National Theatre Wales yn rhyddhau newyddion pellach am y tymor digidol Network - National Theatre Wales

National Theatre Wales yn rhyddhau newyddion pellach am y tymor digidol Network

1 Mai 2020

 

  • National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru yn cyhoeddi’r artistiaid  theatr y tu ôl i rownd gyntaf Comisiynau Digidol Newydd Network
  • Y cyntaf o’r Darlleniadau Drama Network i’w darlledu y penwythnos hwn

 

Yn dilyn lansiad eu rhaglen Network fis diwethaf , mae National Theatre Wales (NTW), ar y cyd â Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman wedi rhyddhau newyddion pellach heddiw am y tymor digidol.

Gan gydweithio â Theatr Genedlaethol Cymru i gynhyrchu Comisiynau Digidol Newydd  Network, a’r tŷ cynhyrchu Theatr y Sherman  i ddatblygu Darlleniadau Drama  Network, nod rhaglen ddigidol newydd NTW yw creu cyfleoedd i wneuthurwyr theatr tra’n helpu cynulleidfaoedd, cymunedau ac artistiaid i ddod at ei gilydd tra byddwn ni i gyd yn cael ein cadw ar wahân.

Ar ôl ymateb hynod galonogol i’r alwad wreiddiol am gyflwyniadau, mae NTW a Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi’r tri Chomisiwn Digidol Newydd Network cyntaf. Gwahoddwyd gwneuthurwyr theatr o bob cwr o Gymru i gyflwyno ymatebion arloesol, cyffrous a dynol ar gyfer theatr ddigidol fyw yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiad ar symudiad. Mae’r artistiaid Emily Laurens, Justin Teddy Cliffe ac Eddie Ladd wedi eu dewis i arwain tymor agoriadol Network ar gyfer perfformiadau digidol newydd a gomisiynwyd.

Dywedodd Lorne Campbell, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales, “Yn dilyn ymateb ysgubol o ran ansawdd, gwreiddioldeb ac uchelgais rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein rownd gyntaf o gomisiynau digidol. Mae’n glod i amrywiaeth a dyfnder y gymuned theatr yng Nghymru fod hwn yn benderfyniad mor anodd. Yn y cylch cyntaf hwn rydym wedi dewis tri chais sydd wedi mynd i’r afael â’r syniad o waith byw mewn gofod digidol ac wedi ystyried posibilrwydd ffurf gydag arloesedd go iawn. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i weld y gwaith hwn yn cyrraedd cynulleidfaoedd dros yr wythnosau nesaf.”

Ynghyd â Chomisiynau Digidol Newydd Network, bydd y cyntaf o’r Darlleniadau Drama Network mewn cydweithreidiad â  Theatr y Sherman, yn cael ei ddarlledu y penwythnos hwn. Bydd Darlleniadau Drama Network yn arddangos talent cwmnïau a gweithwyr creadigol ledled Cymru. Caiff y ddrama gyntaf i’w cadarnhau, sef Ripples gan Tracy Harris, wedi’i chyfarwyddo gan Matthew Holmquist a’i pherfformio gan fyfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ei darlledu ddydd Sadwrn 2 Mai am 7.00pm. 

Aeth Lorne Campbell ymlaen i ddweud, “Rydym hefyd yn edrych ymlaen yn fawr at ddangos y cyntaf o’n darlleniadau drama digidol ddydd Sadwrn, gyda Ripples gan Tracy Harris. Rwyf wedi gweld rhai o’r ymarferion gwisg ac mae’n argoeli i fod yn ardderchog.”

Yn agor y tymor ar gyfer Comisiynau Digidol Newydd mae:

Emily Laurens – Dreams a little Dream for me

Mae Emily yn artist amlddisgyblaeth a fydd yn troi breuddwydion pobl yn ystod y cyfnod o gyfyngiad ar symudiad yn berfformiadau pypedwaith ynghyd â cherddoriaeth fyw a byrfyfyr. 

Justin Teddy CliffeLife Coach

Mae Justin yn wneuthurwr theatr sy’n gweithio ar draws sawl disgyblaeth ac ef yw un hanner y cwmni Tin Shed Theatre Co. Mae Life Coach yn archwiliad dychanol aml-blatfform o gurus hunanwella a thueddiadau llesiant ar-lein.

Eddie Ladd – Ynys Las 

Mae Eddie wedi bod yn berfformiwr theatr gorfforol ers dros 30 mlynedd. Bydd Eddie yn creu map dwfn o’i fferm deuluol yng nghefn gwlad gorllewin Cymru lle mae’n canfod ei hun ar hyn o bryd, yn ynysu gyda’i mam. Bydd yn archwilio hanes Maesglas, straeon, cyfweliadau, elfennau ffantasi, nodiadau daearegol a phopeth sy’n llunio’r byd bychan hwn. 

Mae NTW yn gweithio gyda’r llwyfan ffrydio Gymreig AM i gyflwyno eu gwaith i gynulleidfaoedd https://www.amam.cymru/ 

Darlleniadau Drama Network i’w darlledu:

Cafodd Ripples, gan Tracy Harris ac wedi’i chyfarwyddo gan Matthew Holmquist, ei chomisiynu’n wreiddiol fel rhan o NEW:2020, Gŵyl Ysgrifennu Newydd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a dyma fydd y ddrama gyntaf i’w chyflwyno mewn cydweithrediad â Theatr y Sherman fel rhan o’r Darlleniadau Drama Network. Am gyfnod, roedd yn edrych yn debyg na fyddai’r ddrama’n cael ei gweld gan gynulleidfaoedd wrth i’r perfformiadau yn CBCDC gael eu canslo y diwrnod cyn iddynt agor o ganlyniad i gau oherwydd pandemig COVID-19. Ar ôl cael ei diwygio a’i haddasu ar gyfer fformat ar-lein, ddydd Sadwrn bydd cast gwreiddiol y myfyrwyr actio blwyddyn olaf CBCDC yn perfformio fersiwn rhithwir o’r ddrama sy’n dilyn wyth o ddieithriaid sy’n ymuno â grŵp adsefydlu ar-lein i ailedrych ar drawma eu gorffennol a’i ail-fyw. 

Bydd NTW a Theatr y Sherman yn cyflwyno darlleniadau o ddramâu gan y cwmnïau theatr Cymreig  The Other Room, Powder House a Dirty Protest dros yr wythnosau nesaf. Cyhoeddir y dyddiadau darlledu yn fuan.

Deilliodd Network o National Theatre Wales o ymateb i effaith y cyfyngiad ar symudiad oherwydd Covid-19. Fe’i cynlluniwyd i ddarparu cyfleoedd gwaith hanfodol i’r diwydiant perfformio tra’n cysylltu, ymgysylltu a rhannu enydau gyda chynulleidfaoedd a chymunedau drwy theatr fyw ar-lein yn ystod y cyfnod hwn o ynysu cymdeithasol.

Cyflwynir Network mewn partneriaeth â  BBC Arts, BBC Cymru, Theatr y Sherman a Theatr Genedlaethol Cymru. 

Mae’r alwad ar gyfer ail rownd y comisiynau ar gyfer Comisiynau Digidol Newydd Network ar waith.  Gwahoddir artistiaid i gyflwyno eu syniadau a all weithio fel darn o theatr fyw ar-lein. Y dyddiad cau nesaf ar gyfer cyflwyniadau yw dydd Mercher 6 Mai 2020 am 4.00pm.

 I gael rhagor o wybodaeth am Network a’r cyfleoedd sydd ar gael ewch i www.nationaltheatrewales.org 

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast