Press releases

Os oes gennych ymholiad cyfryngau, cais gan y wasg neu os ydych yn chwilio am luniau i'r wasg, cysylltwch â ni, ar press@nationaltheatrewales.org neu 029 2252 8171.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Tocynnau i'r wasg

Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o docynnau i’r wasg ar gyfer y rhan fwyaf o’n cynyrchiadau, gan roi blaenoriaeth i newyddiadurwyr sy’n ysgrifennu adolygiadau. Nid yw bob amser yn bosibl cynnig tocyn ychwanegol. Weithiau nid yw i fyny i ni pwy all gael tocyn - ar gyfer rhai digwyddiadau, y lleoliad sy'n gwneud y penderfyniad.

Ein testun parod

Cwmni theatr crwydrol yw National Theatre Wales sy’n bodoli i ddarganfod ac adrodd straeon mwyaf grymus Cymru a’i phobl. Mae’n ddrych ac yn chwyddwydr i bawb ohonon ni.

Dydyn ni ddim wedi ein clymu i adeilad. Mae hynny’n rhoi’r rhyddid i ni wneud popeth yn greadigol, gan gysylltu pobl, llefydd a syniadau i ddod â straeon yn fyw.

Fe gawson ni ein sefydlu yn 2011, a’n gwaith ni yw creu cymuned ledled y wlad o wneuthurwyr theatr a chynulleidfaoedd, gan groesawu pobl o bob cefndir. TEAM; dyma ein ffordd o weithio gyda chymunedau, ac mae’n allweddol yn hyn o beth. Mae’n creu cyfleoedd creadigol i bobl a allai fod wedi meddwl erioed nad yw’r theatr yn rhywbeth iddyn nhw.

Rydyn ni’n elusen gofrestredig (rhif 1127952) ac rydyn ni’n dibynnu ar haelioni rhoddwyr allanol er mwyn ffynnu.

Mae popeth yn dechrau gyda sgwrs yma yn NTW, ac rydyn ni wastad yn awyddus i glywed gan bawb a hoffai gymryd rhan.

nationaltheatrewales.org/cy.

Datganiadau diweddar i'r wasg

List of press Articles

 1. Mae tri o bobl yn neidio oddi ar y rheilen, yn chwifio ac yn cicio i'r awyr.

  Feral Monster: sioe gerdd lachar sy’n dathlu Cymru gwiar yr arddegau

  1 Tachwedd 2023
 2. Mae tri unigolyn yn sefyll mewn rhes, yn canu. Mae'r unigolyn ar y chwith yn chwarae gitâr, tra bod dyrnau'r unigolyn yn y canol wedi'u clensio uwch eu canol, gyda thrombôn yn ei law chwith. Mae'r unigolyn ar y dde yn dal trwmped ond nid yw'n ei chwarae. Maen nhw'n edrych yn syth ymlaen.

  Cynhyrchiad clodwiw Gavin Porter Circle of Fifths yn teithio ledled Cymru ac i Lundain

  8 Medi 2023
 3. Mae plentyn yn cydio yn wyneb plentyn arall ac yn chwerthin. I'r chwith mae plentyn arall yn gwisgo wig las llachar a thop glas llachar.

  Treantur (Kidstown): yn canoli lleisiau, dychymyg a dyfodol plant Cymru

  4 Gorffennaf 2023
 4. Cadair blygu ddu wedi'i gorchuddio â llawysgrifen liwgar

  National Theatre Wales yn penodi dau Gyd-Gadeirydd i arwain y cwmni

  10 Mai 2023
 5. Mae parti pen-blwydd yn cael ei gynnal, mae dawnsiwr yn y ganolfan ac mae unigolyn i'r chwith o'r dawnsiwr yn edrych yn anghyfforddus.

  Cynhyrchiad tair rhan newydd yn y Grand Abertawe yn codi dau fys ar yr argyfwng costau byw

  31 Ionawr 2023
 6. Dyn yn sefyll gyda'i freichiau o amgylch dynes, a'r ddau yn darllen sgriptiau.

  Cynhyrchiad newydd sbon wedi’i greu gan, gyda, ac ar gyfer pobl Wrecsam

  3 Tachwedd 2022
 7. Grŵp o bump o bobl yn cynrychioli cymysgedd o rywiau ac ethnigrwydd yn sefyll mewn ffurfiant. Mae un yn chwarae trombôn, mae un yn chwarae trwmped. Mae'r fenyw yn y canol yn dal cansen.

  Nod National Theatre Wales yw sbarduno newid yn y modd yr ydym yn mynegi galar a cholled gyda sioe newydd ymdrochol yn cynnwys straeon bywyd go iawn

  20 Mai 2022
 8. Golygfa goedwig gyda swigen enfawr yn cynnwys y gair FRANK wedi'i arosod yn y canol.

  Bardd a gweithiwr mewn ffatri gwrthwenwyn nadroedd o orllewin cymru yn ymddangos am y tro cyntaf ar y sgrin fawr

  28 Chwefror 2022
 9. Llun manwl o law rhywun yn ysgrifennu ar bapur.

  Am ddrama: galwad agored am sgriptiau gan ddramodwyr yng Nghymru

  1 Chwefror 2022
 10. Dyn ifanc yn gwisgo sbectol yn dal bysellfwrdd. Menyw ifanc sy'n dal meicroffon â'i breichiau o'i gwmpas.

  Mae National Theatre Wales, Theatr Genedlaethol Cymru ac August012 yn ymuno â’I gilydd I gydgynhyrchu Petula – sioe amlieithog ac arallfydol ar gyfer pobl ifanc cymru

  1 Rhagfyr 2021
 11. Dyn yn gwisgo siwt yn sefyll o flaen y geiriau 'PWYLLWCH' mewn llythrennau mawr ar sgrin.

  National Theatre Wales yn cyhoeddi Possible, sioe newydd amserol a oedd yn mynd I fod yn ymwneud â chariad… ac yna daeth COVID-19

  20 Mai 2021
 12. Ffotograff du a gwyn o orwel dinas.

  Tîm creadigol, dan arweiniad National Theatre Wales, wedi’I ddewis I gynrychioli Cymru yn yr ŵyl creadigrwydd ledled y DU yn 2022

  1 Chwefror 2021