Common Wealth Theatre a National Theatre Wales i gynnal Cymrawd Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood - National Theatre Wales

Common Wealth Theatre a National Theatre Wales i gynnal Cymrawd Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood

Mae rôl 12 mis Cyfarwyddwr Cyswllt yn Common Wealth a National Theatre Wales ar agor ar gyfer ceisiadau o ddydd Mawrth 20 Hydref 2020

Mae’r rhaglen wedi’i thargedu at ymgeiswyr o grwpiau economaidd-gymdeithasol isel, sydd wedi’u tangynrychioli yn sector y celfyddydau a diwylliant

Bydd Common Wealth a National Theatre Wales (NTW) yn cynnal Cymrawd Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood fel rhan o raglen i gael rhagor o bobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol isel mewn gyrfaoedd diwylliannol. Ledled y DU bydd 50 o gyfleoedd cyffrous i ddatblygu gyrfa yn y celfyddydau, gyda phob rôl yn chwarae rhan bwysig yn y sefydliad cynnal. Mae Common Wealth a NTW yn croesawu ceisiadau ar gyfer rôl Cyfarwyddwr Cyswllt, a ddyluniwyd ar gyfer rhywun sydd ar gam cynnar yn ei yrfa.

Hyd yn oed cyn i’r pandemig ddifetha rhagolygon gyrfa yn y celfyddydau, roedd y rhai o gefndiroedd dosbarth canol 2.5 gwaith yn fwy tebygol o ddod i weithio mewn galwedigaethau creadigol na’u cyfoedion dosbarth gweithiol. Mae hon yn sefyllfa nad yw wedi gwella ers i’r cofnodion ddechrau yn 2014. Mae symudedd cymdeithasol yn fater mwy yn y sector diwylliannol a’r diwydiannau creadigol ehangach nag ar draws yr economi gyfan. Mae’r diwydiannau creadigol ehangach wedi creu dros 300,000 o swyddi dros y pum mlynedd diwethaf, ac eto mae nifer y gweithwyr creadigol o gefndiroedd dosbarth gweithiol wedi cynyddu o 33,000 yn unig. Yn yr un modd ag effaith argyfwng ariannol 2008, disgwylir mai’r rheini sydd eisoes yn ei chael hi’n anodd i wneud cynnydd yn y celfyddydau fydd yn cael eu taro waethaf gan effaith covid-19.

Nod Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood yw unioni’r cydbwysedd trwy ariannu 50 o Gymrodoriaethau artistig a chreadigol blwyddyn o hyd â thâl, yn ogystal â rhaglen datblygu sefydliadol sy’n cael ei rhedeg gan people make it work i ymgorffori arferion cynhwysol ar gyfer y sefydliad cynnal, gyda thri aelod o’r tîm cynnal yn cymryd rhan, gan gynnwys aelod o’r bwrdd ac uwch weithredwr.

Dyma bedwerydd cylch y rhaglen, sydd wedi bod yn rhedeg ers dros 10 mlynedd ac sydd â 125 o gyn-fyfyrwyr hyd yn hyn, gyda llawer ohonynt wedi creu gyrfaoedd llwyddiannus. Y cylch hwn o WJCB yw’r mwyaf eto, gyda chymorth gan Raglen Trawsnewid Arweinyddiaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr, Sefydliad Garfield Weston, Art Fund, Cyngor Celfyddydau Cymru, Creative Scotland, a Sefydliad PRS.

Meddai Lilli Geissendorfer, cyfarwyddwr Jerwood Arts, “Rwy’n falch iawn bod Common Wealth a National Theatre Wales wedi’u dewis i gynnal Cymrawd Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood. Gwnaeth Common Wealth a National Theatre Wales wneud cais i fod yn rhan o’r rhaglen cyn i COVID-19 gael ei nodi, felly mae’n galonogol bod gwneud eu sefydliad yn fwy amrywiol a chynhwysol yn dal i fod yn uchel ar eu hagenda er gwaethaf yr heriau ychwanegol y maent yn eu hwynebu. Mae’n dangos y cydnerthedd a’m hysbrydolodd o bob cornel o’r sector celfyddydau a diwylliant yn ystod y misoedd diwethaf i ddod o hyd i’r nodweddion cadarnhaol yn yr amseroedd mwyaf llwm ac ymrwymo i greu sector cryfach y bydd pawb yn elwa ohono.”

Gan weithio’n agos gyda chyfarwyddwyr ac artistiaid blaen cynyrchiadau, bydd rôl y Cyfarwyddwr Cyswllt yn cefnogi creu, datblygu a darparu sioeau theatr wedi’u llwyfannu mewn adeiladau heblaw am theatrau. Ei nod yw denu rhywun a all gychwyn a datblygu ei brosiect creadigol ei hun gyda chymorth Common Wealth a NTW, yn ogystal â datblygu profiadau a sgiliau mewn cyfarwyddo, cynhyrchu ac arweinyddiaeth artistig.

Dywedodd Rhiannon White, Cyfarwyddwr Artistig Common Wealth, “Mae’n amlwg mai ychydig iawn o swyddi yn y celfyddydau sy’n mynd i bobl dosbarth gweithiol, a gyda COVID mae hyn yn teimlo’n fwy amlwg ac mae’r dyfodol yn fwy ansicr nag erioed. Mae Common Wealth a National Theatre Wales wrth eu bodd yn cynnig y rôl hon ar yr adeg bwysig hon. Rydym yn galw ar y rhai sydd â phrofiad byw o fod o gefndir economaidd-gymdeithasol is i ymuno â ni mewn swydd blwyddyn o hyd â thâl fel Cyfarwyddwr Cyswllt. Bydd y cyfle anhygoel hwn yn cael ei rannu rhwng y ddau gwmni, a bydd yn cynnwys gweithio ochr yn ochr ag artistiaid ar rai o gynyrchiadau newydd cyffrous Cymru. Mae Common Wealth and National Theatre Wales yn angerddol am ddyfodol theatr, pwy sy’n ei gwneud a phwy y mae wedi’i gwneud ar eu cyfer. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â’n Cyfarwyddwr Cyswllt newydd, ac adeiladu theatr yn y dyfodol sy’n fwy cynhwysol a chynrychioliadol o’r cymunedau rydyn ni’n gweithio gyda nhw.”

Dyluniwyd a chynhyrchwyd rhaglen Bwrsariaethau Creadigol Weston Jerwood 2020-2022 gan Jerwood Arts. Caiff ei hariannu a’i chefnogi gan Raglen Trawsnewid Arweinyddiaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr, Sefydliad Garfield Weston, Art Fund, Cyngor Celfyddydau Cymru, The National Lottery trwy Creative Scotland, Jerwood Arts a  Sefydliad PRS.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast