News Story

“Mae’n sioe gerdd, ond nid yw’n sioe gerdd draddodiadol. Rydyn ni'n cymryd llawer o stereoteipiau o'r hyn y gallai sioe gerdd cwiar fod ac yn gweddnewid pob un ohonyn nhw.”

Gyda thaith Feral Monster rownd y gornel ac ymarferion yn eu hanterth, rydym wedi bod yn sgwrsio gyda'r tîm creadigol i roi syniad i chi o'r hyn yw Feral Monster, ac o ble y daeth y sioe gerdd fywiog hon.

Cawsom sgwrs gyda Cara Evans, dylunydd, ar pam eu bod yn gyffrous ar gyfer y sioe, beth sy'n ei gwneud yn wahanol i sioeau eraill, a'u profiad o ddylunio gyda chynaliadwyedd mewn golwg gan ddefnyddio Theatre Green Book.


Beth sy'n eich cyffroi am Feral Monster?

Y tîm anhygoel o fodau dynol yw'r hyn sy'n fy nghyffroi. Mae'n grŵp o artistiaid cwiar diddorol sydd i gyd â rhyw fath o berthynas â'r pwnc. Mae'n ymwneud â'r Gymru wledig cwiar, sy'n rhywbeth nad wyf wedi gweld llawer ohono ar y llwyfan ac y byddwn wrth fy modd yn gweld mwy ohono.

Beth sy'n gwneud Feral Monster yn wahanol i sioeau eraill?

Mae'n edrych ar fod yn cwiar mewn lleoliad gwledig. Mae hefyd yn edrych ar sut mae ymennydd person ifanc yn gweld y profiadau hyn a'r profiad o fyw bywyd mewn tref fach.

Mae'n sioe gerdd, ond nid yw'n sioe gerdd draddodiadol. Rydyn ni'n edrych ar goreograffi, ond nid mewn ffordd draddodiadol. Felly, rydyn ni'n cymryd llawer o stereoteipiau o'r hyn y gallai sioe gerdd cwiar fod ac yn gweddnewid pob un ohonyn nhw.

Pam ddylai pobl ddod i weld Feral Monster?

Mae'n mynd i fod yn llawen iawn ac yn chwareus. Mae yna lawer o eiliadau i uniaethu â nhw, waeth beth fo'ch profiad.

Sut brofiad oedd datblygu cynllun y set?

Roeddwn yn cymryd rhan i ddechrau trwy gyfnod ymchwil a datblygiad, felly llawer o arbrofi. Cefais i glywed y gerddoriaeth gyntaf hefyd. Nid ydych fel arfer yn clywed byd sain y darn cyn i chi ei ddylunio, felly roedd yn wych i glywed hynny fel man cychwyn.

Er nad yw Feral Monster wedi'i lleoli ym Methel, Gogledd Cymru, roedd yn ysbrydoliaeth fawr i’r awdur Bethan [Marlow], gan mai dyna lle cawson nhw eu magu. Cefais i ymweld â'r pentref i weld y bensaernïaeth a'r ffordd yr oedd wedi'i adeiladu. Mae'r ffordd y mae'r tai yn slotio i'w gilydd yn effeithio ar y ffordd y mae pobl yn ymddwyn ac yn dylanwadu ar y ffordd y mae'r cymeriadau yn y ddrama hon yn ymateb ac yn rhyngweithio â'i gilydd.

Rwyf hefyd wedi bod yn edrych ar gyfeiriadau gweledol gwahanol i archwilio ffyrdd o ddangos sut mae ymennydd [y prif gymeriad] Jax yn gweithio.

Sut brofiad yw gweithio gyda Llyfr Gwyrdd y Theatr?

Rwyf wedi gweithio gydag ef unwaith o'r blaen ar sioe i blant yn Theatr Unicorn. Roedd yn anhygoel ac, yn rhyfedd iawn, ychydig yn debyg i hyn. Roedd yn seiliedig ar faes chwarae ac yn lliwgar iawn. Er ei fod wedi'i fwriadu ar gyfer grŵp oedran gwahanol, fe'i bwriadwyd ar gyfer plant ifanc iawn. Roedd llawer o chwareusrwydd tebyg ynddo.

Ar gyfer set Feral Monster, rydym yn anelu at safon Canolradd Llyfr Gwyrdd y Theatr sy'n golygu bod 75% o ddeunyddiau wedi'u defnyddio o'r blaen a bydd 80% o ddeunyddiau'n mynd ymlaen i gael bywyd yn y dyfodol.

Hyd yn hyn:

  • rydym wedi prynu'r set siglen gan gyn-Olympiad ar Facebook Marketplace
  • rydym yn defnyddio ysgolion a ddefnyddiwyd ddiwethaf ar gyfer sioe 2019 NTW On Bear Ridge
  • rydym wedi benthyg y lloriau gan Theatr Genedlaethol Cymru
  • rydym wedi llogi feinyl gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
  • ac rydym wedi addasu sgaffaldiau NTW i adeiladu'r ffrâm ddringo.

Lle bynnag y bo modd, rydyn ni'n prynu gwisgoedd ail-law hefyd (diolch i Hobos yng Nghaerdydd am ddillad ar gyfer y sesiwn tynnu lluniau hyrwyddo)!

Yn olaf… Ydych chi wedi gweithio gydag unrhyw un o'r bobl greadigol o'r blaen?

Gwnaeth [Izzy, y Cyfarwyddwr, a fi] gydweithio ar Living Newspapergan Theatr y Royal Court ychydig flynyddoedd yn ôl, a dyna pryd y gwnaethom gyfarfod gyntaf. Mae eu hymennydd yn ddiddorol ac yn gweithio yn wahanol i gyfarwyddwyr eraill; mae'n gweithio mewn parthau.

Efallai y byddant yn anghytuno â mi, ond i mi, maent yn edrych ar lwyfannau ychydig fel lluniau agos. Maen nhw'n eitha ffilmig yn y ffordd y maent yn meddwl. Mae Izzy wir yn dyrannu adrannau o'r llwyfan ac yn ceisio defnyddio'r corneli. A dydyn nhw ddim yn hoffi defnyddio'r lleoedd amlwg i leoli pobl, felly mae'n rhaid i'r dyluniad adael i'w ymennydd weithio a gwneud hynny.