NTW
Hyfforddiant am ddim i weithwyr llawrydd

Gweithwyr llawrydd theatr – rydym yn eich gweld chi – ac yn eich cefnogi.

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn gweithio ar amrywiaeth o ffyrdd y gallwn eich cefnogi. Rydym wedi cynnig cyllid ac amser i feddwl. Rydym wedi cefnogi ceisiadau grant ac rydym yn mynd ati i ymgysylltu â llu o adroddiadau ac addewidion, ac ymateb iddyn nhw, gan adolygu pryd a sut rydym yn gweithio gyda gweithwyr llawrydd i ddarparu mwy o gyfleoedd sy’n cynnig hyblygrwydd a chefnogaeth.

Yn y cyfamser, rydym yn llunio rhaglen o hyfforddiant am ddim a fydd, gobeithio, yn darparu rhai cyfleoedd gwerthfawr i loywi eich gwybodaeth, rhoi hwb i’ch creadigrwydd a’ch helpu chi i ddysgu pethau newydd, tra’ch bod yn aros am gyfleoedd cyflogaeth.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod rhagor am y pethau cyntaf y byddwn yn eu cynnig.

Oes gennych chi anghenion mynediad neu rwystrau eraill o ran mynychu hyfforddiant? Cysylltwch â ni a gadewch i ni wybod beth sydd ei angen arnoch chi ac fe wnawn ein gorau i helpu.

Cyflwyniad i ddiogelu a diogelwch plant:

Cwrs dysgu ar-lein, 3 awr

Rydym yn gallu cynnig mynediad am ddim i gwrs ar-lein Cyflwyniad i ddiogelu a diogelwch plant yr NSPCC. Wedi’i ddatblygu yn unol â deddfwriaeth gyfredol ledled y DU ac wedi’i ardystio o ran DPP, dyma gyflwyniad i ddiogelu a fydd yn eich helpu i nodi gwahanol arwyddion o gam-drin plant a sut i roi gwybod am eich pryderon.

Er mwyn manteisio ar yr hyfforddiant hwn, e-bostiwch freelancers@nationaltheatrewales.org

Bwrsariaeth Hyfforddi NTW

Rydym yn gwybod y gall costau hyfforddiant proffesiynol fod yn rwystrol, felly rydym yn gallu cynnig cronfa fach o gyllid i dalu am unrhyw beth y gallai fod ei angen arnoch i fod mewn gwell sefyllfa ar gyfer gweithio yn y diwydiant pan fydd yn ailgychwyn. Gallai hyn fod i dalu am hyfforddiant meddalwedd arbenigol, Trwydded Peiriant neu HGV, mynychu cynhadledd y diwydiant, hyfforddiant sector diwylliannol, neu unrhyw beth arall sy’n berthnasol i’ch datblygiad proffesiynol. Gallwn ariannu ffioedd a deunyddiau cwrs hyd at £1000 a rhaid cychwyn ar yr hyfforddiant erbyn diwedd mis Medi 2021.

Os hoffech wneud cais, anfonwch e-bost atom i freelancers@nationaltheatrewales.org yn cynnwys y canlynol:

 • Datganiad byr yn rhoi manylion yr hyn rydych chi am ei wneud a sut y bydd o fudd i’ch datblygiad proffesiynol.
 • Dadansoddiad o sut y bydd yr arian yr ydych yn gofyn amdano yn cael ei wario.
 • CV yn dangos eich gyrfa hyd yn hyn.
 • Datganiad o gefnogaeth gan gydweithiwr proffesiynol perthnasol.

Bydd ceisiadau yn agor ddydd Llun 8 Chwefror ac yn cau ddydd Llun 8 Mawrth, ac ar ôl hynny bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu. Gallwch wneud cais am hyd at £1000. Cyfanswm y gronfa sydd ar gael yw £6,000, a ddyrennir yn seiliedig ar sut y bydd yr hyfforddiant yn helpu ymgeiswyr i symud ymlaen neu aros yn y diwydiant, ac nid ar eich angen ariannol. Dim ond un grant y pen fydd yn cael ei ddyfarnu. Rydym am helpu cynifer o bobl â phosib, felly meddyliwch a oes angen i chi wneud cais am gost lawn yr hyfforddiant, neu ran o’r gost. Os oes arian ar gael o hyd, bydd y gronfa’n cael ei hailagor.

Os oes gennych gwestiynau am y gronfa, e-bostiwch freelancers@nationaltheatrewales.org cyn anfon eich cais.

Mae gennym ragor o sesiynau hyfforddi i ddod, ac rydym yn dal i gynllunio, felly rhowch wybod i ni os oes unrhyw beth rydych chi ar dân eisiau dysgu amdano yr ydych yn meddwl y byddai gweithwyr llawrydd eraill yn ei werthfawrogi hefyd ac fe gawn ni weld beth allwn ni ei wneud.

Yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf bydd cyfleoedd hefyd i weithio gyda ni mewn amryw o ffyrdd. Cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu cofrestrwch i’n e-restr i gael gwybod rhagor cyn gynted ag y cânt eu cyhoeddi.

Sesiynau blaenorol

Adeiladu eich gwefan eich hun

Dydd Llun 15 Chwefror, 2pm

Dangoswch eich gwaith i’r byd trwy ddysgu sut i adeiladu eich gwefan eich hun gyda Dom Farelli, y mae ei waith blaenorol gyda NTW yn cynnwys dylunio gwe ar gyfer Cardiff 1919 a thaith gerdded No Petrol for 12 Miles.

Bydd Dom yn eich tywys trwy greu gwefan sylfaenol ar Wix a WordPress – dau o’r adeiladwyr gwefannau mwyaf poblogaidd i’w defnyddio am ddim. Byddwch yn gadael y sesiwn hon gan wybod sut i roi cychwyn arni a chydag awgrymiadau ar gyfer y camau nesaf.

Yn dod yn fuan – cynnwys gwe – beth i’w gynnwys a sut i’w arddangos (manylion i’w cadarnhau)

Cyfleoedd Diweddaraf

 • Go Tell the Bees: Byddwch yn rhan o ffilm nodwedd a wnaed gyda phobl Sir Benfro, ganddyn nhw ac ar eu cyfer.
 • Closing date: 02.12.2020
  Galwad am Actorion
 • Closing date: 11.11.2020
  Ymddiriedolwyr
 • Closing date: 01.12.2020
  Cyfarwyddwr Cyswllt (Common Wealth and National Theatre Wales)
 • Closing date: 30.10.2020
  Cydlynydd Cyllid (Cyfnod Mamolaeth)
 • Closing date: 07.08.2020
  Galwad am Athrawon – Gofod Dysgu Gweithredol Ystorfa
 • Closing date: 31.07.2020
  Galwad am Ymarferwyr
 • Closing date: 26.07.2020
  Bwrsarïau Artistiaid Amser = Arian
 • Closing date: 01.07.2020
  ‘It Takes a Town’: GALWAD AM GYFRANOGWYR
 • Closing date: 19.06.2020
  Cystadleuaeth Go Tell The Bees
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast