Datganiad i'r Wasg Egin - National Theatre Wales

Datganiad i’r Wasg Egin

Datganiad i’r Wasg
Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 14 Mawrth 2019

NATIONAL THEATRE WALES I GYNNAL EGIN – CYFNOD PRESWYL O BYTHEFNOS AR NEWID YN YR HINSAWDD AR GYFER ARTISTIAID CYMREIG A RHYNGWLADOL

Bydd National Theatre Wales, mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru a gyda chymorth gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Parc Cenedlaethol Eryri a British Council Cymru, yn cynnal cyfnod preswyl o bythefnos ar gyfer artistiaid mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd yr haf hwn. Cynhelir y cyfnod preswyl, dan yr enw Egin, 1-13 Gorffennaf 2019 yn rhannau gogleddol Parc Cenedlaethol Eryri.

Fel rhan o’i raglen Datblygu Creadigol, mae’r cwmni yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid anturus a chydweithredol Cymreig neu rai sy’n byw yng Nghymru o wahanol ddisgyblaethau artistig ac ar unrhyw gam yn eu gyrfaoedd i fynychu a chymryd rhan yn y cyfnod preswyl, ochr yn ochr ag artistiaid o ymhellach i ffwrdd.

Y gobaith yw y bydd yr holl artistiaid sy’n mynychu yn cael ysbrydoliaeth gan dirwedd leol Cymru a’i hanes cymdeithasol, a rhaglen o drafodaethau yn archwilio safbwyntiau rhyngwladol ar yr heriau amgylcheddol a wynebwn.

Wrth gyhoeddi Egin, dywedodd Pennaeth Datblygu Creadigol National Theatre Wales, Simon Coates: “Newid yn yr hinsawdd yw’r mater mwyaf brys i ni heddiw a bydd yn effeithio ar bob un ohonom a chenhedlaethau i ddod. Nawr yn fwy nag erioed mae angen y celfyddydau a diwylliant arnom i’n helpu i ymateb; i’n pryfocio a’n hysgogi drwy gynnig syniadau sy’n herio ein cysyniadau ac yn dylanwadu ar ein hymddygiad.

“Mae Egin yn anelu i wneud hynny; i roi hwb i ymatebion artistig ffres i’r pwnc, drwy greu amgylchedd lle gall artistiaid Cymreig, rhai sy’n byw yng Nghymru a rhai rhyngwladol dreulio amser gwerthfawr yn datblygu eu gwaith ac ysbrydoli ei gilydd.”

Yn ystod y cyfnod preswyl, bydd yr artistiaid yn cymryd rhan mewn:
• trafodaethau rhwng academyddion, artistiaid gwadd a meddylwyr enwog ym maes newid yn yr hinsawdd a materion cysylltiedig, gyda safbwynt lleol, cenedlaethol a rhyngwladol,
• sgyrsiau â’r gymuned leol i gael cipolwg a dealltwriaeth o’r cyd-destun penodol yma yng Nghymru, a
• datblygu a phrofi syniadau perfformio newydd mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd, gyda chymorth a hyfforddiant gan bartneriaid allweddol y prosiect.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd ar ddydd Gwener 12 Ebrill, a gellir gweld rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais yn nationaltheatrewales.org/cy/ntw-projects/egin. Mae National Theatre Wales yn gweithio gyda eu partneriaid yn British Council Cymru i ganfod a dewis yr artistiaid rhyngwladol.

Nodiadau i Olygyddion

Dilynwch Egin ar Twitter:
#ntwegin
@NTWtweets

I gael rhagor o wybodaeth am Egin, gan gynnwys sut i wneud cais am le, ewch i: nationaltheatrewales.org/cy/ntw-projects/egin

Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon