DATGANIAD I'R WASG CYHOEDDI TYMOR 2019 - National Theatre Wales

DATGANIAD I’R WASG CYHOEDDI TYMOR 2019

 

Datganiad i’r Wasg

Dyddiad rhyddhau: O DAN EMBARGO LLYM TAN GANOL DYDD ddydd Llun 10 Rhagfyr 2018

 

ED THOMAS, HIJINX A CYMRU YN FENIS YN ARWAIN TYMOR 2019 NATIONAL THEATRE WALES

 

  • Mae Ed Thomas, un o awduron mwyaf blaenllaw Cymru, yn dychwelyd i’r llwyfan gyda drama newydd wedi’i chyd-gynhyrchu â’r Royal Court Theatre
  • Bydd NTW yn gweithio â’r cwmni theatr Cymreig arloesol Hijinx a phedwar artist Cymreig neu sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ar gynhyrchiad gwreiddiol yn nodi 50 mlynedd ers y tro cyntaf i ddyn lanio ar y lleuad
  • Bydd trydedd rhan The Storm Cycle – cyfres epig o gynyrchiadau wedi’u creu gan Mike Brookes – yn cael ei llwyfannu yn y cyfnod yn arwain at ymadawiad arfaethedig y DU o’r UE
  • Mewn prosiect rhyngwladol newydd mawr, bydd yr artist Cymreig Sean Edwards yn creu drama radio wedi’i gyd-gynhyrchu gan NTW ar gyfer Cymru yn Fenis 2019, i’w chyflwyno yn ystod y Venice Biennale
  • Bydd pedwar o gynyrchiadau NHS70 y cwmni yn teithio Cymru, y DU a thu hwnt
  • A bydd gwaith Cydweithio a Datblygiad Creadigol enwog y cwmni gyda chymunedau ac artistiaid yn datblygu ledled Cymru

 

Bydd tymor 2019 National Theatre Wales yn cael ei arwain gan bedwar cynhyrchiad newydd, gyda phob un yn cael ei wneud gydag artistiaid arobryn Cymreig a rhai sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.

 

Wrth gyhoeddi’r tymor, dywedodd Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales: “Yr wyf yn falch iawn o gyhoeddi ein tymor 2019, sy’n dwyn ynghyd ac yn dathlu gwaith rhai o artistiaid, gwneuthurwyr theatr a chwmnïau gorau Cymru, yn perfformio i gynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt.

 

“Mae’r cynyrchiadau yn 2019 yn cynnwys straeon am obaith, gwydnwch ac anturiaethau llawn dychymyg, gweithiau newydd sbon, teithiau sylweddol a chydweithio rhyngwladol.

 

“Rwy’n llawn cyffro ynghylch dyfnder ac amrywiaeth y gwaith sy’n archwilio themâu gwirionedd a chanfyddiad. O straeon am fywyd gwledig Cymru i archwilio’r gofod, o fydoedd dyfrllyd, synhwyraidd i ryddid personol a’r hawl i ddewis eich dyfodol, mae’r tymor yn adlewyrchu’r cwestiynau niferus sy’n wynebu pob un ohonom, yn lleol ac yn fyd-eang.

 

“Ochr yn ochr â’r cynyrchiadau, bydd NTW yn parhau â’i sylfaen gadarn o gefnogaeth ar gyfer artistiaid a chymunedau Cymreig drwy ei raglenni Cydweithredu a Datblygiad Creadigol. Mae’n dymor gorlawn, ac mae gwahoddiad i bawb.”

 

Bydd On Bear Ridge – sy’n dangos yr awdur Ed Thomas yn dychwelyd i’r llwyfan ar ôl 15 mlynedd – yn ddrama lwyfan wedi’i ysbrydoli gan bentref ei blentyndod – a’i atgofion annelwig ohono.

 

Am y tro cyntaf, bydd NTW yn cydweithio gyda’r cwmni theatr arloesol Hijinx, ynghyd â’r cyfarwyddwyr Kully Thiarai a Ben Pettitt-Wade a’r artistiaid Seiriol Davies a Tim Rhys Evans i greu Mission Control. Gyda chast proffesiynol a chymunedol o gannoedd, mi fydd y sioe gwreiddiol yma’n archwilio y fytholeg anniwall sydd wedi bodoli erioed o gwmpas y tro cyntaf i ddyn lanio ar y lleuad.

 

Bydd Mike Brookes yn cyfarwyddo Together and Alone, y rhan ddiweddaraf o The Storm Cycle, sy’n archwilio themâu gwirionedd a thystiolaeth. Bydd y trydydd cynhyrchiad hwn yn y gyfres yn defnyddio perfformiadau testun a’r gair llafar i ystyried ansicrwydd cymdeithasol a gwleidyddol diweddar Cymru – wrth i ni symyd tuag at ymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd.

 

Ac mewn cywaith rhyngwladol gyda Chymru yn Fenis 2019 ar gyfer y Venice Biennale, bydd yr artist Sean Edwards yn creu drama radio newydd, gan archwilio gwerth bod y fersiwn mwyaf gonest ohonoch chi’ch hun. Bydd NTW yn cyd-gynhyrchu’r ddrama i’w ddarlledu’n fyw i’w arddangosfa yn Fenis, a fydd yn symud yn ddiweddarach i Wrecsam.

 

At hynny, bydd pedwar cynhyrchiad o dymor NHS70 NTW yn teithio i theatrau a chanolfannau celfyddydol ar hyd a lled Cymru, a thu hwnt. Mae’r rhain yn cynnwys tair o fonologau’r ŵyl; Cotton Fingers, Peggy’s Song a The Stick Maker Tales, a bydd Splish Splash, cynhyrchiad aml-synhwyraidd, tanddwr ar gyfer pobl ifanc a wnaed gan Oily Cart yn teithio ysgolion arbennig yng Nghymru a Lloegr.

 

Bydd y tymor yn dechrau gyda digwyddiad agored. Mae National Theatre Wales yn gwahodd pawb sydd wedi’u hymroi i’r theatr yng Nghymru i gymryd rhan mewn sgwrs fawr, greadigol am ei dyfodol, a rôl NTW yn y dyfodol hwnnw. Wrth i’r cwmni ddynesu at ei 10fed flwyddyn, maent yn trafod yn drylwyr ac yn ystyrlon gydag artistiaid y mae theatr eu cenedl yn bwysig iawn iddynt. Ymunwch â NTW ddydd Sul 3 Mawrth 2019, yng Nghaerdydd, wrth iddynt achub ar y cyfle i ehangu’r sgwrs honno a thaflu’r drysar ar agor. Beth yw eich breuddwyd ar gyfer theatr yng Nghymru yn y degawd nesaf? Beth sydd ei angen ar artistiaid a chynulleidfaoedd nawr ac yn y blynyddoedd i ddod? Sut y gall pob un ohonom chwarae ein rhan? Bydd hwn yn ddigwyddiad agored a rhad ac am ddim, gyda chroeso cynnes i bawb.

 

Hefyd yn 2019, bydd NTW – mewn partneriaeth â BBC Cymru a gyda BBC Writersroom – yn enwi Artist Preswyl cyntaf Cymru. Nod y wobr flynyddol hon, a chafodd ei chyhoeddi ym mis Tachwedd, yw datblygu a chefnogi ysgrifennu newydd Cymreig. A bydd gwaith Cydweithio a Datblygiad Creadigol y cwmni yn bwrw ymlaen, gyda phrosiectau parhaus yn cynnwys:

 

  • The Agency, rhaglen entrepreneuriaeth greadigol i bobl 15-25 oed yng Nghymru;
  • prosiect pedair blynedd yn Sir Benfro a Wrecsam, a gefnogir gan Sefydliad Paul Hamlyn, y bydd yn arwain at gynyrchiadau yn 2020 a 2021; a
  • chwe llinyn o waith Datblygiad Creadigol – y nifer mwyaf y mae’r cwmni erioed wedi ymgymryd â nhw.

 

Gan edrych ymlaen ymhellach, bydd tymor 2020 National Theatre Wales, y mae sawl drama Gymreig newydd eisoes wedi’u comisiynu ar ei gyfer, yn dathlu 10fed pen-blwydd y cwmni. Cyhoeddwyd galwad ym mis Tachwedd ar gyfer artistiaid benywaidd Cymreig i gyflwyno syniadau ar gyfer gwaith newydd mawr i fod yn rhan o dymor 2020, mewn prosiect o’r enw Radical Creatures.

 

Meddai Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru: “Mae lansio’r rhaglen hon yn cadarnhau cred National Theatre Wales ym mhwysigrwydd gweithio gyda thalent orau Cymru. Mae gweld yr awdur Ed Thomas yn dychwelyd i’r llwyfan Cymreig yn cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â Hijinx hynod ddyfeisgar a’u tîm gwych o actorion niwro-wahanol a rhai ag anableddau dysgu yn ein hatgoffa o ystod ac amrywiaeth prosiectau cydweithredol National Theatre Wales.

 

“Ond mae hon yn rhaglen sydd hefyd â gweithgarwch cymunedol, lleol yn ganolog iddi. Felly p’un a yn hyrwyddo artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru neu fuddsoddi mewn datblygu cenhedlaeth newydd o weithwyr proffesiynol creadigol, gallwn weld ymrwymiad parhaus National Theatre Wales i ddathlu cryfder a bywiogrwydd theatr yng Nghymru.”

 

Cyhoeddir manylion pellach am dymor 2019 – a bydd tocynnau ar werth – yn y flwyddyn newydd.

 

 

ON BEAR RIDGE
National Theatre Wales a’r Royal Court Theatre
Ysgrifennwyd gan Ed Thomas

 

Medi-Hydref 2019

Theatr Sherman, Caerdydd

gyda rhagor o ddyddiadau i ddilyn yn Royal Court Theatre, Llundain

 

Mae Ed Thomas, un o brif ddramodwyr Cymru a chyd-grëwr y gyfres deledu boblogaidd Hinterland/Y Gwyll, yn dychwelyd i’r llwyfan gyda’r ddrama newydd sbon hon.

 

“We’d offer you our whiskey, but we drank it all yesterday”

 

Gaeaf ar Bear Ridge

Tyddyn simsan yn gwerthu cig, yn gwerthu petrol

Does neb yn galw, a does neb yn gwybod pam

Does neb yn gwybod dim

Mae’r pentref isod yn dawel

 

Mae drylliau yn anelu at yr awyrennau ymladd sy’n hedfan yn isel sy’n sgrechian ar draws awyr y nos

Ond does neb yn gwybod ar ba ochr y maen nhw

 

Wrth i’r eira gwympo, mae’r rheiny sydd ar ôl yn aros…

 

Bydd y ddrama yn rhan o drioleg o waith personol iawn. Yn ogystal â’r drioleg, mae NTW yn gweithio gyda’r Royal Court ar gyfres o gyfleoedd parhaus i awduron ac artistiaid yng Nghymru o amgylch y cynhyrchiad o On Bear Ridge. Cyhoeddir rhagor o fanylion am rhein, a’r drioleg, yn y flwyddyn newydd.

 

Mae Ed Thomas yn ddramodydd, cyfarwyddwr, awdur sgrin a chynhyrchydd y mae ei waith wedi’i gyfieithu i fwy na 10 iaith, wedi teithio’n rhyngwladol ac wedi ennill mwy na 90 o enwebiadau a gwobrau gan gynnwys BAFTA, Gŵyl Ffilm Efrog Newydd a Golden Nymph Monte Carlo. Mae ei ddramâu yn cynnwys House Of America, East From The Gantry, Song From A Forgotten City a Stone City Blue. Ar gyfer NTW fe addasodd Mother Courage and Her Children gan Bertolt Brecht (2015) a’i gynhyrchiad diwethaf yn y Royal Court oedd Gas Station Angel (1998). Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Creadigol ac yn Sylfaenydd y cwmni cynhyrchu ffilm a theledu Fiction Factory. Mae ei gredydau yn cynnwys Satellite City, A Mind To Kill, Silent Village, Cwmgiedd/Colombia, China, Caerdydd, Dal Yma:Nawr, Pen Talar ac yn fwyaf diweddar y gyfres dditectif Y Gwyll i S4C/BBC/Netflix a ddosbarthwyd i dros 80 o wledydd gan ALL3Media.

 

The Royal Court Theatre yw theatr yr awduron. Mae’n rym blaenllaw mewn theatr y byd ar gyfer meithrin awduron yn weithredol – rhai anhysbys, rhai sy’n dod i’r amlwg a rhai sefydledig. Drwy’r awduron, mae’r Royal Court ar flaen y gad o ran creu theatr aflonydd, effro, a phryfoclyd ynglŷn â nawr. Rydym yn agor ein drysau i’r lleisiau nas clywyd a’r meddylwyr rhydd y maent, drwy eu hysgrifennu, yn newid ein ffordd o weld. Mae dros 120,000 o bobl yn ymweld â’r Royal Court yn Sloane Square, Llundain, bob blwyddyn ac mae miloedd yn rhagor yn gweld ein gwaith mewn mannau eraill drwy berfformiadau yn y West End ac Efrog Newydd, teithiau yn y DU ac yn rhyngwladol, llwyfannau digidol, ein cyfnodau preswyl ar draws Llundain, a’n gwaith safle-benodol. Drwy ein holl waith rydym yn ymdrechu i ysbrydoli cynulleidfaoedd a dylanwadu ar awduron y dyfodol gyda syniadau radical a thrafodaeth herfeiddiol. Mae gweithgarwch datblygu helaeth y Royal Court yn cwmpasu amrywiaeth eang o awduron ac artistiaid ac yn cynnwys rhaglen barhaus o ymlyniadau awduron, darlleniadau, gweithdai a grwpiau ysgrifennu dramâu. Mae ugain mlynedd o waith arloesol yr Adran Ryngwladol ledled y byd yn golygu bod gan y Royal Court berthynas gydag awduron ar bob cyfandir.

Yn ystod y trigain mlynedd diwethaf, dechreuodd John Osborne, Beckett, Arnold Wesker, Ann Jellicoe, Howard Brenton, David Hare a llawer rhagor eu gyrfaoedd yn y Court. Mae llawer o bobl eraill, yn cynnwys Caryl Churchill, Athol Fugard, Mark Ravenhill, Simon Stephens, debbie tucker green a Sarah Kane wedi dilyn. Yn fwy diweddar, mae’r theatr wedi meithrin awduron newydd megis EV Crowe, Rachel De-lahay, Lucy Kirkwood, Cordelia Lynn, Nathanial Martello-White, Alistair McDowall, Gary Owen, Nick Payne, Tim Price, a Penelope Skinner ac wedi cynhyrchu llawer o ddramâu eiconig yn cynnwys Posh gan Laura Wade, gwaith Jez Butterworth, Jerusalem, a Hangmen gan Martin McDonagh. Mae dramâu’r Royal Court o bob degawd bellach yn cael eu perfformio ar lwyfannau a’u haddysgu mewn dosbarthiadau a phrifysgolion ledled y byd. Oherwydd yr ymrwymiad hwn i’r awdur, credwn nad oes unrhyw theatr yn y byd yn fwy pwysig na’r Royal Court.

 

 

 

MISSION CONTROL

Hijinx a National Theatre Wales

Cyfarwyddwyd gan Kully Thiarai & Ben Pettitt-Wade, a’i greu gyda Seiriol Davies a Tim Rhys-Evans gyda Aloud

 

Tachwedd 2019

Caerdydd

 

Hanner canrif ar ôl i ddyn lanio ar y lleuad am y tro cyntaf, mae Mission Control yn archwilio ochr dywyll y lleuad. Wedi’i berfformio gan gast yn cynnwys actorion proffesiynol, niwro-amrywiol a rhai ag anableddau dysgu, yn ogystal ag aelodau o gorau Aloud, bydd y wledd weledol ymdrochol hon yn ail-greu’r awyrgylch o ofn, paranoia ac optimistiaeth a arweiniodd at ddau bŵer mawr yn credu mai nhw ddylai fod gyntaf i roi dyn ar y lleuad. Cynhyrchiad newydd yn archwilio natur gwirionedd, propaganda, ysbïo, dylanwadu ar bobl ac angenrheidrwydd chwedlau a’u grym achubol.

 

Mae Kully Thiarai wedi gweithio yn y celfyddydau perfformio ers blynyddoedd lawer fel gwneuthurwr theatr, cyfarwyddwr artistig ac ymgynghorydd celfyddydau. Roedd ei gyrfa gynnar mewn ysgrifennu newydd gyda chwmnïau teithiol cenedlaethol fel Red Ladder Theatre Company a Major Road, ill dau yn swydd Efrog. Ers hynny mae wedi arwain nifer o sefydliadau a chwmnïau gan gynnwys bod yn Gyfarwyddwr Artistig Contact Theatre, Manceinion, Leicester Haymarket Theatre, heatre Writing Partnership a Red Ladder Theatre Company; yn comisiynu, cynhyrchu a chyfarwyddo gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae hi wedi creu ystod amrywiol o waith sy’n cwmpasu cymunedau, diwylliannau ac arddulliau perfformio; mae wedi cyfarwyddo gweithiau epig ar raddfa fawr, dramâu newydd a gwneud gwaith mewn mannau nad ydynt yn theatrau. Cyn ymuno â National Theatre Wales fel cyfarwyddwr artistig ym mis Mai 2016 hi oedd cyfarwyddwr sefydlu Cast – lleoliad perfformio £22 miliwn newydd sy’n ystafell fyw ddiwylliannol ar gyfer y dref; lle i berfformio, cymryd rhan a phryfocio. Mae ei gwaith ar gyfer National Theatre Wales yn cynnwys Sisters (National Theatre Wales/Junoon), The Stick Maker Tales a Tide Whisperer. Mae Kully yn Gymrawd Theatr Clore; yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau ac yn Ymddiriedolwr Gŵyl Ryngwladol Manceinion.

 

Ben Pettitt-Wade yw cyfarwyddwr artistig Hijinx. Mae wedi bod gyda’r cwmni ers 12 mlynedd mewn rolau amrywiol. Mae wedi dyfeisio a chyfarwyddo nifer o gynyrchiadau ar gyfer y cwmni, gan gynnwys Snoutology for Beginners, Snooks Brothers Bank, Snooks Brothers Aquatic a sioe boblogaidd y cwmni yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2016 Meet Fred, sydd bellach wedi’i chyfieithu i naw iaith, wedi teithio ledled Ewrop, i’r Unol Daleithiau, Tsieina a Corea ac mae’r galw amdani yn parhau yn uchel. Cyrhaeddodd ei gynhyrchiad mwyaf diweddar, The Flop, y rhestr fer ar gyfer Gwobr Total Theatre yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2018. Ef yw un o brif gyfarwyddwyr y DU sy’n arbenigo mewn creu perfformiadau sy’n cynnwys artistiaid ag anabledd dysgu.

 

Daw Seiriol Davies o Ynys Môn. Cafodd ei hyfforddiant yn Ysgol Celfyddydau Perfformio Ryngwladol Llundain, ac mae’n berfformiwr, yn awdur ac yn gyfansoddwr. Mae wedi gwneud sioeau gyda chwmnïau yn cynnwys Punchdrunk, Gideon Reeling, Underbling & Vow, One Tenth Human and Caroline Horton & Co. Ei sioe gerdd gyntaf, How to Win Against History oedd y sioe gafodd yr adolygiadau gorau yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2016, ac roedd wedi’i gwerthu allan yno yn ystod y flwyddyn honno ac yn 2017. Yna teithiodd o gwmpas y DU a symud i’r Young Vic yn Llundain. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ddilyniant, o’r enw Milky Peaks. Mae ei waith diweddar arall yn cynnwys Effigies of Wickedness gydag Opera Cenedlaethol Lloegr a The Gate, a The Greatest Wealth yn The Old Vic. Mae ei wobrau yn cynnwys: Gwobr Ymddiriedolaeth Theatr Samuel Beckett Rhydychen, Gwobr The Stage am Ragoriaeth mewn Actio a Gwobr Arbennig y Beirniaid yn Cân i Gymru.

 

Mae Tim Rhys-Evans MBE o Dredegar Newydd yn ne Cymru yn arweinydd corau, trefnydd, cyfansoddwr a chyflwynydd teledu poblogaidd. Ar ôl gweithio’n helaeth mewn opera a theatr gerddorol, creodd y grŵp Only Men Aloud, ensemble lleisiol gwrywaidd Cymreig y mae ei uchafbwyntiau wedi cynnwys ennill Last Choir Standing y BBC, ennill albwm y flwyddyn yng ngwobrau Classical Brit, canu yn seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012 a recordio a pherfformio’n rhyngwladol. Mae Tim yn credu’n angerddol mewn grym trawsnewidiol cerddoriaeth ac y dylai pawb gael cyfle i gymryd rhan yn y celfyddydau. I’r perwyl hwn, sefydlodd The Aloud Charity sy’n rhedeg y corau Only Boys Aloud ac Only Kids Aloud. Â’r nodau a rennir o adfywio’r traddodiad côr meibion Cymreig, a dod â newid gwirioneddol i fywydau pobl ifanc o ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol, mae’r mentrau hyn wedi gwella bywydau miloedd o blant o rai o’r cymunedau tlotaf yng Nghymru. Mae Tim hefyd yn eiriolwr llafar ar gyfer materion iechyd meddwl ac enillodd ei raglen ddogfen Tim Rhys-Evans – All In The Mind wobr BAFTA Cymru yn dilyn ei darllediad rhwydwaith ar BBC Un.

 

Hijinx yw un o’r cwmnïau theatr cynhwysol mwyaf a mwyaf llwyddiannus yn y byd. Maent bob amser yn castio actorion proffesiynol, niwro-wahanol a rhai ag anableddau dysgu yn eu sioeau. Mae gallu’r perfformwyr talentog diymdrech hyn wrth wraidd pob sioe y maent yn ei gynhyrchu, gan greu gwaith sy’n gwbl wefreiddiol, yn llawn syndod ac yn herfeiddiol. Mae Hijinx yn hyfforddi eu hactorion mewn pum Academi ledled Cymru, yn canfod gwaith chwarae rôl ac actio iddynt yn y diwydiannau sgrîn, yn rhedeg rhaglen cyfranogiad bellgyrhaeddol ac yn ddiweddar maent wedi lansio llinyn ffilm newydd. Mae galw mawr am gynyrchiadau a phrosiectau arobryn y cwmni ac maent yn teithio ar draws Ewrop, Gogledd America, Dwyrain Asia ac Affrica.

 

Mae Aloud yn ceisio cyflwyno grym canu corawl i bob cenhedlaeth newydd o bobl ifanc ledled Cymru. Drwy’r gweithgarwch hwn, ein nod yw hybu hunan-gred a hunanhyder, annog dyheadau, meithrin sgiliau a datblygu synnwyr o gymuned. Credwn fod Aloud yn gwneud cyfraniad unigryw i gynnal ac adfywio tirwedd ddiwylliannol Cymru ac annog cynulleidfaoedd ledled Cymru a’r byd i ymwneud o’r newydd â thraddodiad rhyfeddol Cymru o ganu corawl sy’n sylfaen i’n bodolaeth. Sefydlwyd Aloud ar ffurf elusen yn 2012 i weinyddu nifer o brosiectau corawl a oedd eisoes ar y gweill ledled y wlad. Mae’r elusen bellach yn cynnal gweithgareddau drwy dair prif ffrwd: Only Kids Aloud, Only Boys Aloud ac Academi Only Boys Aloud.

 

 

 

STORM.3: TOGETHER AND ALONE

RHAN O’R STORM CYCLE

National Theatre Wales

Crëwyd gan Mike Brookes

 

Mawrth 2019

Casnewydd

 

Yn nhrydedd rhan The Storm Cycle, mae’r gwneuthurwr theatr Mike Brookes

yn archwilio rhai o’r honiadau, emosiynau a chwestiynau sydd wedi bod ynghlwm wrth aflonyddwch cymdeithasol a gwleidyddol Cymru yn ddiweddar – ac yr ymddengys sydd wedi bod yn ein gwthio ni, yn ogystal â llawer o Ewrop a’r Unol Daleithiau, tuag at ddadleuon ynghylch pwy ydym ‘ni’, a sut yr ydym yn arddel ac yn amddiffyn ‘ein hunain’. Bydd yn cael ei wneud a’i berfformio yn yr wythnosau cyn ymadawiad arfaethedig y DU o’r UE.

 

Mi fydd STORM.3: Together and Alone yn cynnwys testun wedi’i ysbrydoli gan The Ethics of Ambiguity, casgliad rhyfeddol o draethodau a ysgrifennwyd gan Simone de Beauvoir yng nghanol y digalondid a’r optimistiaeth a ddilynodd yr Ail Ryfel Byd, ar enedigaeth yr Ewrop yr ydym bellach yn byw ynddi.

 

Bydd cynulleidfaoedd yn cael gwahoddiad i gyfarfod a sgwrsio gyda’r perfformwyr mewn cynhyrchiad ymdrochol a fydd yn cynnig lle i ailystyried ac i fyfyrio ar ein hysgogiadau a’r dewisiadau personol, a phwy a sut y gallem ddymuno bod, yn ein gobeithion a’n pryderon ar gyfer y dyfodol.

 

Mae The Storm Cycle yn gyfres o gynyrchiadau a ddyfeisiwyd ac a gyfarwyddwyd gan Mike Brookes (gyda Mike Pearson, ar gyfer y ddwy ran gyntaf). Mae’r gweithiau amlgyfrwng hyn yn cael eu gwneud a’u perfformio mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, ar amrywiaeth o raddfeydd a meintiau, ac yn archwilio dwy thema allweddol; gwirionedd a thystiolaeth.

 

Mae Mike Brookes yn artist, cyfarwyddwr a dylunydd arobryn, y mae ei waith bob amser wedi pontio cyfryngau. Cyd-sefydlodd y gyweithfa berfformio Pearson/Brookes ym 1997, gan ganolbwyntio ar waith perfformio rhyng-gyfryngol mewn lleoliad, ac yn fwyaf diweddar bu’n cyd-greu cyfres o weithiau o fri ar raddfa fawr mewn cydweithrediad â NTW – yn cynnwys The Persians, Coriolan/us ac Iliad. Mae ei waith wedi’i gomisiynu a’i gyflwyno’n eang ar draws Ewrop, Asia, Awstralasia, De America ac UDA, dros dri degawd o wneud theatr arloesol ac ymdrochol.

 

 

DRAMA RADIO (HEB DEITL)

Cynhyrchiad newydd gan yr artist Sean Edwards, mewn partneriaeth â Tŷ Pawb, Wrecsam ar gyfer Cymru yn Fenis 2019

 

Mai-Tachwedd 2019

Fenis, yr Eidal

Tachwedd 2019

Caerdydd a Wrecsam

 

Bydd y gwaith newydd hwn yn ddrama radio arbrofol, a bydd yn elfen allweddol o gyflwyniad unigol Edwards ar gyfer Cymru yn Fenis 2019, a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i arwain gan Tŷ Pawb, Wrecsam.

 

Mae’r ddrama yn ymchwiliad barddonol i le, hanes cymdeithasol a dosbarth, wedi’i gydblethu â hanes personol yr artist. Bydd y sgript ar ffurf cywaith o destun a ddarganfyddir a lleisiau go iawn. Gyrrir y penderfyniad i ddefnyddio hunangofiant gan gred Edwards y gallwch greu fwy o gysylltiad gyda’r gynulleidfa drwy gynnwys y ‘fersiwn fwyaf gonest’ ohonoch chi’ch hun. Drwy’r gwaith, mae Edwards yn bwriadu cipio a throsi cyflwr o ‘beidio â disgwyl gormod’ – ymadrodd y mae’n ei ddefnyddio i ddarlunio ffordd o fyw sy’n adnabyddus i gyfran enfawr o’r boblogaeth yng Nghymru – ffordd o wneud y tro a goroesi. Cyhoeddir manylion pellach yn y flwyddyn newydd.

 

Hyfforddodd Sean Edwards (a anwyd yng Nghaerdydd yn 1980) yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, gan ennill BA (Anrh) yn 2003, ac yn Ysgol Celfyddyd Gain Slade, gan ennill MA yn 2005. Er ei fod yn gweithio ar draws gwrthrychau, ffilm, fideo, ffotograffau, llyfrau a pherfformio, mae Edwards yn fwyaf enwog am ei ymchwiliad i botensial cerfluniol pethau bob dydd. Mae’n aml yn defnyddio olion o weithgareddau blaenorol fel sbardun, ac mae ei ymholiadau gwasgarog a barddonol yn cydblethu manylion bywgraffiadol gyda hanes cymdeithasol a diwylliannol ehangach. Yn 2014 dyfarnwyd iddo’r fedal aur am Gelfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac ar hyn o bryd mae’n datblygu gweithiau celf cyhoeddus parhaol gyda Future City, Caergrawnt a Studio Response, Caerdydd. Ar hyn o bryd mae’n ddarlithydd mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Cedwir ei waith mewn nifer o gasgliadau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys Casgliad Cyngor y Celfyddydau.

 

Y Venice Biennale yw’r arddangosfa celfyddydau gweledol fwyaf ac uchaf ei bri yn y byd. Mae Cymru yn Fenis/Wales in Venice wedi’i gomisiynu a’i reoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chefnogaeth a chydweithrediad gan Lywodraeth Cymru a’r Cyngor Prydeinig, ac mae wedi cynrychioli’r gwaith gorau o ran celf gyfoes o Gymru yn Fenis ers 2003.

 

Mae Tŷ Pawb yn adnodd diwylliannol cymunedol, gan ddwyn ynghyd celfyddydau a marchnadoedd o fewn yr un ôl troed. Mae’r cydfodoli hyn yn dathlu pwysigrwydd marchnadoedd o fewn treftadaeth a hunaniaeth ddiwylliannol Wrecsam. Mae’r datblygiad yn ofod newydd ar gyfer deialog ar bynciau yn cynnwys materion cymdeithasol a dinesig, yr amgylchedd, iechyd, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd ac addysg. Mae Tŷ Pawb yn cyflwyno rhaglen gyfoes o arddangosfeydd croesawgar a chynhwysol, prosiectau sy’n cynnwys y gymdeithas a pherfformiadau byw. Mae’r rhaglen yn pwysleisio sgiliau a chrefft, gan weithio gydag artistiaid sefydledig a newydd o bob cefndir.

 

 

 

Cynyrchiadau teithiol, ychwanegol a berfformwyd yn wreiddiol fel rhan o ŵyl NHS70 National Theatre Wales ym mis Gorffennaf 2018:

 

SPLISH SPLASH

National Theatre Wales ac Oily Cart

Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan Tim Webb

Mawrth 2019

Yn teithio i ysgolion arbennig yng Nghymru a Lloegr

 

Cynhyrchiad teithiol aml-synhwyraidd, tanddwr ar gyfer pobl ifanc 3-19 oed ar daith i ysgolion arbennig ledled Cymru a Lloegr – mae Splish Splash yn wlad ryfeddol ddyfrllyd, yn ofod hudol lle caiff pob synnwyr ei syfrdanu. Daw’r cynhyrchiad arloesol hwn mewn tair fersiwn: un ar gyfer y rhai sydd ag anableddau dysgu dwys a lluosog, un arall ar gyfer y rhai ar y sbectrwm awtistiaeth, a thrydedd ar gyfer y rhai dall a byddar.

 

 

 

 

THE STICK MAKER TALES

Ysgrifennwyd gan Peter Cox

Cyfarwyddwyd gan Kully Thiarai

 

Ebrill-Mai 2019

Teithio drwy Gymru

 

Efallai bod y bugail Geth Roberts mewn gwth o oedran, ond mae’n dal i fyw ar ei ben ei hun, yn uchel i fyny yng Nghwm Elan. Yn storïwr cynhenid, mae wedi treulio ei oes gyfan yn gweithio ar ei fferm wyllt a gwyntog. Ond bellach mae Geth yn wynebu ei her fwyaf: mae ei olwg yn methu ac os na all weld, ni fydd yn gallu gweithio ar y fferm.

 

Mae sioe un dyn Peter Cox yn deyrnged galonogol i gymunedau ffermio mynydd ledled Cymru.

 

 

COTTON FINGERS

Ysgrifennwyd gan Rachel Trezise

Cyfarwyddwyd gan Julia Thomas

 

Mai-Mehefin 2019

Belfast & Derry, Gogledd Iwerddon

Dulyn & Bray, Gweriniaeth Iwerddon

& Theatr Sherman, Caerdydd

 

Mae Aoife yn llwglyd ac mae angen rhywbeth i’w wneud.

Mae Cillian yn gwneud brechdan gaws wedi’i thostio wych.

Wrth i ddiflastod a newyn Aoife gael eu bodloni gan hanner awr yng ngwely Cilian, mae ei bywyd yn newid am byth.

Wrth i aflonyddwch cymdeithasol a gwleidyddol afael yn y wlad y mae hi’n ei charu, a all Aoife ailgydio mewn rheolaeth dros ei dyfodol?

 

Wedi’i ysgrifennu gan yr ysgrifennwr arobryn Rachel Trezise ar adeg y refferendwm hanesyddol ar yr 8fed diwygiad yn Iwerddon, mae Cotton Fingers yn ein harwain ar daith o Belfast i Gymru.

 

 

PEGGY’S SONG

Ysgrifennwyd gan Katherine Chandler

Cyfarwyddwyd gan Phil Clark

 

Medi-Hydref 2019

Teithio de Cymru

 

Mae’n noson geisiadau ar radio ysbyty St Bevan ac mae sioe y DJ Danny Walkman ar ei hanterth. Efallai bod ei jôcs a’i gasgliad o recordiau yn ofnadwy, ond o dan y cyfan mae calon fawr, tristwch tawel a gofal gwirioneddol tuag at bobl. Ar ôl ei sioe, mae Danny yn dod ar draws Peggy yn yr ardd gobaith. Yn gymeriad tanllyd sy’n hoffi dweud ei dweud, mae Peggy wedi bod yn cysgu ar y stryd ers blynyddoedd ac nid oes ofn arni leisio’i barn. Does dim ganddynt yn gyffredin wrth gwrs. Ar wahân i gerddoriaeth. Mae pawb yn hoffi cerddoriaeth, ond ydyn nhw? Mae gan bawb gân, ac os oes un peth y mae Danny Walkman yn ei wneud yn dda, cael pobl i ddweud wrtho beth yw eu cân yw hynny.

 

Darn comig o ysgrifennu Cymreig, mae Peggy’s Song yn sioe un dyn, ysgafn am DJ radio ysbyty sydd yn talu teyrnged i’r gwirfoddolwyr sy’n rhoi eu hamser i’r GIG.

 

 

Nodiadau i Olygyddion

Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast