Press Story

O dan gyfarwyddyd Devinda De Silva, mae TEAM wedi bod yn fodel ymgysylltu arloesol sy’n arwain y sector. Rydym wedi gosod pobl wrth galon ein ffordd o feddwl; cymunedau wrth wraidd ein gwaith a thrwy TEAM rydym wedi gallu ailedrych yn gyson ar y cwestiwn, “beth yw rôl theatr yn y byd sydd ohoni?” – gan ganiatáu ein hunain i fod yn hyblyg ac yn ymatebol i'r atebion cyfnewidiol y mae'r cwestiwn hwn yn ei ofyn.

Mae ymgysylltu â phobl yn bwysig; mae gwrando yn bwysig - mae gweithredu ar farn, cyngor ac arweiniad cymunedau Cymru yn bwysig - heb wneud hynny, rydym ni, fel cwmni, yn gwbl amherthnasol.

Mae lleisiau rhwydwaith TEAM Panel wedi siapio pob agwedd ar NTW, o’r gwaith a wnawn i’r bobl rydym yn eu cyflogi, i’r lleoedd yr ydym yn eu creu. Roedd Panel TEAM, grŵp o artistiaid, gweithredwyr, crewyr, athrawon a chynrychiolwyr o bob rhan o Gymru a oedd yn ein cefnogi, yn ein holi ac yn ein cynghori yn gyfeillion beirniadol i’r cwmni. Roedd eu rôl yn hanfodol, gan weithredu fel ein llygaid a'n clustiau ledled y wlad. Drwy Banel TEAM rydym wedi gallu estyn allan i gymunedau ledled Cymru, gan greu cyfleoedd ar gyfer grymuso, arweinyddiaeth, actifiaeth greadigol, cysylltiad ac ymgysylltu hirdymor. Rydym wedi cynnig drws agored i’r rhai sy’n credu nad yw byd y celfyddydau ar eu cyfer hwy, rydym wedi cynnig llwyfan i artistiaid sydd eisoes yn gwneud gwaith gwych yn eu hardaloedd ac rydym wedi bod yn falch o hyrwyddo theatr a’r celfyddydau fel arf dros newid cymdeithasol. Mae'r holl waith hwn wedi bod yn bosibl o ganlyniad i'n perthynas werthfawr â Sefydliad Paul Hamlyn.

Mae newid wedi bod yn ganolog i waith TEAM.

Mae pŵer trawsnewidiol creadigrwydd i gymunedau wedi bod yn amlwg yn ein holl waith ac mae’r trawsnewid hwn wedi ymestyn i TEAM ei hun wrth i ni addasu ein prosesau i anghenion y cymunedau rydym yn gweithio ynddynt. Mae’r ymgysylltu dwfn sydd wedi ein gweld yn lleoli ein hunain yn Sir Benfro a Wrecsam dros y pum mlynedd diwethaf wedi arwain at newidiadau mawr i bawb dan sylw – ond yn awr rydym yn wynebu math gwahanol o newid.

Pan grëwyd TEAM ddeuddeng mlynedd yn ôl, roedd y byd yn lle gwahanol iawn. Mae faint o waith sydd wedi'i wneud ar yr hyn a ddaeth yn y pen draw yn sioeau TEAM NTW, Go Tell the Bees and A Proper Ordinary Miracle wedi ein gweld yn gweithio ar gyflymder ymatebol cyflym trwy dirwedd wleidyddol a chymdeithasol gyfnewidiol lle rydym wedi profi rhai o'r newidiadau byd-eang mwyaf ers cenhedlaeth. Mae’n amser, felly, i oedi a myfyrio – ond hefyd i feddwl ar y cyd am ddyfodol arfer cydweithredol o fewn NTW.

Dros y tri mis nesaf, byddwn yn edrych ar y rôl y mae TEAM yn ei chwarae heddiw.

Byddwn yn defnyddio’r hyn rydym wedi’i ddysgu drwy’r holl gysylltiadau niferus rydym wedi’u gwneud dros y blynyddoedd a byddwn yn agored i archwilio posibiliadau newydd. Bydd lleisiau aelodau Panel TEAM trwy gydol hanes TEAM yn greiddiol i’n sgyrsiau a byddwn yn agor ein drysau i’r rhwydwaith TEAM ehangach yn ogystal â’r rhai nad ydynt efallai erioed wedi ymwneud â TEAM o’r blaen – rydym am glywed oddi wrthych i gyd a gwrando arnoch.

Yng ngwir ysbryd TEAM rydym am ddathlu'r holl bethau yr ydym wedi'u cyflawni gyda'n gilydd ac agor sgyrsiau newydd wrth i ni edrych i'r dyfodol.

Byddwn yn cyhoeddi digwyddiadau yng Nghaerdydd, Sir Benfro a Wrecsam, yn ogystal ag ar-lein, ar ein gwefan NTW, tudalennau Facebook ac Instagram TEAM a fydd yn cymryd lle rhwng y diwedd Ionawr a dechrau Chwefror - felly cadwch lygad allan ac fe welwn ni chi yno!