NATIONAL THEATRE WALES YN CYHOEDDI HEDDIW PENODIAD LORNE CAMPBELL I RÔL CYFARWYDDWR ARTISTIG - National Theatre Wales

NATIONAL THEATRE WALES YN CYHOEDDI HEDDIW PENODIAD LORNE CAMPBELL I RÔL CYFARWYDDWR ARTISTIG

  • NATIONAL THEATRE WALES YN CYHOEDDI HEDDIW PENODIAD LORNE CAMPBELL I RÔL CYFARWYDDWR ARTISTIG
  • AR HYN O BRYD YN GYFARWYDDWR ARTISTIG NORTHERN STAGE, BYDD CAMPBELL YN YMGYMRYD Â’I RÔL NEWYDD YN YSTOD GWANWYN 2020

Heddiw, cyhoeddodd Clive Jones, Cadeirydd NTW, fod Cyfarwyddwr Artistig newydd wedi’i benodi i olynu Kully Thiarai. Bydd Lorne Campbell, sydd ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Artistig Northern Stage, yn ymgymryd â’r rôl yn ystod gwanwyn 2020.

Dechreuodd y cyfarwyddwr theatr o’r Alban, Lorne Campbell, ar ei yrfa yn Traverse Theatre yng Nghaeredin ac yn fwyaf diweddar bu’n Gyfarwyddwr Artistig ar Northern Stage. Fe’i penodwyd i’r rôl yn 2013 ac erbyn iddo ymadael bydd wedi gwasanaethu yn y rôl honno ac fel Prif Weithredwr ar y cyd am bron i 7 mlynedd, gan bartneru gyda’r Cyfarwyddwr Gweithredol Kate Denby ers 2015. Mae uchafbwyntiau ei gyfnod yn Northern Stage yn cynnwys The Bloody Great Border Ballad (2015) Get Carter (2016) a The Last Ship (2018), a gwaith arddangos arobryn Northern Stage yng Ngŵyl Ymylol Caeredin. O dan arweinyddiaeth Campbell, mae Northern Stage wedi cynhyrchu mwy o waith, wedi denu mwy o gynulleidfaoedd, wedi datblygu ei ymrwymiad i feithrin talent ledled y gogledd-ddwyrain ac wedi arloesi gyda modelau cyd-greu newydd gyda phobl ifanc a chymunedau dan anfantais economaidd.

Cyn mynd i Northern Stage, gweithiodd Campbell fel cyfarwyddwr theatr llawrydd, gan greu cynyrchiadau ar gyfer theatrau Everyman a Playhouse yn Lerpwl, Birmingham Rep, Theatre Royal Caerfaddon, Traverse Theatre, The Almeida a Hull Truck. Roedd yn Gyfarwyddwr Cyswllt yn Traverse Theatr rhwng 2004 a 2008. Bu’n gweithio fel Cyfarwyddwr Cwrs yn Drama Centre ac fel Cymrawd Creadigol yr RSC rhwng 2011 a 2013 ac fel cyd-Gyfarwyddwr Artistig sylfaenol Greyscale rhwng 2009 a 2013.

Meddai Clive Jones, Cadeirydd NTW: “Roedd amrywiaeth a dyfnder gwaith artistig Lorne, ei sgiliau arwain amlwg a’i ymrwymiad clir i hyrwyddo a datblygu talent Cymru wedi creu argraff arnom. Bydd yn dod ag egni a bywiogrwydd newydd i’r theatr yng Nghymru.”

Dywedodd Lorne Campbell: “Mae’n argoeli’n hynod o gyffrous i fod yn ymuno â National Theatre Wales fel Cyfarwyddwr Artistig, a hefyd mae yna dristwch mawr i fod yn gadael Northern Stage ar ôl chwe blynedd a hanner. Yr wyf wedi cael y fraint o weithio gyda’r cydweithwyr, yr artistiaid, y cynulleidfaoedd a’r cymunedau mwyaf bendigedig y gallech ddymuno eu cael. Rwy’n falch iawn o’r hyn rydym wedi’i gyflawni gyda’n gilydd ac yn gwybod bod y theatr mewn lle gwych i barhau i esblygu a ffynnu yn y blynyddoedd i ddod.

Mae’r cyfle i weithio gyda thalent, uchelgais ac egni anhygoel theatr Gymreig a thrwy fodel arloesol a hyblyg NTW, i greu cyfleoedd ar gyfer sgyrsiau newydd rhwng cynulleidfaoedd, artistiaid a chymunedau, yn ddomestig ac yn rhyngwladol, yn rhyfeddol ac yn ostyngedig. Mae gwaith gwych yn digwydd yng Nghymru ac ni allaf aros i ymgysylltu â dyfnder ac ehangder y creadigrwydd, y dyhead a’r mynegiant hwn.”

Dywedodd Simon Elliott, Cadeirydd Northern Stage, “Mae Lorne wedi dod â’i egni, ei sgil a’i ddawn artistig i bob diwrnod o’i amser gyda Northern Stage.  Bydd yn ei adael yn 2020 mewn cyflwr da ar gyfer y dyfodol, gyda gweledigaeth rymus ac enw da ymysg rhanddeiliaid a chynulleidfaoedd.  Dymunwn yn dda iddo ar ei benodiad newydd gan wybod y bydd yn defnyddio’r un rhinweddau i gael yr un effaith.”.

Meddai Phil George, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru: “Rydym yn llongyfarch NTW ar y penodiad cyffrous hwn ac yn edrych ymlaen at groesawu Lorne i Gymru. Fel y gŵyr, bydd yn canfod sefyllfa theatr fywiog y mae NTW wedi helpu i’w llunio gyda’i dull gweithredu unigryw a’i gylch gwaith cenedlaethol. Mae ystod profiad Lorne yn argoeli’n dda ar gyfer datblygiad parhaus y cwmni, gan gydweithio’n agos ag artistiaid Cymru. A bydd ei brofiad helaeth o ymgysylltu â chymunedau yn y gogledd-ddwyrain yn rhoi nerth ac egni ychwanegol i rwydwaith cymunedol helaeth NTW ledled Cymru.”

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast