Polisi Castio - National Theatre Wales

Polisi Castio

POLISI CASTIO

Athroniaeth

Rydyn ni eisiau i National Theatre Wales fod yn gartref i dalent actio Cymreig. Ein blaenoriaeth yw cydweithio ag actorion sy’n Gymry, sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi’u hyfforddi’n broffesiynol yng Nghymru.

Mae NTW yn ymrwymedig i hyrwyddo cyfle cyfartal yn y celfyddydau a chynrychioli Cymru gyfan yn ddilys ar ein llwyfannau.

Rydym am ymgysylltu’n weithredol â pherfformwyr sy’n cael eu tangynrychioli yn ein diwydiant ar hyn o bryd, gan gynnwys actorion croenliw ac actorion dosbarth gweithiol, anabl, Byddar, niwro-ddargyfeiriol, traws a/neu nad ydynt yn cydymffurfio â’r rhywiau. Rydym yn gweithio i fod yn gwmni diogel a grymusol i bobl sy’n profi hiliaeth, rhagfarn ar sail anabledd, a phob math o wahaniaethu ac ymyleiddio.

Dylai National Theatre Wales fod yn lle i artistiaid wneud eu gwaith gorau, mwyaf uchelgeisiol ac nid yw actorion yn eithriad. Rydyn ni eisiau i NTW fod y cwmni sy’n rhoi cyfleoedd ymneilltuol, heriau gwefreiddiol a’u rolau mwyaf gwerthfawr i actorion Cymreig.

Mae NTW wedi ymrwymo i gyfathrebu’n glir, yn onest ac yn brydlon ag actorion a’u hasiantau, o’r cyswllt cyntaf i’r llen olaf.

 

Proses

Mae’r rhan fwyaf o gastio NTW yn cael ei bennu gan glyweliadau. Rhennir manylion castio, gan gynnwys gwybodaeth am y cynhyrchiad, y rolau sydd ar gael, y gyfradd cyflog (bob amser yn uwch na chyfraddau Equity) a’r amserlen, trwy Spotlight i asiantau ac actorion, yn ogystal ag ar Gymuned ar-lein NTW.

Lle y bo’n bosibl ac yn briodol, mae NTW yn ystyried ac yn castio perfformwyr sy’n Gymry, sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol yng Nghymru.

Gall cyfarwyddwyr rag-gastio rôl neu rolau mewn ymgynghoriad â’r Cyfarwyddwr Artistig.

Bydd pob cynhyrchiad yn cael ei gastio gan ei gyfarwyddwr, gyda chymorth gan  Gyfarwyddwr Castio llawrydd. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig a’r Cyfarwyddwr Cynhyrchu yn goruchwylio’r broses gastio a, lle bo’n berthnasol, bydd ymgynghori wedi digwydd gydag awduron byw neu ystâd awduron marw ar y castio.

Bydd lleoliad y clyweliadau yn ymatebol i leoliad yr actorion a’r prif artistiaid a wahoddwyd, a lleoliad arfaethedig y cynhyrchiad. Ein nod yw cynnal clyweliadau rownd gyntaf yng Nghymru bob amser.

Mae’n bosibl y byddwn yn cynnal clyweliadau rownd gyntaf eraill neu ail rownd mewn mannau eraill yn y DU a byddwn yn talu costau teithio i actorion a wahoddir i glyweliad galw’n ôl fwy na 25 milltir o’u cartref.

Rydyn ni’n rhoi cymaint o rybudd â phosibl ynghylch clyweliadau i actorion, gan anelu at o leiaf wythnos. Byddwn bob amser yn rhoi gwybod i actorion â phwy y maent yn cyfarfod, beth y gofynnir iddynt ei wneud yn yr ystafell, ac yn rhoi manylion unrhyw beth y gallai fod angen iddynt ei baratoi.

Byddwn bob amser yn gofyn am ofynion mynediad wrth wahodd actorion i glyweliad a byddwn yn ymdrechu i ddiwallu unrhyw anghenion ychwanegol. Gallai’r rhain gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gefnogaeth gan gynorthwyydd neu ddehonglydd, sgriptiau mewn fformat gwahanol, help i drefnu teithio neu amser ychwanegol yn yr ystafell.

Rydym yn aelod o Parents in Performing Arts ac rydym hefyd yn ymdrechu i gynnig hyblygrwydd o ran amser a lleoliad i actorion sydd â chyfrifoldebau gofalu.

Byddwn bob amser yn rhoi gwybod i artistiaid a ydynt wedi bod yn llwyddiannus cyn gynted â phosibl. Yn anffodus, ni allwn gynnig adborth i bawb sydd wedi mynychu clyweliad ond byddwn yn ymdrechu i wneud hynny ar gyfer clyweliadau galw’n ôl ar gais.

 

Clyweliadau Cyffredinol neu Weithdai Actorion

Os byddwn yn cynnal clyweliadau cyffredinol bydd ffocws iddynt bob amser. Efallai y byddwn yn dymuno ehangu ein gwybodaeth am actorion â nodwedd arbennig, neu gwrdd ag actorion o ran arbennig o Gymru.

Ar brydiau mae’n bosibl y byddwn yn cynnal gweithdai actorion dan arweiniad ymarferwyr gwadd, wedi’u cynllunio i roi cipolwg ar wahanol arferion creu theatr a chefnogi datblygiad parhaus artistiaid.

Os ydych chi’n actor Cymreig neu’n byw yng Nghymru a bod gennych syniad am sut y gallai NTW chwarae rhan yn eich datblygiad proffesiynol, rhowch wybod i ni.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast