Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - National Theatre Wales

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae National Theatre Wales (NTW) yn ceisio sicrhau bod egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth – hygyrchedd, cynhwysiant, parch a gwahaniaeth – yn sail i bob maes gwaith y sefydliad a’i nod yw eu hyrwyddo o fewn ei arferion cyflogaeth, ar draws ei lwyfannau creadigol ac wrth gyflawni ei rôl fel cwmni cenedlaethol trwy ddangos arweinyddiaeth a dychymyg.  Mae’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael ei gefnogi’n llawn gan y Bwrdd a’r Tîm Gweithredol a’i danategu gan ein gwerthoedd craidd i:

Fod yn feiddgar, chwilfrydig, hael, cyfrifol, a hyblyg,

I fod yn gatalydd ac annog eraill i ddatblygu a thyfu

Yn ddigon eironig, mae amrywiaeth yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. I National Theatre Wales, mae’n golygu hyn: rydym ni’n cael parti, ac mae gwahoddiad i bawb.

Nid yw’r polisi hwn mor anhunanol ag  y mae’n ymddangos.  Mae’r gwaith y mae’r cwmni hwn yn ei wneud a’r effaith y mae’n ei chael ar eu gorau pan fydd y rhai sy’n gwneud ac yn profi’r gwaith hwnnw – artistiaid, cynulleidfaoedd, cymunedau a staff – yn dod o bob math o gefndir. Nid yw hyn yn ymwneud â goddefgarwch, nac allgymorth, nac ymgysylltu. Nid oes yna ‘nhw a ni’, dim eithriadau a dim cod gwisg. Mae’n golygu’n syml bod gwahoddiad i bawb. Mae’n barti digon di-liw, fel arall.

Y Rheidrwydd Diwylliannol
Gwyddom y bydd y celfyddydau yng Nghymru yn gryfach, yn fwy cyffrous ac yn fwy perthnasol i fwy o bobl os ydym yn croesawu amrywiaeth.  Ac os ydym yn mynd i gynhyrchu a chyflwyno gwaith cyffrous a grymus, sy’n briodol i’n cyfnod, ni allwn anwybyddu’r amrywiaeth eang o bobl a chymunedau sy’n rhan o gymdeithas ddinesig yr unfed ganrif ar hugain yng Nghymru.

Mae’r celfyddydau yn arf pwerus ar gyfer edrych ar y materion hyn a’u harchwilio.  Mae’r celfyddydau yn ein helpu i ddeall gwahaniaeth.  Ond maent hefyd yn ein helpu i archwilio a mynegi’r pethau sydd gennym yn gyffredin a’n lle yn y byd.  Cymdeithas deg a goddefgar sy’n ddiamynedd o ran anfantais, sy’n cynnwys cydraddoldeb ac yn dathlu gwahaniaeth.  Rydym am i’r celfyddydau yng Nghymru fod yn gyfan gwbl ac yn wirioneddol gynhwysol.

 Diffiniadau
Rydym am i bawb sy’n darllen neu’n defnyddio’r polisi hwn i ddeall yr hyn yr ydym yn ei olygu wrth “Cydraddoldeb” ac “Amrywiaeth”.

Cydraddoldeb
Yn ymwneud â sicrhau bod pob unigolyn yn cael cyfle cyfartal i wneud y mwyaf o’u bywydau a’u doniau, a chredu na ddylai unrhyw un gael cyfleoedd bywyd gwaeth oherwydd ble y cawsant eu geni, fel beth neu fel pwy; yr hyn y maent yn ei gredu, neu p’un a fod ganddynt anabledd.  Mae cydraddoldeb yn cydnabod yn hanesyddol bod rhai grwpiau o bobl sydd â nodweddion penodol ee hil, anabledd, rhyw a rhywioldeb, wedi profi gwahaniaethu ac y gallai fod yn angenrheidiol cymryd camau cadarnhaol i ymdrin â hyn.

Amrywiaeth
Yn llythrennol yn golygu gwahaniaeth. Mae’n ymwneud â chydnabod dewisiadau unigolion yn ogystal â rhai grŵp, trin pobl fel unigolion, a rhoi gwerth cadarnhaol ar amrywiaeth yn y gymuned ac yn ein sefydliad.  Ar gyfer NTW, mae hyn yn golygu cynnwys a dathlu cyfoeth cymdeithas a sicrhau bod gan gymunedau sy’n cael eu tangynrychioli ran ynddi – ac ynom ni. Mae hefyd yn ymwneud â gwerthfawrogi sgiliau, profiadau a safbwyntiau unigryw pob unigolyn a dod o hyd i ffyrdd i ddod â’r gorau allan ohonynt. Mae amrywiaeth yn dod â chyfoeth i’n diwylliant, ein cymdeithas, a’n heconomi.  Mae’n dysgu ni sut i gysylltu a chyd-fodoli gyda phobl sy’n wahanol i ni’n hunain.

Y Sail Resymegol Foesegol
Mae ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ymgorffori gwerthfawrogiad a chydnabyddiaeth sensitif a moesegol o wahaniaethau diwylliannol. Mae’n:

 • Gwerthfawrogi ac yn dathlu amrywiaeth cymdeithas gyfoes yng Nghymru
 • Mynegi ymrwymiad i fynediad a thegwch
 • Dangos credoau ac ymddygiad moesegol
 • Parchu urddas dynol trwy gydnabod hawliau diwylliannol pob unigolyn/grŵp
 • Gwerthfawrogi pwysigrwydd gwybodaeth traws-ddiwylliannol
 • Dangos derbyn amrywiaeth ddiwylliannol
 • Yn ceisio sicrhau bod natur amrywiol cymdeithas Cymru yn cael ei hadlewyrchu ym mhob agwedd ar ein gwaith

 Ymrwymiad
Mae NTW wedi ymrwymo i:

 • Nodi a dileu gwahaniaethu anghyfreithlon ac annheg
 • Annog a hyrwyddo amrywiaeth o fewn ein sefydliad ac yn y gweithgareddau rydym yn ymgymryd â hwy
 • Hyrwyddo amgylchedd gwaith a chreadigol cadarnhaol a chytûn lle mae pob unigolyn yn cael ei drin â pharch, yn gallu rhoi o’i orau, heb fod yn destun aflonyddu neu fwlio a lle mae’r holl benderfyniadau ynghylch ei gyflogaeth neu gyfleoedd i gyfranogi wedi’u seilio ar deilyngdod
 • Cyflawni amrywiaeth ar draws ein staff, bwrdd, Panel TEAM, cydweithwyr artistig a chydweithwyr sy’n gynrychioliadol o’r cymunedau ledled Cymru yr ydym yn gweithio gyda hwy ac yn adlewyrchu amrywiaeth gyfoethog cymdeithas yng Nghymru. Gallai hyn gynnwys cymryd camau cadarnhaol cyfreithlon, lle bo hynny’n briodol ac yn ymarferol, i hyrwyddo cyfle cyfartal ac annog amrywiaeth
 • Cyflawni ein holl ymrwymiadau cyfreithiol o dan y ddeddfwriaeth gydraddoldeb a chodau ymarfer cysylltiedig, gan gydymffurfio â’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ein hunain a pholisïau cysylltiedig ac ystyried pob achos o dorri ein Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth fel camymddwyn a allai arwain at gamau disgyblu.

 Y Fframwaith Cyfreithiol
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn dod â nifer o gyfreithiau ynghyd mewn un man fel ei fod yn haws ei defnyddio. Mae’n rhestru’r nodweddion personol sy’n cael eu gwarchod gan y gyfraith a’r ymddygiad sy’n anghyfreithlon.  Mae pawb ym Mhrydain yn cael eu diogelu gan y Ddeddf. Y “nodweddion gwarchodedig” o dan y Ddeddf yw:

 • Oedran, Anabledd, Ailbennu rhywedd, Priodas a phartneriaeth sifil, Beichiogrwydd a mamolaeth, Hil, Crefydd a chred, Rhyw, Cyfeiriadedd rhywiol

O dan y Ddeddf ni chaiff bobl wahaniaethu, aflonyddu neu erlid rhywun arall oherwydd bod ganddynt unrhyw rai o’r nodweddion gwarchodedig. Mae yna hefyd ddiogelwch yn erbyn gwahaniaethu lle y canfyddir bod gan rywun un o’r nodweddion gwarchodedig neu os ydynt yn gysylltiedig â rhywun sydd â nodwedd warchodedig.

Gwahaniaethu yw

 • trin un person yn waeth nag un arall oherwydd nodwedd warchodedig (gelwir hyn yn wahaniaethu uniongyrchol) neu
 • rhoi rheol neu bolisi neu ffordd o wneud pethau ar waith sy’n cael effaith waeth ar rywun sydd â nodwedd warchodedig na rhywun nad oes ganddynt un, pan na all hyn gael ei gyfiawnhau’n wrthrychol (gelwir hyn yn wahaniaethu anuniongyrchol).

Aflonyddu – yn cynnwys ymddygiad digroeso yn gysylltiedig â nodwedd warchodedig sydd â’r diben neu’r effaith o darfu ar urddas rhywun neu sy’n creu amgylchedd gelyniaethus, diraddiol, bychanol neu sarhaus i rywun sydd â nodwedd warchodedig.

Erledigaeth – trin rhywun yn anffafriol oherwydd ei fod wedi cymryd (neu efallai eu bod yn cymryd) camau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb neu’n cefnogi rhywun sy’n gwneud hynny.

Polisi ar Waith
Mae pob un o’r pum ymrwymiad trosfwaol yn seiliedig ar egwyddorion penodol sy’n ymwneud â meysydd allweddol o waith y Cwmni:

 • Y ffordd yr ydym yn gweithredu fel Sefydliad Cenedlaethol
 • Y Gwaith a Wnawn
 • Y ffordd yr ydym yn gweithredu fel Cyflogwr

(gweler isod) sydd, yn eu tro, yn cael eu cefnogi gan gyfres gynhwysfawr o bolisïau a gweithdrefnau. Yn ogystal, er mwyn sicrhau bod ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn amlwg yn ein gwaith, mae Cynlluniau Gweithredu sy’n ymwneud â’r meysydd allweddol hynny yn cael eu cynhyrchu, eu rhannu yn gyhoeddus, eu monitro’n rheolaidd a’u hadolygu/diwygio bob blwyddyn.

Ein Hymrwymiadau fel Sefydliad Cenedlaethol
Trosolwg: Mae NTW yn cydnabod bod ganddo gyfrifoldebau penodol, fel Cwmni Cenedlaethol, i eiriol ac arwain trwy esiampl, ond mae hefyd yn cydnabod bod ganddo lawer i’w ddysgu oddi wrth arferion sefydliadau eraill.  Felly, bydd yn chwilio am gyfleoedd i gyfnewid syniadau, dulliau gweithio ac atebion ac i rannu dysgu eang ar draws y sector. Y disgwyl yw pan fydd staff neu aelodau o’r Bwrdd yn cynrychioli NTW ar bwyllgorau asiantaethau neu sefydliadau eraill, byddant yn ymdrechu i sicrhau bod egwyddorion ac arferion cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu mabwysiadu gan yr asiantaethau hynny.

Bwrdd: mae NTW yn ceisio Bwrdd eang a chynrychioliadol a bydd yn ceisio denu aelodau’r Bwrdd o gefndiroedd amrywiol

Panel TEAM: Bob blwyddyn, mae deuddeg o unigolion sydd wedi cymryd rhan yn TEAM – rhwydwaith o unigolion o bob cefndir sy’n ymwneud ag NTW – yn ffurfio Panel sy’n cael effaith ar draws yr ystod lawn o weithgareddau NTW – o drafodaethau am gynlluniau strategol ac artistig, i ymuno â phaneli recriwtio ar gyfer pob swydd, ac mae un unigolyn yn ymuno â’r Bwrdd ar gyfer y flwyddyn lawn.  Yn y ffordd hon rydym yn sicrhau bod amrywiaeth eang o safbwyntiau, gan bobl sydd â chefndiroedd gwahanol iawn, yn cael eu clywed ac yn hysbysu ein prosesau gwneud penderfyniadau

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth: Bydd NTW yn sicrhau bod ein Bwrdd, staff a gwirfoddolwyr, yn deall y Ddeddf Cydraddoldeb a’r hyn y mae’n ei golygu i NTW a’u bod yn cael cyfleoedd i archwilio sut y gellid gwella arferion.

Datblygu polisi: Bydd NTW sicrhau pan fydd polisïau yn cael eu cyflwyno neu eu diwygio, bydd Asesiad Effaith Cydraddoldeb yn cael ei gynnal i sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau yn deg ac nad ydynt yn anfwriadol yn gosod grŵp gwarchodedig dan anfantais.

Y Gymraeg: Nid yw’r iaith Gymraeg yn “nodwedd warchodedig” o dan y Ddeddf, ond mae gan NTW ddyletswydd i gydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Y Gwaith a Wnawn: Ein Hymrwymiadau
Trosolwg: Mae NTW wedi ymrwymo i annog cynifer o bobl ag sy’n bosibl yng Nghymru i fwynhau  a chymryd rhan yn y celfyddydau – fel ymarferwyr, cyfranogwyr ac aelodau cynulleidfa – trwy estyn allan i bobl a allai fod wedi profi rhwystrau i gymryd rhan neu fynychu a thrwy gynnig rhaglen ddiwylliannol amrywiol o weithgareddau a fydd yn apelio ac yn ymateb i bobl o wahanol gefndiroedd. Mae NTW wedi ymrwymo i gynnig gwaith ar gyfer cymuned amrywiol a bydd yn ceisio adlewyrchu hyn yn y gweithgareddau y mae’n ymgymryd â hwy, y perfformwyr a’r artistiaid eraill sy’n ymwneud â’r gweithgareddau hynny a’r cynulleidfaoedd y mae’n ceisio eu denu trwy ei farchnata, cyhoeddusrwydd a phresenoldeb ar-lein.

Castio a Datblygu Artistiaid: Mae NTW wedi ymrwymo i sicrhau bod y gwaith y mae’n ei gynhyrchu yn adlewyrchu amrywiaeth y Gymru gyfoes. Bydd NTW yn dilyn strategaeth o gastio integredig a cheisio sicrhau ei fod yn denu perfformwyr o bob rhan o’n cymdeithas.  Byddwn yn ystyried, clyweld a chastio actorion heb ystyried hil neu liw oni bai bod hil y cymeriad yn cael ei hystyried yn hanfodol i ddarlleniad y gwaith a/neu lle y gallai castio actorion o darddiad ethnig a/neu gefndir diwylliannol penodol roi dyfnder neu ddimensiwn ychwanegol i’r cynhyrchiad.  Bydd NTW yn sicrhau bod mynediad i unrhyw ardal lle cynhelir clyweliad, ymarfer neu berfformiad ar gael i artist sydd ag anabledd er mwyn hyrwyddo ymhellach castio perfformwyr sydd ag anableddau, p’un a yw’r rhan yn galw am anabledd ai peidio.

Marchnata: Bydd NTW yn dewis offer marchnata tactegol a gynlluniwyd i estyn allan i drawstoriad ehangach o boblogaeth Cymru – mewn ffyrdd newydd ac mewn lleoedd newydd.

Prisio: Bydd NTW yn sicrhau y bydd cyfres o gonsesiynau ar gael ar gyfer ei holl gynyrchiadau a gweithgareddau i blant a phobl ifanc, y rhai nad ydynt mewn gwaith ac i bensiynwyr a bydd yn cymryd camau i sicrhau, lle mae’r strwythur prisiau tocynnau yn cael ei reoli gan bolisïau’r ganolfan ei hun, bydd gallu pobl leol i dalu i fynychu perfformiad yn dylanwadu ar y penderfyniad prisio.

Mynediad: Bydd NTW yn ymdrechu i ddod o hyd i ffyrdd o wneud ein gwaith yn hygyrch i bawb (ymarferwyr, cyfranogwyr ac aelodau cynulleidfa), gan gynnwys pobl ag anawsterau symudedd, pobl nad yw Saesneg yn iaith gyntaf iddynt, pobl â nam ar eu golwg neu eu clyw a phobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig anghysbell a/neu nad ydynt yn gallu teithio’n hawdd.  Yn ogystal â dewis lleoliadau gydag ystyriaethau mynediad mewn golwg (gan gynnwys presenoldeb NTW ledled Cymru ym mhob tymor), gallai ymyriadau ymarferol gynnwys (ond ni fyddant yn gyfyngedig i) dewisiadau statig â seddau ar gyfer cynyrchiadau promenâd, sain ddisgrifiadau, perfformiadau iaith arwyddion a hamddenol, uwch/isdeitlau, cynyrchiadau dwyieithog/amlieithog, bysiau  arbennig ac yn y blaen

Amrywiaeth ddiwylliannol: Bydd NTW yn cymryd camau cadarnhaol i gynyddu’r amrywiaeth ddiwylliannol o fewn NTW, trwy’r amrywiaeth o weithgareddau yr ydym yn eu darparu, ac ymhlith y cynulleidfaoedd a chyfranogwyr yr ydym yn eu cyrraedd

Ein Hymrwymiadau fel Cyflogwr
Trosolwg: Mae NTW yn anelu at hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth fel cyflogwr ac i sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd neu gyflogai yn derbyn triniaeth lai ffafriol neu’n cael ei roi o  dan anfantais oherwydd amodau neu ofynion na ellir eu cyfiawnhau o fewn cyd-destun y polisi hwn.

Gwahaniaethu: Mae NTW yn ystyried gwahaniaethu, aflonyddu, cam-drin, erledigaeth neu fwlio staff, gwirfoddolwyr neu bobl eraill yn ystod gweithgareddau gwaith fel troseddau disgyblu y gellid eu hystyried yn gamymddygiad difrifol. Gallai goddef ymddygiad o’r fath hefyd gael ei drin fel trosedd ddisgyblu. Yn ogystal â disgyblu’r tramgwyddwr(wyr), byddwn yn rhoi cymorth priodol i bobl sy’n cwyno am aflonyddu mewn perthynas â nhw’u hunain neu eraill.

Arferion cyflogaeth: Bydd arferion dethol, recriwtio, hyfforddi, dyrchafu a chyflogaeth yn gyffredinol yn destun adolygiad rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Yn benodol, bydd gweithdrefnau dethol a recriwtio yn cael eu hadolygu’n flynyddol er mwyn gwella arferion cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’r arferion hyn yn cynnwys sicrhau bod cyfleoedd am swyddi yn cael eu cyfleu i bob rhan o’r gymuned a bod, lle bo hynny’n briodol ac yn bosibl, hysbysebu cyfleoedd gwaith yn cynnwys y cyfryngau sydd wedi’u hanelu’n uniongyrchol at leiafrifoedd ethnig a chymunedau anabl.  Maent hefyd yn cynnwys darparu hyfforddiant mewn materion cydraddoldeb ac amrywiaeth, yn enwedig ar gyfer unrhyw un sy’n ymwneud â recriwtio a dethol.

Gweithio hyblyg: Bydd NTW yn ceisio darparu ar gyfer ceisiadau staff i weithio’n hyblyg, boed yn rhan-amser neu ryw drefniant gweithio arall, am ba bynnag reswm, cyn belled â bod y cytundeb yn gyson ag anghenion y sefydliad.  Bydd NTW hefyd yn annog mentrau a gynlluniwyd i helpu staff sydd am ddychwelyd i’r gwaith ar ôl seibiant gyrfa.  (Gweler Polisi Gweithio Hyblyg, Polisi Mamolaeth a Thadolaeth a Pholisi Absenoldeb Arbennig NTW am fwy o fanylion.)

Addasiadau rhesymol: Rydym yn cydnabod bod yn rhaid i sefydliadau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 wneud addasiadau rhesymol i ddarparu ar gyfer pobl anabl ac i’w galluogi i wneud eu gwaith heb anhawster diangen. Byddwn yn gwneud addasiadau sy’n rhesymol, p’un a bod yn rhaid i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith ai peidio, a ph’un a yw ymgeisydd neu gyflogai anabl yn cael ei gwmpasu ai peidio gan y diffiniad o anabledd o dan y Ddeddf Cydraddoldeb.

Crefydd a Chred: Rydym yn derbyn ein cyfrifoldeb i beidio â gwahaniaethu yn erbyn ymgeiswyr a chyflogeion ar sail eu crefydd neu gred. Byddwn yn ceisio darparu ar gyfer credoau crefyddol cyflogeion mewn unrhyw ffordd sy’n gydnaws â gwaith y sefydliad trwy, er enghraifft, ganiatáu ar gyfer gweddïau yn ystod y diwrnod gwaith ac yn y gweithle; ystyried anghenion deietegol cyflogeion wrth ddarparu cyfleusterau i staff fwyta a storio bwyd; caniatáu i staff gymryd eu gwyliau ar gyfer gwyliau crefyddol; ceisio trefnu cyfweliadau swyddi neu gyfarfodydd gwaith pwysig eraill ar adegau pan nad ydynt yn gwrthdaro â gwyliau crefyddol pwysig; a pheidio â gosod cod gwisg na all pobl o grefydd benodol gydymffurfio ag ef.

Oedran: Ni fydd NTW yn gwahaniaethu ar sail oedran wrth recriwtio, dyrchafu, hyfforddi neu argaeledd buddion fel cyfraniadau pensiwn. Bydd NTW yn ystyried o ddifrif unrhyw gais i weithio y tu hwnt i’r oedran ymddeol o 65, boed yn hyblyg neu fel arall.

Camau Gweithredu Cadarnhaol: Bydd NTW yn cymryd pa bynnag gamau gweithredu cadarnhaol sy’n ofynnol lle y gellir dangos bod tangynrychiolaeth o unrhyw grŵp penodol wedi digwydd wrth recriwtio. Lle y bo’n briodol a lle y caniateir hynny yn gyfreithiol, rhoddir hyfforddiant ac anogaeth i grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn NTW.

Cyfrifoldebau
Bwrdd NTW: Bwrdd NTW sydd â’r cyfrifoldeb terfynol am y Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Y Cyfarwyddwr Artistig a’r Tîm Gweithredol: Cyfrifoldeb y Cyfarwyddwr Artistig/Prif Swyddog Gweithredol, gyda chefnogaeth y Rheolwr Gyfarwyddwr a’r Cynhyrchydd Gweithredol, yw gweithredu, monitro a gwerthuso’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae’r Cyfarwyddwr Artistig hefyd dan ddyletswydd i sicrhau bod y Bwrdd yn cael gwybod yn rheolaidd am weithrediad y polisi a goblygiadau penderfyniadau a pholisïau’r Bwrdd ar gyfer materion cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Rheolwyr Llinell: Mae pob rheolwr llinell yn gyfrifol am hyrwyddo cyfle cyfartal, a dylent sicrhau bod eu gweithdrefnau a’u harferion eu hunain yn cydymffurfio â darpariaethau Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth NTW. Mae perfformiad ac esiampl y rheolwyr yn hanfodol o ran gwella cyfleoedd i bawb.

Unigolion: Mae pob unigolyn sy’n gweithio dros a chyda NTW yn gyfrifol am gynnal y polisi hwn ac i roi gwybod am unrhyw wahaniaethu, bwriadol neu fel arall, y maent yn dod yn ymwybodol ohono. Mae pob math o wahaniaethu yn annerbyniol, ni waeth a oedd unrhyw fwriad i wahaniaethu neu beidio.  Mae gan yr holl unigolion sy’n gweithio gyda neu ar ran NTW ddyletswydd i sicrhau bod y polisi hwn yn effeithiol wrth sicrhau cyfleoedd cyfartal ac i atal gwahaniaethu.  Dylai cyflogeion fod yn ymwybodol tra bod cyflogwr yn atebol yn ôl y gyfraith am weithredoedd o wahaniaethu a gyflawnir gan gyflogeion, gall cyflogeion hefyd fod yn bersonol atebol yn ôl y gyfraith am weithredoedd o wahaniaethu y maent yn eu cyflawni, eu hawdurdodi, cyfrannu atynt, neu yn eu goddef mewn perthynas â chyflogeion eraill, gweithwyr ac aelodau o’r cyhoedd.

Hyrwyddo’r Polisi
Bydd yr holl gyflogeion, gwirfoddolwyr, gweithwyr llawrydd ac aelodau’r Bwrdd yn cael gwybod bod Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn weithredol a’u bod yn gyfrifol am gydymffurfio â’i ofynion.

Bydd copïau o’r polisi cyfan yn cael ei ddarparu ar benodi neu ethol, ar lofnodi contract neu yn ystod y cyfnod sefydlu. Bydd y polisi hefyd yn cael ei dynnu i sylw cydweithwyr creadigol NTW, asiantaethau cyllido, ymgeiswyr am swyddi a’r rheini sy’n defnyddio gwasanaethau NTW.

Cwynion
Bydd gweithdrefnau cwyno a disgyblu NTW yn cael eu defnyddio i ddelio ag unrhyw gwynion am wahaniaethu, aflonyddu neu fwlio sy’n ymwneud â staff.

Bydd cwynion gan aelodau o’r cyhoedd neu bobl sy’n defnyddio gwasanaethau NTW yn cael eu trin trwy weithdrefn gwynion y cwmni.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth NTW
ATODIAD A Ffynonellau cyngor cyffredinol
ACAS
Mae cyhoeddiadau yn cynnig arweiniad i gyflogwyr ar eu cyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ar gael i’w lawrlwytho am ddim yn http://www.acas.org.uk/ o dan “Equality” yn yr adran cyngor AZ

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Mae cyhoeddiadau yn cynnig arweiniad i gyflogwyr ar eu cyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ar gael i’w lawrlwytho am ddim yn  http://www.equalityhumanrights.com/private-and-public-sector-guidance/employing-people/guidance-employers

Ffynonellau o gyngor ar faterion penodol
Age UK
Anelu at wella’r cyfnod hwyrach mewn bywyd i bawb
www.ageuk.org.uk
Ffôn: 0800 169 6565
contact@ageuk.org.uk

Y Ganolfan Amgylcheddau Hygyrch (CAE)
Yn darparu gwybodaeth a hyfforddiant ar hygyrchedd yr amgylchedd adeiledig ar gyfer pobl anabl
www.cae.org.uk
Ffôn/Ffôn testun: 020 7840 0125
info@cae.org.uk

Gender Identity Research and Education Society (GIRES)
Yn darparu ystod eang o wybodaeth i bobl draws, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol sy’n gofalu amdanynt
www.gires.org.uk
Ffôn: 01372 801 554
info@gires.org.uk

The Gender Trust
Elusen fwyaf y DU sy’n gweithio i gefnogi pobl drawsrywiol, dysfforig o ran rhywedd a thrawsrywedd neu’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan faterion hunaniaeth o ran rhywedd.
www.gendertrust.org.uk
Ffôn: 0845 231 0505

Press for Change (PfC)
Yn ymgyrchu i gyflawni cydraddoldeb a hawliau dynol ar gyfer yr holl bobl Draws yn y Deyrnas Unedig
www.transequality.co.uk  /  www.pfc.org.uk
Ffôn: 0161 432 1915
transequality@pfc.org.uk

Stonewall
Prif elusen pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol y DU
www.stonewall.org.uk
Ffôn: 0800 050 2020

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast