DATGANIAD I'R WASG CYLLID SEFYDLIAD PAUL HAMLYN - National Theatre Wales

DATGANIAD I’R WASG CYLLID SEFYDLIAD PAUL HAMLYN

RHAGLEN TEAM NATIONAL THEATRE WALES YN CAEL CYLLID O £400,000 GAN SEFYDLIAD PAUL HAMLYN

 

Dyfarnwyd cyllid o £400,000 i raglen TEAM National Theatre Wales gan Sefydliad Paul Hamlyn (PHF), un o gyllidwyr annibynnol mwyaf y DU. Bydd y grant yn cefnogi’r cyfnod nesaf o bedair blynedd o waith TEAM NTW, yn Sir Benfro a Wrecsam.

 

TEAM yw rhwydwaith byd-eang, amrywiol o bobl NTW sy’n cydweithio â’r cwmni, yn creu gwaith yn eu cymunedau, yn rhoi adborth ar waith NTW ac yn llywio ei benderfyniadau.

 

Mae PHF wedi cymeradwyo grant ‘Mwy a Gwell’ o £400,000 o’i Gronfa Mynediad i’r Celfyddydau a Chyfranogiad Ynddynt, i’w ddyrannu i TEAM NTW dros bedair blynedd.

 

Gan ganolbwyntio ar ddwy ardal yng Nghymru – Wrecsam a Sir Benfro – bydd TEAM NTW yn defnyddio’r grant a’u harbenigedd i ymgysylltu â chymunedau mewn rhaglen bwrpasol o rymuso, arweinyddiaeth, gweithgarwch creadigol ac ymgysylltiad dwys hirdymor. Yn anad dim, y bwriad yw galluogi’r cymunedau hynny i benderfynu ar eu gweithredoedd eu hunain, fel y’u pennir gan eu hanghenion a’u huchelgeisiau eu hunain.

 

Bydd yn dod i ben gyda chynhyrchiad theatr NTW ym mhob ardal, yn 2020 a 2021, wedi’u creu mewn cydweithrediad â’r gymuned.

 

Wrth gyhoeddi’r grant, dywedodd Pennaeth Cydweithrediad National Theatre Wales, Devinda De Silva: “Rwyf wrth fy modd ac yn ddiolchgar iawn i Sefydliad Paul Hamlyn am eu ffydd barhaus yn ein gwaith, gan y bydd yn sicrhau bod Cymru’n parhau i arwain y ffordd ym maes ymgysylltu â’r celfyddydau. Teimlwn fod yna frys go iawn i ddatblygu dulliau a phartneriaethau newydd a’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr, a bydd y grant hwn yn hwb mawr i’n hymdrechion.”

 

Meddai Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig a Phrif Weithredwr National Theatre Wales: “Rydym wrth ein bodd yn parhau i weithio gyda Sefydliad Paul Hamlyn er mwyn sicrhau y gall cymunedau Cymru ffynnu’n greadigol a chwarae rhan flaenllaw wrth lunio eu dyfodol eu hunain. Heb gymorth o’r fath, byddai’r gwaith pwysig hwn yn amhosibl ei gyflwyno a’i gynnal. Mae’n dangos gweledigaeth ac ymrwymiad y Sefydliad eu bod wedi dymuno cefnogi TEAM NTW a’i waith am bedair blynedd arall.”

 

Meddai Ushi Bagga, Uwch Reolwr Grantiau yn Sefydliad Paul Hamlyn: “Mae gan y celfyddydau ran bwysig i’w chwarae o ran cyfoethogi bywydau a gobeithiwn y bydd y grant hwn yn galluogi TEAM NTW i barhau i drawsnewid unigolion a chymunedau yng Nghymru. Mae cefnogaeth hirdymor PHF ar gyfer y rhaglen hon wedi helpu i dyfu a gwella ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth ein hunain o ymgysylltu â’r celfyddydau. Edrychwn ymlaen at barhau i ddysgu oddi wrth TEAM NTW dros y pedair blynedd nesaf wrth iddo fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio sy’n canolbwyntio ar roi pŵer a gallu i gymunedau yn Wrecsam a Sir Benfro.”

 

 

Nodiadau i olygyddion:

 

Dilynwch TEAM National Theatre Wales ar Twitter:

@ntwtweets

#NTWTEAM

 

Darllenwch flog Devinda de Silva ar werth cyllid hirdymor ar gyfer y rhaglen TEAM, yma: www.phf.org.uk/blog/ntw/

 

Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales.

 

nationaltheatrewales.org

 

“If you’re looking for something completely different, National Theatre Wales can be guaranteed to deliver it.” The Guardian

 

Sefydlwyd Sefydliad Paul Hamlyn gan Paul Hamlyn ym 1987. Ar achlysur ei farwolaeth yn 2001, gadawodd y rhan fwyaf o’i ystâd i’r Sefydliad, gan greu un o’r sefydliadau dyfarnu grantiau annibynnol mwyaf yn y DU. Ei genhadaeth yw helpu pobl i oresgyn anfantais a diffyg cyfle, fel y gallant wireddu eu potensial a mwynhau bywydau boddhaol a chreadigol. Mae gan PHF ddiddordeb arbennig mewn cefnogi pobl ifanc a chred gref ym mhwysigrwydd y celfyddydau.

 

www.phf.org.uk

 

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast