National Theatre Wales yn cyhoeddi tymor newydd - National Theatre Wales

National Theatre Wales yn cyhoeddi tymor newydd

● National Theatre Wales yn cyhoeddi tymor ymadawol Kully Thiarai cyn i Lorne Campbell arwain y cwmni i’w ddegawd nesaf

● Mae tymor 2020 National Theatre Wales yn dathlu 10 mlynedd arbennig o ddatblygu theatr ryfeddol a galluogi gwneuthurwyr theatr yng Nghymru i ehangu a gwireddu eu huchelgeisiau eu hunain

● Mae’r tymor yn cynnwys sioe gerdd ysblennydd am feddyg ecsentrig o Lantrisant, cynhyrchiad awyr agored ar raddfa fawr wedi ei ysbrydoli gan hanes gwir a rhyfeddol, stori wyllt yn teithio coedwigoedd Cymru, profiad digidol yn cofio terfysgoedd hil Caerdydd, a chynhyrchiad cyntaf TEAM National Theatre Wales yn Sir Benfro

Mae’r Cyfarwyddwr Artistig Kully Thiarai heddiw yn cyhoeddi rhaglen dengmlwyddiant National Theatre Wales (NTW) – ystod uchelgeisiol o waith wedi’i greu gan grŵp amrywiol o wneuthurwyr theatr dychmygus o bob cwr o Gymru. Yn cynnwys pedwar cynhyrchiad epig; profiad digidol, gweledol ac adrodd straeon; comisiynau newydd i ddifyrru a chyffroi; a llu o weithgarwch datblygiad creadigol a chydweithio. Mae gwneuthurwyr theatr yn ganolog i dymor newydd NTW.

Ers 2010 mae NTW wedi bod yn gwneud profiadau theatr anhygoel i gynulleidfaoedd ledled Cymru
drwy alluogi a chefnogi talent, drwy ddyfeisio, archwilio a chroesawu syniadau newydd a ffurfiau newydd ar gelfyddyd. Bydd y tymor dengmlwyddiant hwn yn rhoi lle blaenllaw i wneuthurwyr theatr sydd wedi tyfu gyda’r cwmni – gan arddangos gwaith beiddgar a gwreiddiol y genhedlaeth nesaf hon o artistiaid talentog, a dathlu degawd o ymrwymiad NTW i gefnogi a hyrwyddo gwneuthurwyr theatr o ddoniau sy’n dod i’r amlwg i bobl greadigol sefydledig.

Bydd y flwyddyn hon o waith yn archwilio arwyr di-glod Cymru a straeon Cymreig cudd o’n gorffennol, ein presennol a’n darpar ddyfodol, ac yn cynnig cyfle i gynulleidfaoedd brofi theatr sy’n herio, yn diddanu ac yn ysbrydoli.

Dywedodd Kully Thiarai, “Mae wedi bod yn fraint cael arwain y cwmni eithriadol hwn dros y tair blynedd a hanner diwethaf ac i allu nodi ei ddengmlwyddiant arbennig. Rwyf wedi gweithio gyda nifer enfawr o bobl dalentog iawn ac wedi gweld amrywiaeth eang o dalent yn datblygu drwy’r cwmni. P’un ai yn gweld effaith cyflwyno City of the Unexpected i filoedd neu agosatrwydd ein sioeau mewn mannau cymunedol, yr ymrwymiad gan TEAM i’n cymunedau neu feddiannu stadiwm eiconig y Principality i wneud ein profiad theatr ymdrochol diweddaraf, mae NTW wedi bod yn fentrus ac yn uchelgeisiol; gan ddathlu pobl a lleoedd Cymru gyda dychymyg, haelioni a gonestrwydd.

Ar ôl cael y fraint o gyfarwyddo sioe ym mlwyddyn gyntaf NTW, rwyf wrth fy modd bod tymor ein dengmlwyddiant yn dwyn ynghyd rai o’r talentau mwyaf cyffrous yng Nghymru ac yn dathlu rhai o’r eiliadau gwirioneddol ryfeddol yn hanes y genedl hon.”

Hail Cremation!
Gan Jon Tregenna. Cyfarwyddwyd gan Adele Thomas
Yn agor y tymor newydd ym mis Mawrth 2020 fydd Hail Cremation! gan Jon Tregenna – sioe gerdd seicedelig am feddyg mwyaf ecsentrig Llantrisant a ddaeth yn adnabyddus fel ‘tad amlosgi’. Yn cael ei lwyfannu yn Neuadd Goffa Trecelyn, mae Hail Cremation! yn adrodd hanes bywyd rhyfeddol Dr William Price, gweledigaethwr Cymreig ac ecsentrig yn y gymdeithas Fictoraidd. Bydd yr actor Cymreig poblogaidd Lee Mengo yn chwarae’r brif ran sef Dr William Price yn y sioe gerdd ysblennydd, gwallgof ac aml-gyfrwng hon. Hail Cremation! Neuadd Goffa Trecelyn, 23 Mawrth – 4 Ebrill 2020. Bydd y tocynnau ar werth heddiw.

Balloon Girl
Gan Hannah McPake
Y llynedd, lansiodd NTW Radical Creatures, gwahoddiad i artistiaid benywaidd Cymreig* i gyflwyno syniadau rhyfeddol, gwreiddiol sy’n archwilio yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn fenyw yng Nghymru heddiw. Y canlyniad oedd comisiwn gan y gwneuthurwr theatr, Hannah McPake. Mae Balloon Girl yn adrodd stori gymharol anhysbys sy’n fwy na 100 mlwydd oed, un sy’n atseinio gyda breuddwydion a dymuniadau cyfoes llawer o fenywod heddiw.

Mewn lleoliad eiconig yng nghanol Caerdydd, mae Balloon Girl yn gynhyrchiad ysblennydd awyr agored ar raddfa fawr sy’n llawn rhyfeddod a hud, wedi’i ysbrydoli gan stori wir ryfeddol. Wedi’i osod yn erbyn cefnlen Arddangosfa Fawr Caerdydd yn 1896, a ddenodd dros filiwn o ymwelwyr i Gaerdydd, mae menyw ifanc eofn yn herio’r drefn. *Y rhai sy’n adnabod eu hunain fel menyw, menyw draws neu berson nad yw’n ddeuaidd. Balloon Girl, lleoliadau yng Nghaerdydd, 24-26 Gorffennaf 2020.

Go Tell the Bees
Gan NTW TEAM Sir Benfro
Cyd-grëwyr; Naomi Chiffi, Almir Koldzic, Gavin Porter a Julia Thomas
Wedi’i gydnabod fel dull arloesol ac unigryw o ymgysylltu, mae menter NTW TEAM yn rhwydwaith byd-eang amrywiol o gyfeillion sy’n cydweithio â’r cwmni. Yn 2020 bydd NTW TEAM yn cychwyn ar ei brosiect mwyaf a mwyaf uchelgeisiol hyd yma – un fydd yn ennyn diddordeb ac yn cyd-greu gyda chymunedau Sir Benfro. Mae Go Tell The Bees yn gynhyrchiad llawn a wneir ac a lwyfannir ym Maenorbŷr a Sir Benfro sy’n seiliedig ar thema’r Amgylchedd, Natur a’r Hinsawdd, themâu a ddewiswyd gan bobl Sir Benfro. Go Tell The Bees, Maenorbŷr a Phenfro, 12 -13 Medi 2020.

Wild Scenes At Cardiff
Crëwyd gan Kyle Legall a Mike Pearson
Wild Scenes At Cardiff yw’r hanes cignoeth sy’n cofnodi pob dydd, awr a golygfa yn Nherfysgoedd Hil Caerdydd, wedi’i ddwyn ynghyd o adroddiadau mewn papurau newydd lleol. Ym 1919, cafodd Caerdydd ei thaflu i bedwar diwrnod a nos o anhrefn treisgar a adawodd dri o bobl yn farw.

Mae profiad digidol Wild Scenes At Cardiff, a grëwyd gan yr artist o Butetown, Kyle Legall a’r gwneuthurwr theatr dylanwadol Mike Pearson, yn mynd â chynulleidfaoedd i’r fan a’r lle, mor agos at y safleoedd gwreiddiol â phosibl i adrodd hanes y bobl, y lleoedd a’r digwyddiadau sy’n gysylltiedig â moment arswydus o anghytgord hiliol mewn dinaswedd sydd bellach wedi newid yn llwyr. Profiad digidol Wild Scenes At Cardiff. Ar-lein ac yng Nghaerdydd. Mehefin 2020.

FRANK!
Crëwyd gan Buddug James Jones, Frank Thomas a Jesse Briton
Wedi’i berfformio yng nghanol coedwigoedd Cymru mewn gofod perfformio hudol, Frank yw stori bardd bywyd go iawn a gweithiwr ffatri gwrth-wenwyn nadroedd, Frank Thomas. Mae’r cynhyrchiad yn archwilio yr hyn y mae’n ei olygu i gysylltu â byd natur, mewn sioe newydd wedi’i hysbrydoli gan dirlun Cymru a’i phobl. Bydd y sioe yn cynnwys barddoniaeth wreiddiol gan yr artist ei hun. Yn teithio fforestydd gogledd, gorllewin, canolbarth a de Cymru yn ystod gwanwyn 2020.

Datblygiad Creadigol

Comisiynau
Wrth edrych ymhellach ymlaen, mae tymor 2020 NTW yn cynnwys comisiynau newydd sydd ar waith. Mae’r rhain yn cynnwys: Mouth, drama newydd syfrdanol gan Tom Wentworth sy’n rhoi llwyfan i ryw, anabledd a pherthynas deuluol, a Bethan Marlow yn archwilio yr hyn yw bod yn ifanc, yn ffyrnig ac yn fregus yn ei gwaith newydd Feral Monsters.

Cyfnodau Preswyl Ar Leoliad
Drwy ein Cyfnodau Preswyl ar Leoliad, rydym yn parhau i gefnogi prosiectau perfformio ar gyfnod cynnar ar leoliad ledled Cymru. O ddylunwyr i feirdd i artistiaid-ymgyrchwyr, ochr yn ochr â Chynhyrchwyr sy’n dod i’r Amlwg NTW, mae prosiectau’n archwilio rhythmau symudiadau protest Cymru i gynaliadwyedd llwybr arfordir Cymru yn y dyfodol. Mae’r Cyfnodau Preswyl ar Leoliad hyn yn gofyn cwestiynau brys am Gymru a’n byd cyfnewidiol mewn ffyrdd gweledigaethol.

Yr artistiaid blaen a ddewiswyd eleni yw: Yasmin Begum, Natasha Borton, Becky Davies, Gentle/Radical, Phil Jones, Emily Laurens, Alison Neighbour a Durre Shahwar.

National Theatre Wales, BBC Cymru Wales a BBC Writersroom Wales
Bydd Rhiannon Boyle yn cychwyn ar ei thaith gyda NTW y flwyddyn nesaf pan fydd yn ymuno â’r cwmni am dymor o 6 mis fel rhan o’i phenodiad blwyddyn fel Awdur Preswyl Cymru.

Gan dreulio amser gyda BBC Cymru Wales yn gyntaf, bydd yn ymuno wedyn â NTW, lle y bydd yn archwilio’i syniadau a’i ysgrifennu ymhellach a dod yn rhan allweddol o’r tîm. Bydd manylion pellach am Awdur Preswyl 2020 yn cael eu cyhoeddi gan BBC Cymru ar 9 Rhagfyr 2019.

Cydweithredu

NTW TEAM Wrecsam
Mae perthynas TEAM â Wrescam yn mynd yn ôl rai blynyddoedd, gan ddechrau gyda’i ddigwyddiad cyntaf erioed yno yn 2015. Y cam nesaf yn Nathliad NTW o Wrecsam a TEAM yw datblygu dull cydweithredol unigryw i thema Digartrefedd, thema a ddewiswyd ac a arweiniwyd gan bobl Wrecsam ac a ddatblygwyd gan rwydwaith TEAM byd-eang NTW. Bydd hyn yn diweddu gyda chynhyrchiad llawn, i’w lwyfannu yn 2021.

The Agency
Dan arweiniad Gavin Porter mewn partneriaeth â Battersea Arts Centre, Contact Theatre, People’s Palace Projects, Agência de Redes para Juventude a’i gefnogi’n wreiddiol gan y Calouste Gulbenkian Foundation, mae The Agency NTW yn parhau yn 2020 gyda grŵp o bobl o ardaloedd Butetown, Glanyrafon a Grangetown yng Nghaerdydd. Gyda syniadau y mae angen iddynt ddigwydd, mae NTW yn darparu cymorth hyfforddiant, cyllid a chyngor gan weithwyr proffesiynol y diwydiant i’r bobl ifanc (Asiantau), i ddatblygu eu hangerdd yn brosiect sydd o fudd i gymunedau lleol.

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd yr Asiantau’n cynnig eu syniadau ar gyfer syniadau busnes neu brosiect, i banel proffesiynol. Dyfernir cyllideb o £2000 i dri phrosiect dewisol i ddatblygu a threialu eu syniadau yn ystod y 6 mis nesaf.

Cefnogi National Theatre Wales

Rhoi
Mae National Theatre Wales yn elusen gofrestredig, ac yn dibynnu ar roddion gan unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau a sefydliadau i barhau i greu theatr eithriadol ledled Cymru a thu hwnt. I gael gwybod sut y gallwch gefnogi NTW ewch i: Cefnogi NTW

Dydd Mawrth 3 Rhagfyr yw Dydd Mawrth Rhoi – yr ymgyrch fyd-eang sy’n annog pobl i gefnogi’r achosion elusennol sy’n bwysig iddynt. Eleni bydd NTW yn cymryd rhan, gan geisio rhoddion i gefnogi prosiectau’r cwmni yn y dyfodol. Cewch wybod rhagor yma:
Dydd Mawrth Rhoi

Manylion am berfformiadau
o Hail Cremation! Neuadd Goffa Trecelyn, 23 Mawrth – 4 Ebrill 2020. Ar werth 3 Rhagfyr 2019
o Balloon Girl, lleoliadau yng Nghaerdydd, 24-26 Gorffennaf 2020.
o Go Tell The Bees, Maenorbŷr a Phenfro, 12 -13 Medi 2020.
o Frank, coedwigoedd ledled Cymru, gwanwyn 2020
o Wild Scenes At Cardiff, Caerdydd ac ar-lein, Mehefin 2020

Mae’r tocynnau ar gyfer Hail Cremation! bellach ar werth. Canllaw oed 14+ Tocynnau Hail Cremation!

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast