Solidering Sisters - National Theatre Wales

Solidering Sisters

Awst 13, 2020

Pwy ydw i?

Helo bawb fy enw i yw Nabilah, 16 a dwi’n mynd i Ysgol Uwchradd Fitzalan. Ymunais â The Agency ym mis Medi 2019 a’r rheswm yr ymunais oedd oherwydd fy mod am wneud rhywbeth a oedd allan o’m parth cysur a bod yn falch ohono.

Y prosiect

Felly, crëwyd Soldering Sisters a’r rheswm dros greu Soldering Sisters oedd fy mod i eisiau helpu menywod ifanc i ddilyn eu gyrfa heb unrhyw stigma na rhwystrau yn y ffordd. Weithiau, gall fod yn gymhleth neu’n anodd i fenywod fynd i yrfaoedd y gwelir yn draddodiadol eu bod yn rhai sy’n agored i ddynion. Felly, roeddwn i’n meddwl y gallen ni ddefnyddio peirianneg i agor llygaid ar gyfer y prosiect hwn, a dangos pa mor amlbwrpas ac agored yw hi fel gyrfa i’r ddau ryw. Ar y dechrau, fe wnes i ragweld y byddwn yn ysbrydoli menywod ifanc i ddilyn gyrfa sy’n gweddu iddyn nhw heb unrhyw rwystrau. I gyflawni hyn, roeddwn yn meddwl y byddai menyw adnabyddus gref mewn peirianneg yn gosod esiampl berffaith iddynt. Felly, gwahoddais Shrouk El Attar, sy’n beiriannydd benywaidd llwyddiannus, yn beiriannydd dylunio electronig, sydd wedi bod yn allweddol o ran agor mynediad i addysg uwch ar gyfer ceiswyr lloches a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd ar gyfer hawliau LHDT+. Enillodd hefyd Fenyw Ifanc y Flwyddyn fel rhan o wobrau Women on the Move 2018, ac fe’i rhestrwyd fel un o’r 100 o fenywod mwyaf dylanwadol gan y BBC yn fyd-eang. Gyda’i harweiniad a’i phrofiad, roeddwn yn gobeithio y gallai ysbrydoli menywod ifanc fel y mae wedi fy ysbrydoli i ar ôl clywed ei thaith bwerus. Roeddwn i’n teimlo mai Shrouk oedd y person perffaith i arddangos yr hyn y gall merched ifanc ei wneud, a hefyd rhywun y gall merched ifanc uniaethu â hi gan ei bod wedi gorfod wynebu’r un anawsterau yn rolau rhywiau cyfyngedig cymdeithas.

Heriau 

Wrth i mi weithio ar y prosiect a cheisio gweithio allan sut yr oeddwn am gyflawni fy nod, sylweddolais y byddai’n cymryd llawer o sgiliau gan fod adegau yr oedd yn rhaid i ni gwrdd â phobl ac un o’m problemau oedd nad oedd gennyf hyder ynof fy hun ac roeddwn bob amser yn swil ar adegau. Ond gyda chymorth gan The Agency, roedd y cyfarfodydd bob amser yn arwain at ganlyniad anhygoel. Fodd bynnag, roedd adegau pan wnes i golli hyder o ran cynnal y prosiect a doeddwn i ddim mor frwdfrydig ag yr oeddwn yn dymuno bod. Fodd bynnag, gwnaeth yr hwb gan Rabab, y cynhyrchydd, fy helpu i ailfeddwl pam yr oedd angen i’r prosiect hwn weithio.

Y cynllun gwreiddiol 

Y syniad gwreiddiol ar gyfer y prosiect oedd tri digwyddiad ar wahân, yn ymwneud â menywod mewn peirianneg, wedi’u hanelu at fenywod ifanc 14/15 oed. Roedd y digwyddiad cyntaf yn mynd i fod yn Ysgol Uwchradd Fitzalan, gan wahodd menyw oedd yn beiriannydd i siarad â menywod ifanc a merched yn yr ysgol. Roedd yr ail ddigwyddiad yn ddigwyddiad ymarferol ym Mhrifysgol Caerdydd, yn cynnwys myfyrwyr peirianneg benywaidd yn cynnal gweithdy ymarferol ar gyfer menywod ifanc o Ysgol Uwchradd Fitzalan. Roedd y trydydd digwyddiad yn mynd i fod yn ddigwyddiad cyhoeddus, a oedd yn agored i oedolion a phobl ifanc, gan wahodd peiriannydd benywaidd llwyddiannus i siarad am ei thaith. Byddai pob digwyddiad mewn lleoliadau gwahanol, ond yn canolbwyntio ar annog menywod ifanc i ollwng y syniad traddodiadol o beirianneg. Ond wrth i’r prosiect ddechrau troi yn yr hyn yr oeddwn wedi’i ragweld, cawsom y cyfnod cloi a olygai fod yn rhaid i bopeth newid.

Y cynllun a ddatblygwyd

O ran Covid bu’n rhaid i ni addasu popeth i fod ar-lein er mwyn iddo fod yn llwyddiannus ac yn ymarferol o ystyried ymbellhau cymdeithasol. Roeddwn i a Rabab yn cwrdd ar Zoom yn wythnosol, ond daeth yn anodd i mi ganolbwyntio ar y prosiect eto gan fod fy amserlen cysgu a’m trefn arferol wedi newid yn ddramatig ac ystyriais stopio’r prosiect yn gyfan gwbl. Fodd bynnag, roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau creu rhywbeth y byddwn i’n falch ohono, a dyna pam roeddwn i’n dal i fynd gyda’r prosiect a gwneud ychydig o newidiadau gyda’r ffordd roeddwn i eisiau ei gynhyrchu. 

Penderfynais wneud dau ddigwyddiad gyda Shrouk, roedd un yn gyflwyniad am ei gyrfa fel peiriannydd a’r rhwystrau mae hi wedi bod trwyddynt, ar-lein gyda myfyrwyr ysgol Uwchradd Fitzalan. Roedd hynny’n anhygoel, roedd yn rymusol i glywed profiad a chyngor Shrouks i fenywod ifanc a gwybod ein bod wedi ysbrydoli menywod ifanc i wybod y gallant wneud pa bynnag yrfa y maent am ei chael. Roedd yr ail ddigwyddiad yn gyfweliad anffurfiol un-i-un gyda Shrouk yn mynd i fanylder am ei phrofiadau a’i heriau. 

Y canlyniad i mi

Wrth i mi fyfyrio ar sut mae’r prosiect wedi fy helpu i dyfu, sylwais fod fy hyder wedi tyfu dros amser a doeddwn i ddim yn nerfus yn cyfarfod unrhyw un newydd. Mae clywed am orffennol Shrouk wedi newid fy meddylfryd yn llwyr, gan wybod y gallaf gyflawni unrhyw beth gyda’r bwriadau cywir. Rwy’n teimlo’n ddiolchgar iawn o fod wedi cael y cyfle i weithio gyda NTW/The Agency. Mae gweithio gyda Rabab wedi helpu gyda chymaint o sgiliau, ond yn bennaf y gwelliant mwyaf oedd bod yn hyderus ynof fi fy hun, a gallu gwneud digwyddiadau heb fod yn bryderus a gallu rhedeg prosiect ar fy mhen fy hun. Ar y dechrau, roedd y syniad o redeg prosiect yn fy mhoeni. Fodd bynnag, ar ôl ychydig o heriau, a’u goresgyn, rwyf wedi elwa llawer o weithio ar fy mhrosiect fy hun. Dwi wedi dysgu am sut i ddyfalbarhau trwy’r rhwystrau, fel merch 16 oed, gyda TGAU a threfn Covid afreolaidd!

Nabilah Ilyas, cyfranogwr yn yr Asiantaeth yn siarad â Shrouk El-Attar am ei phrofiadau fel peiriannydd. Mae Shrouk El-Attar yn beiriannydd dylunio electroneg, wedi ei geni yn yr Aifft ac sydd wedi bod yn byw yn y Deyrnas Unedig fel ffoadur ers 2007. Mae’n ymgyrchydd dros hawliau ffoaduriaid yn y DU, ac am hawliau LGBT yn ei gwlad enedigol, yr Aifft.

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast