Rydyn ni'n falch o gyhoeddi rhestr fer Awdur Preswyl Cymru 2019 - National Theatre Wales

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi rhestr fer Awdur Preswyl Cymru 2019

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi rhestr fer Awdur Preswyl Cymru 2019

Bydd enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn Theatr y Sherman ar 2 Hydref, ar set cynhyrchiad NTW / Royal Court o On Bear Ridge gan Ed Thomas.

Yna caiff y sgriptiau terfynol hynny eu beirniadu gan yr awdur sgrin Matthew Hall, Comisiynydd Drama BBC Radio 4 Alison Hindell, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales Cymru Kully Thiarai, Swyddog Gweithredol Datblygu. BBC Studios Cymru Jenna Robins a Chynhyrchydd Datblygu BBC Writersroom Cymru, Helen Perry.

Yna dyfernir i’r awdur buddugol gyfanswm bwrsari o £12,000 i gynorthwyo â’i leoliad am flwyddyn fel Awdur Preswyl Cymru. Yn ystod y 12 mis y bydd yn y swydd cynigir dau gyfnod preswyl dilynol iddo/iddi; 6 mis cychwynnol gyda BBC Cymru gan gynnwys gweithio gyda BBC Studios, ac yna 6 mis gyda National Theatre Wales yn cael mentora a hyfforddiant pwrpasol, a mynediad at arbenigedd a chysylltiadau. Yn ogystal bydd y sgript fuddugol yn cael ei chomisiynu, ei datblygu a’i chynhyrchu ar gyfer BBC Radio 4 a/neu BBC Sounds.

Mae Awdur Preswyl Cymru yn gynllun newydd o fri, â’r nod o hyrwyddo gyrfa awdur ar draws portffolio o gyfryngau ac sy’n cynnwys credyd darlledu gwarantedig.

Mae’n bartneriaeth rhwng BBC Cymru a National Theatre Wales, ynghyd â BBC Writersroom Cymru, gyda’r nod o gefnogi talent ysgrifennu newydd.

Gallwch ddarllen am yr awduron sydd ar y rhestr fer a chlywed am eu sgriptiau isod

****************************************************************************************

Forget Her Not gan Rhys J Edwards

Hyfforddodd Rhys fel awdur yn RADA gan raddio gyda gradd meistr mewn Testun a Pherfformiad yn 2017. Mae wedi ysgrifennu a chyfarwyddo nifer o wahanol brosiectau yn y theatr ac mewn dramâu sain. Mae ei gredydau’n cynnwys Not John yn Theatr Gielgud (Gŵyl RADA, 2017), The Count of Monte Cristo yn Merchants Hall (Gŵyl Ymylol Caeredin, 2015) and Insane Assumptions yn Theatr Mike Barlow (Caerdydd, 2013). Roedd hefyd yn gyfrifol am gyd-greu ac ysgrifennu sawl pennod o Sophia Square sef rhaglen sebon Radio Cardiff , a gafodd ei darlledu rhwng 2012 a 2014.

Mae Forget Her Not yn dilyn y berthynas rhwng gofalwr ifanc a’i mam sydd newydd gael diagnosis o ddementia cynnar. Dechreuodd y stori fel monolog ar gyfer y llwyfan, ond fe wnaeth Awdur Preswyl Cymru ysgogi Rhys i ehangu’r stori, gan ei fod wedi cyffroi oherwydd y posibilrwydd o ymgorffori cymeriadau newydd ac arbrofi gyda gwahanol ffyrdd o ddefnyddio sain ar gyfer y radio. Mae’r ddrama wedi’i hysbrydoli gan brofiadau personol Rhys o weithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia, ac mae’n tynnu sylw at yr heriau sy’n wynebu gofalwyr ifanc , tra’n dod o hyd i’r pleser a’r hiwmor sydd yn dal yno mewn bywydau sydd wedi dioddef trasiedi.

****************************************************************************************

Canceltown gan Jesse Schwenk

Dewiswyd yn un o 15 awdur ar gyfer cynllun Drama Room dan Writers Room y BBC yn 2018 (allan o 3845 o sgriptiau). Darlledwyd drama radio fer Jesse A Quark in My Cosmos ar The Verb ar Radio 3 yn haf 2019.  Ar hyn o bryd mae wedi cael comisiwn i greu pennod o gyfres ddrama bodlediad sydd ar y gweill ar BBC Sounds.  Roedd Jesse ar restr hir Gwobr Bruntwood am Ysgrifennu Drama yn 2015, ac ar restr fer Gwobr Drama BBC Cymru Wales yn 2014. Mae ei waith theatr yn cynnwys gweithio fel awdur a dramodydd i gwmni theatr-dawns a chyfryngau digidol Bombastic (gan gynnwys tair cyfres fer arloesol ar gyfer y we), ynghyd ag ysgrifennu a chynhyrchu (a pherfformio ar brydiau) ei waith theatr annibynnol ei hun.

Mae Canceltown yn ddrama dywyll, ddewr, ac emosiynol am fywydau sy’n mynd dros y dibyn. Am fod ei fam yn marw, mae Paul yn dychwelyd i’w dref enedigol, ond nid yw’n gallu derbyn y ffaith ei fod yn colli gwarchodaeth dros ei blant. Ar hap mae’n cyfarfod Tash, merch yn ei harddegau gyda’i thrafferthion ei hun – mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol am gymryd ei brawd bach a’i roi mewn gofal.  Ond er gwaethaf eu cysylltiad, mae Paul yn sylweddoli nad yw’n gallu gwneud dim i helpu Tash wrth iddi wrth iddi hithau ruthro tuag at y dibyn.

****************************************************************************************

Incarnate gan Matthew Trevannion

Mae Matthew Trevannion yn ddramodydd o Bont-y-pŵl, De Cymru. Mae ei waith fel awdur yn cynnwys All But Gone (Theatr The Other Room, 2018, Cynhyrchiad Theatr Gorau 2018, Wales Arts Review); Ours of the Day, Drama Radio (BBC Radio, Canmlwyddiant Dylan Thomas, 2015, Theatr Aris, Atlanta UDA, 2017); Leviathan (Sherman Cymru, cyd-Gynhyrchiad gydag Oran Mor, Glasgow, 2015); Little Dogs (National Theatre Wales, 2012, fel rhan o grŵp); Bruised (Theatr Clwyd, 2012, Enwebwyd am y ddrama newydd orau, Gwobrau Urdd Awduron Cymru, published in Contemporary Welsh Plays, 2015).

Mae Incarnate yn stori un dyn sy’n sownd y tu mewn i isymwybod dyn arall. Gan fod eu meddyliau bellach wedi’u plethu rhaid iddo wynebu teimladau’r ddau ohonynt os oes gan un ohonynt siawns am fywyd gwerth ei fyw.

****************************************************************************************

No Words gan Tess Berry-Hart

Mae Tess Berry-Hart yn ddramodydd ac ymgyrchydd sy’n byw yng Nghymru. Cynhyrchwyd ei drama theatr “Cargo”, am ffoaduriaid yn teithio mewn cynhwysydd cargo, yn Theatr Arcola yn Llundain. Mae dwy ddrama gair-am-air Tess, sef “Someone To Blame”, am gamweinyddiad cyfiawnder, a gafodd ei chynhyrchu gan Theatr y King’s Head, a “Sochi” am gyfreithiau propaganda gwrth-hoyw yn Rwsia, a gafodd ei pherfformio yn Theatr Hope yn Llundain ac yng Ngŵyl Caeredin. Bydd sioe newydd Tess “The Story” ynghylch grym geiriau yn cael ei pherfformio yn The Other Room yng Nghaerdydd ym mis Hydref 2019 fel rhan o’r gyfres “Violence”.

Pan mae arolygydd dirgel yn dod i weld David, bachgen deuddeg oed, a’i dad un prynhawn, mae bywyd David ar fin cael ei newid yn gyfan gwbl. Mae No Words yn ddrama o safbwynt David, bachgen awtistig di-eiriau sy’n gweld y gwahaniaeth rhwng beth sy’n digwydd yn y byd o’i gwmpas, a beth mae’r oedolion yn ei ddweud wrtho. Mae’r ddrama wedi ei gosod mewn Cymru sy’n mynd o ddiwedd y cyfnod Cretasaidd i ddyfodol sydd wedi’i ddinistrio gan newid hinsawdd, ac mae’n cael ei chyflwyno drwy lais mewnol David, gan drafod y celwyddau mae pobl yn eu dweud wrth ei gilydd er mwyn teimlo’n ddiogel ac a gan ystyried na ellir ymddiried mewn geiriau. Mae hefyd yn cynnwys plesiosoriaid, ichthyosoriaid a blychau cerddorol.

****************************************************************************************

A Better Land gan Catherine Dyson

Mae Catherine yn awdur a pherfformiwr. Mae ei chredydau ysgrifennu yn cynnwys Transporter ar gyfer Theatr Iolo, Thunder Road a Be Brave And Leave For The Unknown ar gyfer Theatr RedCape (ble mae hi’n Artist Cysylltiol), Light Waves Dark Skies (wedi’i hysgrifennu ar y cyd â Matt Ball), Our Curiosities (Artist preswyl gyda NTW), perfformiad mewn lleoliad penodol In Ruins, a Future Girls, sef drama a gomisiynwyd gan ysgol. Mae ei dramâu byrion yn cynnwys If We Were Fish (BBC Radio Wales), The Red Hair a Tupelo (Dirty Protest) a My Electric Soul (Sherman). Roedd hi’n rhan o Raglen Dramodwyr Cymreig Newydd Sherman yn 2016 a Lleisiau Cymreig dam Writers Room y BBC yn 2018/19.

Mae A Better Land  yn stori am gysylltiad annisgwyl trawsnewidiol sy’n digwydd yn yr Ŵyl Elvis flynyddol ym Mhorthcawl.  Mae cyfarfyddiad rhwng merch ifanc a’i nain, gyrrwr lori sy’n methu gadael, a dyn sydd wedi’i alltudio yn datgelu gwirioneddau tywyll ond gobeithiol am hunaniaeth, cyfathrebu, a grym cerddoriaeth. Dyma stori am wrando ar wahanol lefelau: ar y radio, ar gerddoriaeth, ar ein gilydd, ac ar bopeth arall.

****************************************************************************************

Moonlight Grey gan Rick Allden

Graddiodd Rick o Brifysgol Abertawe yn 2005 gyda gradd meistr mewn ysgrifennu creadigol ac mae wedi bod yn ceisio esbonio’i hun byth ers hynny.

Mae rhai o’i ddramâu wedi cael eu cynhyrchu, rhai o’i straeon byrion wedi cael eu cyhoeddi ac mae wedi rhoi dwy ymdrech lew ar bodledu. Dros y blynyddoedd diwethaf mae wedi cyrraedd y rhestr hir yr Ystafell Gomedi a’r Ystafell Ddrama dan Writers Room y BBC ac mae’n falch o fod wedi cwrdd â phobl wych ar hyd y ffordd.

Mewn ymdrech i newid yn ei gŵr disymud, mae’r bensiynwraig Marion Grey yn ffugio cael ei herwgipio.  Mae hi’n credu petai hi’n manteisio ar obsesiwn Leonard gyda Humphrey Bogart, y byddai’n adennill yr angerdd, yr hwyl a’r egni roedd ganddo ar un adeg. Doedd hi ddim yn disgwyl iddo beidio â chwilio amdani.

Mae Leonard yn cael ei berswadio gan ei ffrind ffyddlon Jason, yn ymladd yn erbyn fflyrtio Helen yr Hwfer a chyda Marion yn gweithio tu ôl i’r llenni, mae’n dod yn ôl yn fyw yn raddol.

Mae Moonlight Grey yn ddrama gomig am sut mae ein bywydau, ein cymeriadau a’n storïau yn cael eu siapio gan y bobl rydym yn poeni fwyaf amdanynt.

****************************************************************************************

Impacted gan Rhiannon Boyle

Ar ôl graddio mewn actio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 1999 gweithiodd Rhiannon fel actor am wyth mlynedd. Ysgrifennodd am y tro cyntaf yn 2007 pan mai hi oedd ‘Cherry Popper’ cynta Theatr Dirty Protest. Ers hynny mae hi wedi ysgrifennu sawl drama fer gan gynnwys – The Whole Truth, Gŵyl Latitude, Un bach Arall, Yr Eisteddfod Genedlaethol, Kindness, WMC a Druggie, Gŵyl Ymylol Caeredin yn 2019 ar y cyd â Theatr Paines Plough. Mae ei chredydau sgriptio teledu yn cynnwys drama deledu S4C Gwaith Cartref a sioe sgetshis i blant sef Cacamwnci. Eleni perfformiwyd drama Rhiannon The Disquiet yn The Other Room ar y cyd a Theatr Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Impacted yn adrodd stori Alys, athrawes sy’n gweithio mewn uned cyfeirio disgyblion ble mae cydweithiwr sy’n ffrind iddi yn cael ei arestio am fod â lluniau anweddus o blant yn ei feddiant. Mae Alys yn cael ei llorio gan deimladau o ddryswch ac anghrediniaeth. Er mwyn gwneud synnwyr o bethau mae hi’n dechrau ymchwilio i baedoffilia ar-lein ac mae hi’n dod o hyd i wefan sydd wedi’i sefydlu gan Christian sy’n cyfaddef ei fod yn baedoffilydd ‘diwair’. Maen nhw’n datblygu perthynas gyfrinachol, agos ond cymhleth, ond ai Christian yw’r person iawn i’w helpu i ddod i delerau ag effaith digwyddiadau mor ofnadwy?

****************************************************************************************

Heart Full gan Matthew Ingram

Mae Matthew yn awdur newydd ar gyfer theatr, teledu a radio. Cafodd ei eni a’i fagu yng Nghymru ac ar hyn o bryd mae’n byw yn Swydd Efrog. Mae wedi cael ei ddatblygu gan Theatr Sherman, Leeds Playhouse, The Writing Squad a chynllun Lleisiau’r Gogledd dan Writers Room y BBC , ar ôl bod ar y rhestr fer ar gyfer yr Ystafell Ddrama dana Writers Room  yn 2018. Yn ddiweddar cafodd darn byr o’i waith ei ddarlledu fel rhan o The Verb BBC ar Radio 3 a chafodd gefnogaeth cynllun preswyl Catalyst The North Wall. Ar hyn o bryd mae’n datblygu amrywiaeth o brosiectau ar gyfer theatr, teledu a radio.

Mae Heart Full yn ddrama am Dylan, bachgen 12 oed sydd dros bwysau ac sy’n cael ei ddal yn dwyn bwyd o ffreutur yr ysgol, ac ymdrechion ei fam a’i athrawon i fynd at wraidd ei ymddygiad fel eu bod nhw’n gallu ei helpu. Mae’r darn yn cyffwrdd ar themâu sy’n gynnwys y berthynas rhwng economeg gymdeithasol a bwyd, iechyd meddwl plant a chosb gorfforol. Ond, yn y pen draw, mae’n stori am blentyn sy’n chwilio am help hyd yn oed os nad yw’n gwybod hynny, a rhwydwaith gefnogi sy’n ceisio’u gorau (ac yn methu) i’w gyrraedd.

****************************************************************************************

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon