TEAM ledled Cymru a Cip olwg yn ôl dros Gwyl NHS70 - National Theatre Wales

TEAM ledled Cymru a Cip olwg yn ôl dros Gwyl NHS70

Tachwedd 9, 2018

Helo bawb, fel mae rhai ohonoch wedi dweud wrthyf, nad ydym yn gweiddi digon am yr holl bethau gwahanol yr ydym yn eu gwneud. Felly, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n rhannu rhai o’r digwyddiadau sydd i ddod sy’n ein cadw’n brysur.

Yn ôl ym mis Chwefror, fe wnaethom gyhoeddi bod ein rhaglen TEAM wedi derbyn grant o £400,000 oddi wrth Sefydliad Paul Hamlyn (PHF), er mwyn cefnogi pedair blynedd nesaf ei waith yn Sir Benfro a Wrecsam.

Mae’r tîm cydweithio gwych sydd gennym yma yn NTW – dan arweiniad Devinda De Silva, sy’n rhedeg TEAM, ymhlith prosiectau eraill – wedi bod yn gweithio yn galed ers hynny yn y naill leoliad a’r llall.

Ein Cydymaith TEAM yn Sir Benfro yw Robbie Price, ac yn Wrecsam – Lizzie Glazier.

Maent wedi cynorthwyo gyda threfnu gweithdai creadigol, nosweithiau meic agored, wedi creu albwm ac yn Ninbych-y-Pysgod wedi tynnu ynghyd gast cymunedol heb ei ail Tide Whisperer. Fel yr esboniais yn fy narn blog diwethaf, mae hyn oll yn rhan o weledigaeth graidd NTW ac â’r nod o agor drysau i gynifer o bobl â phosib.

Wrth i ni agosau at ddiwedd blwyddyn gyntaf y prosiectau, rydym yn paratoi ar gyfer dau Barti Perfformio – yn Hwlffordd, Sir Benfro, 22 Tachwedd, ac yn Wrecsam ar 6 Rhagfyr.

I’r rhai ohonoch nad ydynt wedi profi Parti Perfformio NTW, mae o yn union fel ag yr awgrymir gan yr enw – cyfle i aelodau cyfredol, aelodau newydd ac unigolion a allai fod â diddordeb mewn ymuno â TEAM i fwynhau noson o berfformio, trafod, bwyd, diod a rhannu syniadau. Mae’n gyfle hefyd i gymunedau yn Sir Benfro a Wrecsam roi gwybod i ni am y pethau sy’n bwysig iddynt hwy, a’r hyn y maent yn dymuno ei gael oddi wrth TEAM ac NTW. Ar ddiwedd y prosiect pedair blynedd o hyd, byddwn yn llwyfannu cynhyrchiad llawn yn y naill leoliad a’r llall a fydd wedi ei greu o ganlyniad i gydweithio gyda’r ddwy gymuned, ac mae’r Partïon Perfformio yma yn bwynt allweddol o ran datblygu ein sgwrs gyda’r cymunedau rheini, felly dewch draw i ymuno yn y parti!

Dewch i ddysgu rhagor ynghylch Parti Perfformio Sir Benfro yma, ac am Barti Perfformio Wrecsam yma. Welwn ni chi yno gobeithio.

Yn ogystal, ar bwnc TEAM, rydym yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â Phanel TEAM o fis Ionawr 2019 ymlaen. Os nad ydych wedi clywed amdano o’r blaen mae panel TEAM yn grŵp o hyd at 15 o bobl sy’n cefnogi, cwestiynu a chynghori NTW, gan gyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn. Un o’i swyddogaethau pwysicaf yw gwyntyllu rhai o brosesau penderfynu’r cwmni. Mae gan banel le canolog yn ein proses o ddatblygu syniadau a’n dynesiad – gall aelodau ddisgwyl cyfrannu at ein cynllun strategol, ein rhaglennu, bod yn rhan o’n paneli cyfweld a mynychu cyfarfodydd Bwrdd NTW.

Rydym yn chwilio am bobl sydd dros 16 mlwydd oed sy’n dymuno gweithio gyda ni a gwneud gwahaniaeth. Dyw hyn ddim wedi ei anelu at grŵp penodol, a’r gwir yw ein bod yn dymuno cael amrywiaeth eang o bobl. Un o gryfderau pennaf TEAM yw ein bod wedi annog a chefnogi ystod amrywiol ac eang o leisiau. A gan y bydd TEAM yn creu sioe yn Sir Benfro yn 2020 ac un arall yn Wrecsam yn 2021, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cael ymgeiswyr o’r naill neu’r llall o’r lleoliadau rhain.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 26 Tachwedd 2018. Medrwch ddod i wybod rhagor yma.

Yn y cyfamser, yr wythnos hon rydym wedi creu fideo bendigedig yn nodi ein Gŵyl GIG70 a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf er mwyn nodi pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd yn 70 mlwydd oed. Mae’n syfrdanol meddwl ein bod ni wedi lwyfannu 114 perfformiad, gyda dros 100 o unigolion creadigol, cast a chriw ledled Cymru mewn dim ond un mis. Rydym yn gwybod nad oedd modd i bawb weld y cyfan, felly pa un ai y gwnaethoch chi weld rhywfaint, y cyfan ynteu dim o’n gŵyl, mynnwch gip ar y fideo hwn sy’n deyrnged hyfryd i’r holl waith caled a gyfrannodd pawb at yr ŵyl, ac yn ogystal, gobeithiwn i’r ŵyl fod yn deyrnged deilwng i un o allforion mwyaf nodedig Cymru.

Mynnwch gip ar y fideo yma:

O ran beth sydd nesaf – cadwch lygaid barcud ar gyfer cyfleoedd cyffrous i artisitiaid yng Nghymru!

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast