cyfnod Mamolaeth
 • Closing date: 11.03.2020
  Cyfarwyddwr Cymunedol
 • Closing date: 29.01.2020
  Hyfforddiant Capsiynu NTW – Wedi’i archebu’n llawn
 • Closing date: 27.01.2020
  Hyrwyddwr Lleol: Hail Cremation!
 • Closing date: 11.12.2019
  Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast