Feral Fest: Galwad am gerddorion ifanc

Rydyn ni'n llawn cyffro wrth gyhoeddi cyfle anhygoel i gerddorion ifanc ledled Cymru fel rhan o’n sioe sydd i ddod, Feral Monster, sioe gerdd fywiog newydd am arddegwr di-nod.

*Diweddariad Feral Fest*

Mae rhai ohonoch wedi gofyn am ychydig mwy o amser i wneud cais, felly rydyn ni'n ymestyn tan 10am ddydd Mawrth 5 Rhagfyr!

Ac roedden ni eisiau ateb ychydig o gwestiynau rydych chi wedi bod yn eu gofyn ...

 • Gall y recordiad o'ch gwaith fod mewn unrhyw fformat: gall fod yn hunan-recordiad ar eich ffôn, mae lo-fi yn hollol iawn ac nid ydym yn disgwyl unrhyw beth ffansi. Gall fod yn glip hefyd, neu anfonwch gerddoriaeth ddalen atom os yw hynny'n addas i chi.
 • Os ydych yn cyfansoddi cerddoriaeth ond ddim yn perfformio, byddem wrth ein bodd pe baech yn gwneud cais o hyd. Gallwch wneud cais ar y cyd â pherfformiwr neu gallwn gael sgwrs am rywun arall yn perfformio eich gwaith.

__

Mae Feral Fest yn becyn cyfleoedd datblygu pwynt mynediad fel rhan o waith ymgysylltu TEAM NTW. Mae ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y byd creu cerddoriaeth ar hyn o bryd - ond sydd heb ddod o hyd i'w cam cyntaf ar y llwybr hwnnw eto.

Mae National Theatre Wales (NTW) yn cael ei ysgogi gan anelu at gysylltiad. Rydyn ni'n gweld theatr fel arf i ddod â phobl ynghyd i fyfyrio, archwilio a chael ein hysbrydoli gan straeon ein cenedl. Rydyn ni am i bawb yng Nghymru weld eu hunain, eu cymunedau, eu profiadau a'u dyfodol yn cael eu dychmygu yn y gwaith yr ydyn ni'n ei wneud.

NTW TEAM yw ein model degawd o hyd, cymunedol, arloesol o ymgysylltu â’r celfyddydau, yr ydym wedi’i greu ar y cyd â 104,000 o bobl ledled Cymru: gydag ysgolion di-ri, gyda phobl ifanc y tu allan i addysg brif ffrwd, gyda sefydliadau celfyddydau cymunedol ac elusennau lleol, gyda byrddau iechyd a chydag unigolion nad oeddent erioed wedi dychmygu y gallai’r celfyddydau fod ar eu cyfer nhw.

Ddiddordeb?

Beth yw Feral Monster?

Sioe gerdd newydd fywiog gan Bethan Marlow yw Feral Monster, wedi'i chyfarwyddo gan Izzy Rabey, gyda cherddoriaeth gan Nicola T. Chang. Mae’n teithio ar draws theatrau Cymru yng ngwanwyn 2024. Gan gyfuno cerddoriaeth grime, R&B, soul, pop a rap, mae'r sioe yn dathlu stori’r arddegwr di-nod, Jax, wrth iddi/iddynt/beth bynnag lywio cariad, rhywioldeb, teulu a'r amryfal rannau o'i hymennydd swnllyd, parod ei farn.

Byddwn yn rhoi brîff llawn i'r dylunydd a benodir gyda delweddau gweledol o ddyluniad y set, testun a nodiadau manylach ar y cyfeiriad dylunio.

Ynglŷn â Feral Fest

Mae Feral Fest yn cynnig llwyfan i gerddorion ifanc ddysgu am gyfansoddi caneuon a chreu cerddoriaeth ar gyfer y theatr. Dyma dy gyfle i fod yn rhan o brosiect cynhwysol sy'n dathlu amrywiaeth, creadigrwydd a chymuned.

Fel rhan o Feral Fest, byddi di'n:

 • dysgu gan weithwyr proffesiynol y diwydiant, gan gynnwys y tîm creadigol y tu ôl i Feral Monster.

 • ennill profiad amhrisiadwy o ran creu cerddoriaeth ar gyfer y theatr.

 • perfformio mewn gigs ar ôl y sioe mewn lleoliad sy'n lleol i ti yn ystod ein taith o Feral Monster.

 • recordio dy gyfansoddiad wedi'i ysbrydoli gan Feral Monster yn broffesiynol, gan agor drysau i orsafoedd radio a llwyfannau eraill.

 • perfformio mewn un Feral Fest mawr yn Pontio ym Mangor, dan ofal dau aelod o gast y sioe ac ochr yn ochr â dy holl gyd-gerddorion Feral Fest o bob rhan o Gymru.

 • bod yn rhan o rwydwaith cymheiriaid newydd o gyd-gerddorion Feral Fest o bob rhan o Gymru.

 • bod yn un o'r bobl gyntaf i weld Feral Monster yn yr ymarfer gwisg.

 • ennill cysylltiadau â rhwydweithiau eraill yn eich ardaloedd lleol a all gynorthwyo ymhellach eich taith greadigol yn y dyfodol.

Am bwy yr ydyn ni'n chwilio?

Rydyn ni'n chwilio am 15 o gerddorion a/neu grwpiau/bandiau dawnus 18-28 oed sydd ar gychwyn eu taith artistig, yn angerddol am gerddoriaeth ac yn ymddiddori mewn sut y gellir defnyddio cerddoriaeth o unrhyw genre wrth wneud theatr.

Mae hwn yn becyn cyfle datblygu cam cyntaf ar gyfer pobl na fyddent o reidrwydd yn ystyried eu hunain yn artistiaid proffesiynol eto.

Mae gennym ni ddiddordeb arbennig mewn cerddorion sy'n:

 • meddu ar ddealltwriaeth o hunaniaeth LHDTQIA+* naill ai trwy brofiad byw neu gefnogaeth

 • wedi'u lleoli yng Nghaerdydd, Aberystwyth, Bangor, Llanelli ac Aberhonddu neu'n agos atynt - y mannau lle'r ydym yn teithio gyda Feral Monster.

 • â chysylltiad cryf â Chymru a hunaniaethau Cymreig, gan ddod â phersbectif unigryw i'w cerddoriaeth.

 • ar gael ar gyfer tri gweithdy ar-lein, rhagolwg unigryw o Feral Monster a dwy noson o berfformiadau rhwng canol Rhagfyr a 21 Mawrth i gymryd rhan (gweler amserlen y gweithgarwch isod)

 • yn gallu dangos profiad o greu cerddoriaeth

 • yn gyfforddus â pherfformio'n fyw.

Os ydych yn cyfansoddi cerddoriaeth ond ddim yn perfformio, byddem wrth ein bodd pe baech yn gwneud cais o hyd. Gallwch wneud cais ar y cyd â pherfformiwr neu gallwn gael sgwrs am rywun arall yn perfformio eich gwaith.

Rydyn ni'n chwilio am unigolion sy'n defnyddio dull cynhwysol at greu cerddoriaeth, gan flaenoriaethu hygyrchedd, dwyieithrwydd, gwrth-homoffobia a gwrth-hiliaeth. Dylech fod yn rhywun sy’n awyddus i gydweithio ac sydd â’r gallu i gyfansoddi cerddoriaeth sy’n cysylltu â chynulleidfa amrywiol ar draws pob cenhedlaeth ledled Cymru.

*Mae'r acronym hwn yn golygu lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol, cwiar, cwestiynu, rhyngrywiol neu anrhywiol, ond gall pobl hefyd ddiffinio eu rhyw a'u rhywioldeb mewn ffyrdd eraill. Mae'r tîm creadigol ar gyfer Feral Monster i gyd yn uniaethu fel LHDTQIA+ a dyna pam rydyn ni'n chwilio am rywun sydd â'r profiad byw hwn neu gyfeillach.

Sut y byddwn yn dy gefnogi
 • Teithio, llety a threuliau y telir amdanynt:
  • rhagolwg unigryw o Feral Monster yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd
  • gig ar ôl y sioe mewn lleoliad taith sy'n lleol i chi
  • gig ar ôl y sioe yn Pontio ym Mangor.
 • Recordiad proffesiynol o dy drac wedi'i gyfansoddi y galli di ei ddefnyddio i hyrwyddo dy waith yn y dyfodol.

 • Ffotograffiaeth a ffilm o dy berfformiadau y galli di eu defnyddio i hyrwyddo dy waith yn y dyfodol.

 • £260 y pen i berfformio mewn dau gig Feral Fest.

Llinell amser gweithgarwch

Pryd

Beth

w/d 11 Rhagfyr

Sesiwn Zoom 1 (Cyflwyniad) - 2.5 awr

Cerddorion yn cyfarfod ar-lein, dysgu am Feral Monster, rhannu eu gwaith, a derbyn ysgogiadau creadigol

w/d 18 Rhagfyr

Sesiwn Zoom 2 (Geiriau a Cherddoriaeth) - 2.5 awr

Gweithdy yn canolbwyntio ar lunio geiriau a'u gosod i gerddoriaeth, gyda phwyslais theatrig

w/d 8 Ionawr 2024

Sesiwn Zoom 3 (Adborth) - 2.5 awr

Sesiwn i gerddorion rannu eu gwaith, cael adborth, a chydweithio

14 a 15 Chwefror

Theatr y Sherman, Caerdydd (pob un o'r 15 artist)

Cyfarfod â'r tîm creadigol, gwylio'r ymarfer gwisg (Digwyddiad cymdeithasol TEAM).

Recordio yn y stiwdio

w/d 19 Chwefror

Rhagor o recordio yn y stiwdio

17 Chwefror

Theatr y Sherman, Caerdydd

Perfformiad Feral Fest (3 artist o Gaerdydd)

29 Chwefror

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Perfformiad Feral Fest (3 artist o Aberystwyth)

7 Mawrth

Pontio, Bangor

Perfformiad Feral Fest (pob un o'r 15 artist)

13 Mawrth

Ffwrnes, Llanelli

Perfformiad Feral Fest (3 artist o Lanelli)

21 Mawrth

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu

Perfformiad Feral Fest (3 artist o Aberhonddu)

Sut i wneud cais

Rydyn ni'n dy annog i fynegi dy ddiddordeb yn y briff hwn ym mha ffordd bynnag rwyt ti'n teimlo'n fwyaf cyfforddus a hyderus. Gall hyn fod mewn fideo, neges sain neu e-bost. Pa bynnag fformat yr wyt yn ei ddewis, dyweda wrthym mewn dim mwy na 3 munud neu hyd at 600 o eiriau:

 • Dy brofiad perthnasol (gan gyfeirio at yr adran 'am bwy yr ydyn ni'n chwilio' uchod)
 • Pam fod gennyt ddiddordeb mewn gweithio gyda NTW ar Feral Fest
 • Cofia gynnwys fideo neu recordiad o drac.
  • Gall y recordiad o'ch gwaith fod mewn unrhyw fformat: gall fod yn hunan-recordiad ar eich ffôn, mae lo-fi yn hollol iawn ac nid ydym yn disgwyl unrhyw beth ffansi. Gall fod yn glip hefyd, neu anfonwch gerddoriaeth ddalen atom os yw hynny'n addas i chi.
  • Os ydych yn cyfansoddi cerddoriaeth ond ddim yn perfformio, byddem wrth ein bodd pe baech yn gwneud cais o hyd.

Gallwch wneud cais ar y cyd â pherfformiwr neu gallwn gael sgwrs am rywun arall yn perfformio eich gwaith.

Os hoffet ti siarad â rhywun am y briff hwn, cysyllta â Josh Whyte, drwy e-bost joshwhyte@nationaltheatrewales.org neu ffonia 07852 690 751.

Anfona ddatganiad o ddiddordeb erbyn 10am ar 5 Rhagfyr i team@nationaltheatrewales.orga llenwa Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal.

Mae’n bosibl y byddwn yn cynnal sgyrsiau byr, anffurfiol w/d 4 Rhagfyr, a’n nod yw rhoi gwybod i bob ymgeisydd am ganlyniad ei ddatganiad o ddiddordeb erbyn 8 Rhagfyr.