The City Socials chyfnodau preswyl: Galwad am artistiaid a gwneuthurwyr theatr

Mae NTW TEAM yn llawn cyffro i gyhoeddi cyfle i artistiaid a gwneuthurwyr theatr yng Nghaerdydd.

Fel rhan o brosiect diweddaraf NTW TEAM, rydym yn edrych i gysylltu â phedwar artist neu grŵp i gymryd rhan mewn cyfnod preswyl o bythefnos a fydd yn arwain at rannu cyhoeddus o'r newydd yn un o’n pedwar digwyddiad The City Socials ym mis Awst, Medi, Hydref a Thachwedd.

Mae gennym ddiddordeb mewn cefnogi unigolion a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol sydd eisiau archwilio creu gwaith newydd sy'n amserol, yn gyffrous ac yn gydweithredol.

Nodyn am National Theatre Wales

Wrth i ni weithio tuag at weledigaeth a dyfodol newydd, rydym yn parhau i gefnogi gwneuthurwyr theatr, artistiaid a phobl greadigol drwy raglenni NTW TEAM a gefnogir gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, sy’n cael ei gweinyddu gan Gyngor Caerdydd.

Mae'r gweithgaredd hwn yn cynnwys lansio mentrau newydd NTW TEAM: Young Collective, TEAM Collective, cyfnodau preswyl i artistiaid a chyfres o ddigwyddiadau o'r enw The City Socials. Bydd mwy yn cael ei ddatgelu dros yr wythnos nesaf. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol a’n cylchlythyr ar gyfer y digwyddiadau nesaf.

Ydych chi'n diddordeb?

Sut y byddwn yn eich cefnogi

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael:

 • £2,000 o gyllid egin gomisiwn (ar gyfer y cyfnod preswyl o bythefnos a pherfformiad y noson o'r newydd)
 • Mentoriaeth gan unigolion a ddewiswyd yn arbennig
 • 10 diwrnod o le i ymarfer ac archwilio syniadau yng Nghaerdydd
 • Cymorth cynhyrchu ar gyfer y rhannu cyhoeddus o'r newydd fel rhan o The City Socials
 • Cymorth mynediad (hyd at £680 y comisiwn)*
 • Llwyfannu ac arddangos cyfleoedd fel rhan oThe City Socials

*Mae cronfa ychwanegol i gefnogi anghenion mynediad lluosog gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i; mynediad i bobl anabl, cyfranogiad niwroamrywiol, y rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu a'r rhai sydd angen cymorth ychwanegol i deithio o fewn Caerdydd.

Am bwy rydyn ni'n chwilio

Gan fod y rhaglen hon yn cael ei hariannu gan Ariannu Ffyniant a Rennir trwy Gyngor Caerdydd, mae'r cyfle hwn ar agor i artistiaid/grwpiau yng Nghaerdydd yn unig.

Rydym am gefnogi artistiaid/grwpiau sy'n gweithio'n llawrydd ar hyn o bryd ac nad ydynt mewn cyflogaeth nac addysg amser llawn.

Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan artistiaid neu grwpiau sydd am archwilio sut y gall creu gwaith newydd fod yn adweithiol, yn gydweithredol ac yn newid yn barhaus.

Mae’r prosiect hwn yn agored i unrhyw un ar unrhyw adeg yn eu gyrfa, ond dylai pob cais ganolbwyntio ar waith nas ymchwiliwyd o’r blaen a dylai alinio â gwerthoedd yr alwad hon: amserol, cyffrous a chydweithredol.

 • Amserol: Pa syniadau a straeon y dylem fod yn eu harchwilio a'u hadrodd ar hyn o bryd? Sut gallwn ni greu mewn ymateb i’r byd o’n cwmpas, gan harneisio pŵer perfformiadau byw?
 • Cyffrous: Sut bydd y gwaith yn cwrdd â'i gynulleidfa? Sut y bydd yn eu herio, eu difyrru a’u cyflwyno i rywbeth radical, cyfoes a newydd?
 • Cydweithredol: Sut ydyn ni'n meddwl am gyd-greu? Sut gallwn ni ddod o hyd i ffyrdd newydd o archwilio a gwneud sy'n canoli meddwl cydweithredol, cynwysoldeb a bod yn agored i newid?

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan artistiaid neu grwpiau sydd fel arfer yn cael eu tangynrychioli yn y celfyddydau gan gynnwys hunaniaethau ymylol, dosbarth gweithiol, mwyafrif byd-eang, anabl a/neu niwroddargyfeiriol.

Ynglŷn â The City Socials

Mae The City Socials yn ddigwyddiad rheolaidd a gynhelir gan NTW TEAM. Maent yn ddigwyddiadau hwyliog a rhyngweithiol sydd wedi’u cynllunio i ddod ag artistiaid sy’n dod i’r amlwg ac ar ddechrau eu gyrfa a gweithwyr llawrydd sy’n gweithio yn y theatr ynghyd i sgwrsio, rhannu, cwyno a thraethu.

Bydd cyfleoedd i bobl rannu meddyliau a syniadau, a chyflwyno gwaith newydd. Bydd yr artistiaid neu'r grwpiau preswyl llwyddiannus yn rhannu eu gwaith ar y gweill fel rhan o'r digwyddiadau hyn.

Bydd bwyd a diodydd di-alcohol yn cael eu darparu i ysgogi sgwrs.

Amserlen y gweithgarwch

Pryd

Beth

Dydd Mercher 5 Mehefin – dydd Gwener 4 Gorffennaf

Yn agored ar gyfer ceisiadau

10am ddydd Iau 4 Gorffennaf

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Wythnos yn dechrau 8 Gorffennaf

Proses adolygu a dethol

Erbyn 12 Gorffennaf

Hysbysu ymgeiswyr o'r canlyniad

Dydd Llun 5 – dydd Iau 15 Awst

Cyfnod preswyl 1

Dydd Iau 15 Awst

The City Social yn The Sustainable Studio, Caerdydd

Dydd Llun 16 - dydd Iau 26 Medi

Cyfnod preswyl 2

Dydd Iau 26 Medi

The City Social (Lleoliad i'w gadarnhau)

Dydd Llun 14 - dydd Iau 24 Hydref

Cyfnod preswyl 3

Dydd Iau 24 Hydref

The City Social (Lleoliad i'w gadarnhau)

Dydd Llun 11 - dydd Iau 21 Tachwedd

Cyfnod preswyl 4

Dydd Iau 21 Tachwedd

The City Social yn Porter's, Caerdydd

Sut i wneud cais

Rydyn ni'n eich annog i wneud cais ym mha fodd bynnag yr ydych yn teimlo'n fwyaf cyfforddus a hyderus. Gall hyn fod mewn fideo, neges sain neu e-bost. Pa bynnag fformat yr ydych yn ei ddewis, dywedwch wrthym mewn dim mwy na 3 munud neu hyd at 600 o eiriau:

 • Pwy ydych chi a beth ydych yn ei wneud (gan gyfeirio at yr adran 'am bwy yr ydyn ni'n chwilio' uchod)
 • Beth yw'r un stori y dylem fod yn ei hadrodd ar hyn o bryd - sut a pham?

Cofiwch gynnwys:

 • Enw(au) yr ymgeisydd
 • E-bost
 • Rhif ffôn
 • Cod post (yng Nghaerdydd)
 • Eich dewis ar gyfer pa fis yr hoffech wneud y cyfnod preswyl ynddo: Awst, Medi, Hydref neu Dachwedd

Os hoffech chi siarad â rhywun am y briff hwn, cysylltwch â Justin drwy e-bostio justincliffe@nationaltheatrewales.org.

Anfonwch ddatganiad o ddiddordeb erbyn 10am ddydd Iau 4 Gorffennaf i team@nationaltheatrewales.orga llenwch Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal.

Cwestiynau Cyffredin

Rydych yn dweud mai dim ond artistiaid o Gaerdydd y gallwch eu hariannu, felly beth yw’r dalgylch?

Mae unrhyw un sy'n byw mewn ward sir Cyngor Caerdydd yn gymwys i wneud cais.

Rwy'n artist amlddisgyblaethol, a allaf wneud cais?

Rydym yn agored i bob math o fynegiant a chreu, cyn belled eu bod yn arwain at berfformiad byw i gynulleidfa.

Ai ar gyfer artistiaid newydd yn unig y mae'r cyfle hwn?

Na. Mae cyfnodau preswyl City Socials yn agored i weithwyr llawrydd ar unrhyw gam o'u gyrfa. Y manylion pwysig yw bod gennych syniad brys a/neu newydd, a'ch bod yn barod i ymchwilio i sut y gall y broses a'r prosiect fod yn agored i gyd-greu.

A yw'r cyllid o £2000 yn fy nghefnogi i yn unig, neu weithwyr llawrydd eraill y byddaf efallai am weithio gyda nhw?

Y cyllid yw £2000 fesul cyfnod preswyl. Mae sut y byddwch yn defnyddio'r cyllid hwn yn dibynnu ar anghenion eich prosiect. Gan weithio gyda'n tîm mewnol, byddwn yn cyd-ddatblygu eich cyllideb yn seiliedig ar nod cyffredinol eich prosiect a'r bobl yr ydych am weithio gyda nhw i wneud iddo ddigwydd.

Wedi'i chefnogi gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Cyffredin y DU, sy’n cael ei gweinyddu gan Gyngor Caerdydd.