Hygyrchedd

Rydyn ni eisiau i’n gwaith fod yn hygyrch i’r cynulleidfaoedd ehangaf posibl.

Rydyn ni’n gweithio’n galed i gael gwared ar rwystrau lle gallwn ni. Rydyn ni’n gwybod bod llawer mwy o waith i’w wneud, felly rho wybod i ni sut arall y gallwn ni fod yn fwy hygyrch, drwy ffonio 029 2035 3070 neu drwy anfon e-bost i admin@nationaltheatrewales.org.

Ein cynyrchiadau
 • Dewis safleoedd a lleoliadau sy'n hygyrch yn gorfforol
 • Cynnig dehongliad BSL a sain ddisgrifiad ar gyfer ein holl sioeau
 • Datblygu ein system ein hunain ar gyfer capsiynau ar iPads (fel y gallwn barhau i gynnig capsiynau pan fyddwn hanner ffordd i fyny mynydd)
 • Creu cynnwys hygyrch gan gynnwys cyflwyniadau sain, taflenni a rhaghysbysebion yn ogystal â thaflenni BSL a rhaghysbysebion â chapsiynau
 • Mae gwybodaeth benodol am hygyrchedd pob sioe ar ein tudalennau digwyddiadau
Ein swyddfa
 • Mae swyddfa National Theatre Wales yn Arcêd y Castell, 0.5 milltir o orsaf drenau ganolog Caerdydd, ac yn agos at sawl safle bws
 • Does gennyn ni ddim cyfleusterau parcio ar y safle. Y lle parcio agosaf ywNCP Heol y Porth, Caerdydd.
 • Mae manylion llefydd parcio i Fathodynnau Glas ar y map hwn. Ein cod post yw CF10 1BW.
 • Mae ein prif swyddfa ar y llawr cyntaf, ac mae’r swyddfa ar ddwy lefel. Gwaetha’r modd, dydy ein lifft ddim yn gweithio ar hyn o bryd; rydyn ni’n ceisio datrys hyn cyn gynted ag y bo modd. Os bydd hynny’n dy rwystro rhag dod i’n swyddfa, fe fyddwn ni’n fwy na pharod i fynd am goffi gerllaw, neu fe allwn ni gwrdd ar Zoom.
 • Mae ein holl doiledau yn rhai niwtral o ran rhywedd. Mae toiled cwbl hygyrch ar y llawr cyntaf
 • Rydyn ni’n croesawu cŵn tywys, cŵn clywed, cŵn cymorth emosiynol a chŵn cymorth eraill
Rydyn ni’n gwneud cynnydd mewn meysydd eraill hefyd:
 • Rhestrau o Ofynion Hygyrchedd sy’n gwahodd pawb rydyn ni’n gweithio gyda nhw i roi gwybod i ni beth maen nhw’i angen i wneud eu gwaith gorau, ac fe wnawn ni addasiadau rhesymol yn unol â hynny
 • Gwella hygyrchedd ein gwefan
 • Gweithio gyda phartneriaid gan gynnwys Celfyddydau Anabledd Cymru ac Unlimited a dysgu ganddyn nhw
 • Adolygu ein prosesau recriwtio a'n hathroniaeth
 • Rhoi hyfforddiant ym maes anabledd a chynhwysiant i'n holl staff.