Gweithred Syml

Fel rhan o Go Tell the Bees, fe wnaethom flodau haul, creu storïau a sgwrsio â'r gwenyn. Gyda gweithredoedd bach syml gallwn newid ein dull o ryngweithio â'n hamgylchedd, a gyda'n gilydd.

Gofynnodd Go Tell the Bees i bob un ohonom berfformio saith gweithred syml yn ein bywyd dyddiol.

Gweler isod am ragor o wybodaeth ac ysbrydoliaeth.


Plannwch Hedyn

Ystyriwch y pŵer sydd mewn hedyn bach. Yno yn eich llaw, y potensial i dyfu bwyd, creu cysgod a throi carbon deuocsid yn ocsigen. Plannwch, dyfrhewch, ac arhoswch am wyrth bob dydd. Gwahoddwch wenyn yn ôl i’ch gardd, stryd neu fan gwyrdd lleol. Helpwch blentyn i ddarganfod o ble mae ei fwyd yn dod. Neu dyfwch goeden a fydd un diwrnod yn cynnig cysgod i blant plant eu plant, ymhell ar ôl i ni fynd.

 • Mae Maint Cymru yn annog pobl Cymru i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd trwy gymryd camau cadarnhaol syml.
 • Mae morwellt yn amsugno ac yn storio carbon 35 gwaith yn fwy effeithlon na fforestydd glaw – mae’n allweddol yn yr ymgyrch yn erbyn newid yn yr hinsawdd – edrychwch ar sut mae Sir Benfro yn chwarae ei rhan wrth achub y planhigyn rhyfeddol trwy Project Seagrass.
 • Mae Gerddi Mencap yn ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Stackpole, Sir Benfro yn darparu hyfforddiant garddwriaethol i oedolion a phobl ifanc lleol ag anawsterau dysgu.
Llun o ddwylo yn gafael mewn eginblanhigyn a'r neges 'heuwch hadyn'.

Dysgwch Un Peth Newydd Am Natur

Dychmygwch pe byddai gennych chi athro mor syfrdanol a doeth â Natur. Yr un a allai eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth a rhyfeddod mewn pethau bob dydd. Ailddarganfod eich chwilfrydedd a’ch synnwyr o antur. Gwella eich llesiant. Dangos i chi bwysigrwydd parch a gostyngeiddrwydd.

Yr athro a allai ddweud wrthych bethau gwallgof sy’n synnu’ch meddwl, fel bod mwy o goed ar y Ddaear na sêr yn y Llwybr Llaethog. Neu fod jiraffod yn hoyw i raddau helaeth. Neu fod y cefnfor yn gartref i bron i 95% o’r holl fywyd.

Oni fyddech chi eisiau dysgu am hynny i gyd, ac yna ei rannu gyda phawb rydych chi’n cwrdd â nhw?

 • Profwch ddrama bywyd y tu mewn i gwch gwenyn go iawn yn y gosodiad syfrdanol hwn yng Ngerddi Kew.
 • A-Z o Goed Prydain
 • Archwiliwch natur a dod yn agosach at fywyd gwyllt a’r byd awyr agored gyda RSPB.
Llun o bâr o ysbienddrych gyda llygaid a'r neges 'Dysgwch 1 peth newydd am fyd natur'.

Ewch Am Dro

Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy’n digwydd i chi wrth fynd am dro ym myd natur, pan fydd eich traed yn dechrau rhyngweithio â’r ddaear a sŵn gwynt mewn dail yn cyrraedd eich ymennydd?

Mae coed yn gollwng ffytoncidau, y cemegau sy’n ysgogi arogleuo sy’n lleihau hormonau straen. Sy’n golygu mai effaith y daith yw ei bod yn lleihau eich pryder; ond hefyd ei bod yn gwella’ch imiwnedd a’ch cof; yn eich cryfhau yn erbyn ffliw ac annwyd; yn eich gwneud chi’n fwy heini ac yn hapusach. Mae’r rhestr yn parhau. Ac os gwnewch hynny dro ar ôl tro, meddai ymchwil, mae’r buddion yn tyfu i fod yn rhyfeddod meddyginiaethol go iawn.

Felly, beth amdani?

 • Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn llwybr syfrdanol sy’n ymestyn 186 milltir o Landudoch yn y gogledd i Amroth yn y de.
 • Nod Living Streets Cymru yw creu cenedl gerdded, yn rhydd rhag tagfeydd a llygredd, gan leihau’r risg o salwch y gellir ei atal ac ynysu cymdeithasol a gwneud cerdded yn ddewis naturiol.
Llun o berson mewn esgidiau cerdded a'r neges 'ewch am dro'.

Cysylltwch  Rhywun Newydd

Efallai y bydd yn dechrau gyda gwrando – ar ddarn newydd o gerddoriaeth neu farddoniaeth, rysáit, neu safbwynt rhywun. Mae’n hawdd i ni fynd i fagl yn ein harferion a’r hyn rydyn ni’n ei wybod, ond gall rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol ddod â safbwyntiau newydd ac adnewyddu ein ffordd o feddwl. Gallai gwirfoddoli fod yn llwybr arall i wneud cysylltiadau newydd, ochr yn ochr ag eraill mewn achos cyffredin neu helpu pobl a all hefyd, fel mae’n digwydd, eich helpu chi. Neu dysgwch sgil newydd, efallai rhywbeth nad oeddech erioed wedi meddwl y byddech chi’n ei wneud, a chanfod eich bod chi’n cysylltu â phobl newydd hefyd.

 • Mae Counterpoints Arts yn sefydliad cenedlaethol blaenllaw ym maes y celfyddydau, ymfudo a newid diwylliannol. Eu cenhadaeth yw cynhyrchu a chefnogi’r celfyddydau gan ac o gwmpas ymfudwyr a ffoaduriaid.
 • Mae Camerados yn fudiad o bobl o bob rhan o’r DU a’r byd sy’n credu mai’r ffordd orau trwy gyfnodau anodd yw bod yno i’w gilydd heb unrhyw agenda na thrwsio.
 • Beth am ymweld â’r sefydliadau lleol a chenedlaethol hyn i gael cyfleoedd gwirfoddoli?
  pavs.org.uk
  span-arts.org.uk
  wcva.cymru
Llun o dri pherson yn dweud helô wrth ei gilydd gyda'r neges 'cysylltwch â rhywun newydd'.

Gwastraffwch Ychydig Yn Llai

Rydym yn gorddefnyddio oherwydd ein bod yn cael ein hannog i wneud hynny. Byth ers cynnydd y diwydiant hysbysebu yn y 50au, dywedwyd wrthym fod angen mwy a mwy o bethau arnom. Y dyddiau hyn er mwyn ‘cadw’r economi i fynd’.

Ydym, rydym i gyd yn hoffi mynd i siopa ac weithiau hyd yn oed dim ond er mwyn y llawenydd llwyr o brofi rhywbeth newydd. Ond cymaint o grysau-t, teganau plastig a bargeinion 2-am-1?

Pa mor foddhaus ydyw i fynd yn ôl i wneud, ailddefnyddio, rhannu a chyfnewid. Benthyca llyfrau ac offer o lyfrgelloedd; tyfu rhywfaint o’n bwyd ein hunain. Mae gwneud hyn i gyd nid yn unig yn gwneud inni deimlo’n well amdanom ein hunain, gyda mwy o ffrindiau a sgiliau. Ond mae hefyd yn ein helpu i arbed arian parod a bancio amser gwerthfawr i’w dreulio wedyn gyda theulu, ffrindiau ac ym myd natur.

 • Remakery Sir Benfro yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru. Eu nod yw ail-addysgu’r gymuned leol wrth atgyweirio a thrwsio, gan weithio tuag at blaned fyw heb wastraff.
Llun o ddarn o ddefnydd a nodwydd gyda'r neges 'defnyddiwch ychydig yn llai'.

Byddwch Yn Garedig Â'ch Cymydog

Rydym i gyd yn gwybod y gall gweithredoedd o garedigrwydd lonni diwrnod rhywun ond yn ein bywydau prysur gallwn golli’r cyfle weithiau. Felly gallai fod o gymorth i wneud cynlluniau. Galw’n rheolaidd gyda chymydog oedrannus? Gwahoddiad i rannu pryd o fwyd? Neu efallai y gallwch chi ymuno â rhaglen wirfoddol a all wneud helpu eraill yn rhan o’ch trefn wythnosol? Gall yr heriau sy’n ein hwynebu fel unigolion ac fel cymdeithas deimlo’n llethol ond bydd cychwyn ar raddfa fach, gyda phethau rydyn ni’n gwybod y gallant wneud gwahaniaeth, bob amser yn rhan o’r ateb.

 • Wedi’i leoli yng nghanol gorllewin Cymru, mae Get The Boys A Lift yn ymfalchïo mewn gwneud y pethau iawn o fewn eu cymuned i helpu i wella iechyd meddwl yn Sir Benfro yn ogystal â’r rhai ymhellach i ffwrdd.
Llun dau o bobl gydag ymbarél gyda'r neges 'byddwch yn garedig i'ch cymydog'.

Ystyriwch Y Sêr

O straeon chwedlonol i arwyddion proffwydol; o offer mordwyo i archwiliad o’n lle yn y bydysawd, rydyn ni fodau dynol wedi gwybod ers amser maith bod y sêr yn rhan bwysig o’n bywydau. Roedd pob atom yn ein cyrff ar un adeg y tu mewn i seren a ffrwydrodd. Rydyn ni – pob un ohonom – wedi ein gwneud o lwch sêr. Rydyn ni’n credu bod hynny’n beth hyfryd ac anhygoel. Pan ystyriwn y sêr cawn ein hatgoffa o’n cysylltiad â’n gilydd yn ogystal â’n cysylltiad â’n cyndeidiau – wedi’r cyfan, os ydych chi am edrych yn ôl mewn amser, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw edrych i fyny.

Llun o delesgop gyda'r neges 'ystyriwch y sêr'.

Diolch i

Datblygwyd mewn cydweithrediad â Counterpoints Arts.

Ariannwyd gan y Little Green Grant (Sustainable Development Fund) a The Bluestone Foundation.