National Theatre Wales a'i bartneriaid yng Nghymru yn un o 30 tîm creadigol y dyfarnwyd iddynt hyd at £100,000 yr un ar gyfer prosiect Ymchwil a Datblygu Festival UK* 2022 - National Theatre Wales

National Theatre Wales a’i bartneriaid yng Nghymru yn un o 30 tîm creadigol y dyfarnwyd iddynt hyd at £100,000 yr un ar gyfer prosiect Ymchwil a Datblygu Festival UK* 2022

16 Tachwedd 2020

 • Timau wedi eu casglu ynghyd o bob cwr o’r DU a phob cornel o’r pedair gwlad  i gydweithredu mewn ffordd unigryw
 • Mwy na 500 o sefydliadau ac unigolion, gan gynnwys gweithwyr llawrydd, o feysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg (STEAM)
 • Ar ôl yr ymchwil a datblygu, bydd deg syniad yn cael eu dewis i’w cynhyrchu’n llawn ar gyfer yr ŵyl yn 2022

Dewiswyd National Theatre Wales a’i bartneriaid cydweithredol ledled Cymru i fod yn un o’r 30 tîm sy’n ymwneud â rhaglen ymchwil a datblygu gwerth £3 miliwn yn mynd rhagddi’r wythnos hon. Lansiodd Festival UK* 2022 y rhaglen ymchwil a datblygu i ddatblygu syniadau agored, gwreiddiol ac optimistaidd a allai fynd ymlaen i ddod yn un o ddeg prosiect creadigol sylweddol, y cwbl wedi’u dylunio i gyrraedd miliynau, dwyn pobl ynghyd ac arddangos creadigedd ac arloesedd y DU yn fyd-eang yn 2022.

Mae 30 Tîm Creadigol wedi’u dewis i gymryd rhan ym Mhrosiect Ymchwil a Datblygu Festival UK* 2022, ac mae’r cwbl wedi cael buddsoddiad o hyd at £100,000 i’w galluogi i ddatblygu eu syniadau ar gyfer yr Ŵyl. Mae’r timau yn cynnwys mwy na 500 o sefydliadau ac unigolion o bob cwr o’r DU, gan gynnwys gweithwyr llawrydd a doniau’r dyfodol, gyda nifer yn gweithio gyda’i gilydd am y tro cyntaf.  Wedi’u lleoli yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, dônt ag ehangder rhyfeddol o wybodaeth a chreadigedd ar draws meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg (STEAM), gyda nifer yn gweithio gyda’i gilydd am y tro cyntaf.

Bydd manylion y Timau Creadigol yn cael eu cyhoeddi heddiw ar wefan Festival UK* 2022, gyda nifer o bartneriaethau cyffrous ac unigryw. Maent yn cynnwys sefydliadau o’r sector cyhoeddus a phreifat, artistiaid, gwyddonwyr, technolegwyr, peirianyddion a mathemategwyr, ynghyd â choreograffwyr, codwyr, datblygwyr gemau, cerddorion, gwneuthurwyr theatr, ysgrifenwyr, a nifer o ddisgyblaethau eraill. Mae’r lledaeniad daearyddol ar draws y DU hefyd yn adlewyrchu ei amrywiaeth, gan gynnwys sefydliadau anabledd, a phobl greadigol o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Mae ein Tîm Creadigol yn dwyn ynghyd rai o’r meddyliau disgleiriaf a’r cynhyrchwyr mwyaf blaengar yng Nghymru ar draws gweithredu amgylcheddol, technoleg ymdrochol, arloesi sgrin a theledu, newyddiaduraeth dinasyddion, ffilm ryngweithiol, celf gyhoeddus a pherfformiad cyfranogol wedi’i seilio ar le. Mae pob aelod o’r tîm yn cynrychioli grŵp ehangach o gydweithredwyr a chymunedau yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol a fydd yn cyfoethogi ein meddwl dros y tri mis nesaf. Rydym yn gyffrous i’r prosiect hwn ddatgloi cyfleoedd newydd a gweledigaethau newydd o’r dyfodol ar yr adeg dyngedfennol hon ledled Cymru ac yn fyd-eang.

Dywedodd Lorne Campbell, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales, ‘Mae’n fraint wirioneddol cael gweithio gyda’r tîm anhygoel hwn o amgylcheddwyr, technolegwyr, newyddiadurwyr, arweinwyr cymunedol ac artistiaid o bob rhan o Gymru i greu ennyd greadigol wirioneddol gynhwysol a thrawsnewidiol, gan bobl Cymru, gyda nhw ac ar eu cyfer.’

Mae partneriaid National Theatre Wales yn cynnwys:

 • Liara Barussi, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig, Jukebox Collective, hefyd yn cynrychioli Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru
 • Pauline Burt, Prif Weithredwr sefydlu, Ffilm Cymru
 • Lorne Campbell, Cyfarwyddwr Artistig, National Theatre Wales
 • Claire Doherty, Cyfarwyddwr Artistig, Cyfarwyddwr sefydlu, Situations a Chyfarwyddwr Cyswllt, NTW
 • Gethin Evans, Cyfarwyddwr Artistig, Fran Wen, hefyd yn cynrychioli  Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru
 • Shirish Kulkarni, newyddiadurwr, ymchwilydd newyddion a threfnydd cymunedol yn Bureau Local, hefyd yn cynrychioli Clwstwr
 • Will Humphrey, Cyfarwyddwr Stiwdio, Sugar Creative
 • Robin Moore, cyn Bennaeth Arloesi, BBC Cymru a Chyd-gyfarwyddwr, Clwstwr
 • Kaite O’Reilly, dramäydd, dramodydd, yn cynrychioli Disability Arts Cymru
 • Marc Rees, artist rhyngddisgyblaethol, gwneuthurwr theatr a Chydymaith Creadigol, NTW
 • Owen Sheers, nofelydd, awdur, bardd ac Athro mewn Creadigrwydd, Prifysgol Abertawe
 • Rebecca Upton, Uwch Ddarlithydd mewn MSc Cynaliadwyedd a Newid Ymddygiad, Canolfan Technoleg Amgen

Dewiswyd y 30 Tîm Creadigol ar gyfer Prosiect Ymchwil a Datblygu Festival UK* 2022 yn dilyn galwad agored. Fel rhan o broses ddethol drylwyr, ystyriwyd 299 o geisiadau, yn cynnwys bron i 3,000 o sefydliadau, gweithwyr llawrydd a phobl greadigol eraill yn cynrychioli’r pump sector STEAM.

Dros y rhai misoedd nesaf, bydd pob tîm yn cael cymorth i ddatblygu ei syniad mawr, drwy raglen wedi’i dylunio’n arbennig sy’n cynnwys cyflwyniadau, gweithdai gyda thîm Ymchwil a Datblygu’r BBC, mannau ar gyfer grwpiau a chyfleoedd i glywed gan siaradwyr uchel eu parch yn cynrychioli STEAM.

Yn ogystal â gweithio yn eu timau, anogir mynychwyr i weithio ar draws timau, i uchafu potensial y ddawn gyfunol ar draws sectorau ac i ysgogi rhwydweithiau creadigol newydd.

Bydd y 30 tîm yn cyflwyno eu cynigion gerbron panel ym mis Chwefror 2021, a bydd deg yn cael eu dewis i’w datblygu fel rhan o’r Ŵyl ledled y DU, a fydd yn cael ei chynnal drwy gydol 2022. Disgwylir i raglen yr Ŵyl gael ei chyhoeddi yn hwyr yn 2021. Mae datblygiad yr Ŵyl yn cael ei ddogfennu er mwyn creu adnodd cyhoeddus i genedlaethau’r dyfodol, gyda’r Prosiect Ymchwil a Datblygu yn cael ei rannu dan Creative Commons.

Yn cael ei rhedeg yn annibynnol a’i harwain gan y Prif Swyddog Creadigol, Martin Green, mae Festival UK* 2022 wedi cael cefnogaeth gan bedair llywodraeth y DUDaw £120 miliwn o fuddsoddiad newydd gan Lywodraeth y DU, gan gynnwys cyllid i weinyddiaethau datganoledig Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Mae’r 30 Tîm Creadigol a ddewiswyd ar gyfer yr Ymchwil a Datblygu yn cynnwys 22 cywaith ledled y DU, a dau yr un o Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Diwylliant, Oliver Dowden: ‘Mae’r 30 o dimau yn dangos creadigrwydd Prydeinig o’r radd flaenaf ar ei orau – mentro, arloesol ac amrywiol. Maent wedi wynebu cystadleuaeth frwd cyn llwyddo a chyrraedd yma gan amlygu yn union yr hyn sy’n bosib pan fydd sefydliadau o bob rhan o’r DU yn cydweithio. Rwyf ar bigau i gael gweld eu syniadau anturus yn cael eu gwireddu.

‘Gyda Festival UK* 2022, Jiwbili Platinwm a Gemau’r Gymanwlad yn Birmingham, mae 2022 yn argoeli i fod yn flwyddyn wirioneddol anhygoel o ddathlu ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan.’

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru: ‘Mae’n newyddion gwych ein bod wedi cael nifer o geisiadau o ansawdd o Gymru a hoffwn ddiolch i bawb am eu hamser a’u hymdrech i ddod at ei gilydd a ffurfio timau sy’n cynrychioli STEAM. Rydym nawr yn teimlo’n hynod gyffrous am y ddau dîm sydd wedi’u cymeradwyo ac yn edrych ymlaen at ragor o fanylion ynglŷn â’r syniadau creadigol y byddant yn cynnig eu cyflawni i Gymru. Mae’n rhagorol y gallwn helpu’r sectorau hyn yn ystod cyfnod anodd ac edrychwn ymlaen at 2022. Mae’n newyddion gwych hefyd y bydd nifer o bartneriaid o Gymru yn cynrychioli Cymru yn nhimau’r DU sydd wedi’u dewis i ymgymryd ag Ymchwil a Datblygu.’

Dywedodd Martin Green, Prif Swyddog Creadigol Festival UK* 2022: ‘Mae Festival UK* 2022 yn arbrawf enfawr yn nhermau creadigedd gyda’r gwerthoedd craidd o fod yn agored, gwreiddiol ac optimistaidd, ac annog timau i feddwl yn fawr. Mae’n rhyfeddol bod cymaint o bobl arbennig, yn cynnig creadigedd eithriadol ar draws STEAM, eisiau cydweithio y tu hwnt i’w disgyblaethau arferol a gyda phobl efallai nad ydynt wedi gweithio gyda nhw o’r blaen. Nid yw’r broses ddethol wedi bod yn rhwydd, felly rydym wrth ein bodd o glywed y bydd rhai cysylltiadau creadigol newydd yn parhau ymhlith y rheiny na chawsant eu dewis, yn ogystal ag edrych ymlaen at weld beth fydd gan y 30 Tîm Creadigol i’w gynnig dros y rhai misoedd nesaf.’

Dywedodd y Fonesig Vikki Heywood CBE, sy’n cadeirio’r Bwrdd annibynnol a sefydlwyd ar gyfer Festival UK* 2022: Drwy gydol y broses hon, mae’r Bwrdd a’n tîm cyfan, wedi ceisio sicrhau y bydd yr Ŵyl yn cynnwys yr ehangder o syniadau a photensial i ddathlu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg mewn ffyrdd newydd ac annisgwyl ledled y DU. Hoffem ddiolch i’r holl dimau sydd wedi cymryd amser i ymgeisio i fod yn rhan o’r Prosiect Ymchwil a Datblygu a gobeithio ei bod wedi bod yn broses ysgogol i bawb. Dyluniwyd i ysgogi sgyrsiau cadarnhaol a chyweithiau posib yn y dyfodol, erioed wedi meddwl amdanynt, na’u gwireddu, o’r blaen.’

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast