Polisi Castio

POLISI CASTIO

Athroniaeth
Mae gan NTW bolisi castio integredig ac mae’n ymrwymedig i amrywiaeth hiliol, diwylliannol ac artistig. Mae NTW yn ymrwymedig i fod yn agored yn y ffordd y mae cynyrchiadau yn cael eu castio a’r ffordd y mae actorion a’u hasiantau yn cael eu trin drwy gydol y broses gastio.

Bydd NTW yn gweithio gydag amrywiaeth eang o gyfarwyddwyr, cwmnïau, lleoliadau, lleoedd ac arfer gwneud theatr ar draws y rhaglen. Er efallai y bydd gan bob cynhyrchiad gofynion gwahanol iawn o ran castio, mae NTW yn ceisio creu proses deg, tryloyw a phroffesiynol sy’n blaenoriaethu ymgysylltiad â chymuned eang o actorion.

Proses
Bydd y rhan fwyaf o’r castio yn cael ei bennu drwy glyweliadau. Bydd hysbysiadau yn nodi amser, lle a gofynion penodol pob clyweliad unigolyn cael eu cyhoeddi, mor bell ymlaen llaw â phosib, drwy Spotlight Link i asiantau ac actorion, yn ogystal ag ar gymuned ar-lein NTW.

Mewn amgylchiadau penodol gall cyfarwyddwyr gastio rôl neurolau ymlaen llaw mewn ymgynghoriad â Chyfarwyddwr Artistig NTW.Os yw unrhyw rolau wedi’u castio ymlaen llaw bydd yr wybodaeth honno yn cael ei chynnwys yn yr holl gyhoeddiadau clyweld.

Bydd pob cynhyrchiad yn cael ei gastio gan ei gyfarwyddwr, gyda chymorthy Cyfarwyddwr Castio NTW. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig a’r Cynhyrchydd yn goruchwylio’r broses gastio a, lle y bo’n briodol, bydd awduron byw neu ystâd awduron sydd wedi marw wedi cael ymgynghori ar gastio.

Bydd rownd gyntaf y clyweliadau bob amser yn cael eu cynnal yng Nghymru. Cynhelir y rhain yn bennaf yn swyddfa NTW yng Nghaerdydd, ond bydd clyweliadau ar draws Cymru yn briodol ar adegau allweddol a bydd NTW yn ymatebol i ffactorau daearyddol actorion. Gellir cynnal clyweliadau ychwanegol yn rhannau eraill o’r DU os bydd angen, ond ni fyddwn byth yn gofyn i actorion sy’n byw yng Nghymru i ddod i glyweliad cyntaf y tu allan i Gymru. Yn anffodus, nid yw NTW yn gallu talu ffioedd clyweliadau yn cynnwys costau teithio ar gyfer clyweliadau rownd gyntaf, ond byddwn yn talu costau teithio i’r rheini y gofynnwn iddynt ddod i ail glyweliad pan fydd y rhain yn fwy na 45 milltir i ffwrdd o’u cartref.

Bydd gwybodaeth am y rôl/cynhyrchiad/dyddiadau/sgriptiau yn cael ei rhoi cyn y clyweliad, lle mae ar gael ac yn briodol. Anfonir sgriptiau yn electronig oni bai y gofynnir amdanynt ar ffurf copi caled. Lle mae comisiynau newydd yn dal i fod yn y camau drafft, efallai bydd NTW yn gweithio gyda sgript ar waith neu fersiwn/addasiad cynharach neu efallai na fydd ganddo sgript o gwbl.

Rydym yn cadw’r hawl i barhau i ddatblygu’r sgript gyda’r awdur.Ar ôl clyweliadau byddwn bob amser yn rhoi gwybod i artistiaid os ydynt wedi bod yn llwyddiannus cyn gyntedag y bo modd.

Yn anffodus, ni allwn gynnig adborth i bawb sydd wedi dod i glyweliad, ond byddwn yn ceisio gwneud hynny i bawb sy’n cael eu galw am ail glyweliad (os y’u cynhelir) ar gais.

Unwaith y bydd rôl wedi cael ei chynnig, byddem yn gobeithio derbyn ateb cyn gynted ag y bo’n bosibl, er mwyn i ni allu gwneud cynigion eraill, os bydd angen, ac osgoi oedi neu amharu ar y broses gastio. Mae NTW yn ymrwymedig i gyfoethogi gwneud theatr Saesneg ei hiaith yng Nghymru a gwella’r cyfleoedd i artistiaid Cymreig a’r rheini sy’n byw yng Nghymru i fod yn rhan o wneud theatr o’r radd flaenaf yn eu gwlad eu hunain. Rhoddir blaenoriaeth i gastio artistiaid Cymreig a’r rhai sy’n byw yng Nghymru, ac eithrio mewn achosion lle mae sgiliau arbenigol neu ddisgrifiad penodol o gymeriad yn mynnu fel arall.

At hynny, mae NTWyn anelu at gael amrywiaeth ddiwylliannol yn ei gastiau sy’n adlewyrchu realiti’r Gymru gyfoes, a bydd, yn ôl yr angen, yn recriwtio actorion o’r tu allan i Gymru er mwyn cyflawni amrywiaeth ddiwylliannol wrth gastio. Mae NTW yn credu bod sesiynau castio penodol yn seiliedig ar brosiectau yn fwy gwerthfawr i artistiaid a chyfarwyddwr na sesiynau cyffredinol agored.

Bydd NTW yn anelu at gwrdd â’r amrywiaeth ehangaf posibl o actorion yn ystod castio ar gyfer castio cynhyrchiad, yn hytrach na threfnu cyfarfodydd cyffredinol amhenodol. Fodd bynnag, ar adegau gallem gynnal gweithdai actio wedi’u harwain gan ymarferwyr gwadd allweddol yn rhan o’n rhaglen o hyfforddiant a datblygu’r sector creadigol yng Nghymru. Yn ogystal ag awgrymiadau penodol ar gyfer rhannau, mae NTW yn croesawu cyflwyniadau cyffredinol ar bob adeg i’r e-bost canlynol: casting@nationaltheatrewales.org a byddwn yn cadw CVs ar ffeil.

Er budd cynaliadwyedd a’n model gweithredu digidol mae’n well gennym CVs electronig a byddwn yn anelu at gadw’r gronfa ddata hon o CVs fel system ffeilio electronig. Rydym yn annog actorion ac asiantau i gofrestru yn y grŵp ‘Actorion’ ar ein safle cymunedol: http://community.nationaltheatrewales.org lle y gallwn gynnal cyswllt agos a chyhoeddi hysbysiadau a newyddion.

Yma hefyd y gall actorion ddweud wrth NTW am waith i ddod i’w weld; mae NTW yn ymrwymedig i weld gwaith ar draws Cymru a’r DU a bydd yn ceisio ymateb i gynifer o wahoddiadau â phosibl.

Byddwn yn cynnwys rhestrau castiau ar dudalennau cynyrchiadau’r wefan, ac yn anelu at gynnwys ffotograffau a bywgraffiadau’r cast.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast